تأثیر تمرینات باراوسل بر روی ترکیب بدنی و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ زنان غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

باراوسل انتقال حرکات و تمرینات باله از حالت ایستاده به حالت افقی و روی زمین است. تمرینات باراوسل  شامل حرکاتی است که به طور مداوم بر روی عضلات موافق و مخالف انجام می­ شود و تمام عضلات درگیر تمرین می­ شود. تحقیق حاضر به بررسی شیوه تمرینی باراوسل بر روی برخی از شاخص ­های ترکیب بدنی و میزان انعطاف­ پذیری عضلات همسترینگ پرداخته است.روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است و به دلیل ویژگی­ های خاصی پژوهش، ‌آزمون­ های پیش آزمون و پس آزمون در قبل و پس از مداخلة برنامة تمرینی انجام گردیده، آزمودنی­ های این تحقیق 25 نفر زنان غیرورزشکار بین 25-35 سال باBMI  مابین18-25 کیلوگرم بر مترمربع بودند که 15 نفر آنها به عنوان گروه تجربی (با میانگین سن 9/30، وزن 93/59 و قد 165) تحت 8 هفته تمرینات باراوسل قرار گرفتند و گروه کنترل 10 نفر بودند (با میانگین سن3/31، وزن63/59 و قد3/162) که مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه گیری در دو مرحلة الف) در دسترس ب) تمام شماری براساس  BMI‌و سن مورد نظر تحقیق انجام شده است.ابزار اندازه ­گیری در این تحقیق شامل: ترازوی آلمانی، متر نواری، کالیپر دیجیتالی و جعبه انعطاف­ پذیری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، برای تعیین توزیع طبیعی داده­ ها از آزمون (کولموگروف – اسمیرنوف) استفاده شده است و با پیش فرض تساوی واریانس ­ها در آزمون تحلیل کوواریانس، مراحل آزمون انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمرات پیش آزمون %BF گروه­ های باراوسل و کنترل به ترتیب28/31 و80/28 بوده است. همچنین، میانگین نمرات پیش آزمون %WHR گروه­ های باراوسل 73/0و کنترل73/0بوده است. به علاوه تحقیق در بخش میانگین نمرات پیش آزمون%BMI  زنان غیرورزشکار در گروه  باراوسل 23 و در گروه کنترل65/22 را نشان داد. در نهایت، تحقیق در بخش میانگین نمرات پیش آزمون انعطاف ­پذیری گروه­ های باراوسل36/33 و کنترل90/30 بوده است. نتایج یک دوره تمرینات باراوسل بر %BF زنان غیرورزشکار تأثیر معنی­ دار مثبتی دارد (sig=0.001 f=24.76). همچنین، یک دوره تمرینات باراوسل بر %WHR زنان غیرورزشکار نیز تأثیر معنی­دار مثبتی دارد (sig=0.009 f=8.28).  به علاوه، یک دوره تمرینات باراوسل بر %BMI زنان غیرورزشکار تأثیر معنی ­داری ندارد (sig=0.072 f=3.57). در نهایت یک دوره تمرینات باراوسل بر انعطاف­ پذیری زنان غیرورزشکار تأثیر معنی­ دار مثبتی دارد (sig=0.001 f=28.89). به طور کلی، نتایج تحقیق نشان داد که یک دوره تمرینات باراوسل بر روی%BF-WHR%  و انعطاف­پذیری زنان غیرورزشکار تأثیر معنی­ دار مثبتی داشته، ولی بر رویBMI  زنان غیرورزشکار تأثیر معنی­ داری نداشته است.

کلیدواژه‌ها