تعیین سهم نسبی مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در ادارة کل تربیت بدنی و هیأت های ورزشی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دکترای روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین سهم نسبی مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در ادارة کل تربیت بدنی و هیأت ­های ورزشی شهر اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعة آماری، شامل کلیة کارکنان اداره کل تربیت بدنی و هیأت­ های ورزشی شهر اصفهان در سال 1389 بود. تعیین حجم نمونه به وسیلة جدول کرجیس و مورگان (1970) 222 نفر بود، اما پرسشنامه ­های کامل شده و برگشتی 128عدد بود. روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای متناسب با جامعة آماری استفاده شد. ابزارهای اندازه­ گیری پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی (1995) و پرسشنامه 30 سؤالی سلامت سازمانی محقق ساخته بود. به منظور تحلیل استنباطی داده­ های حاصله از ابزارهای اندازه­ گیری از روش­ های آماری ضریب رگرسیون، ضریب همبستگی، و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد: r مشاهده شده در سطح05/0 همبستگی مثبت و معناداری را بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی کارکنان اداراه کل تربیت بدنی و هیأت­ های ورزشی شهر اصفهان نشان داد. همچنین، بین اجتماعی سازی دانش، درونی سازی دانش، برونی سازی دانش، وترکیب سازی دانش با برخی از مؤلفه­ های سلامت سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (18/0r>).

کلیدواژه‌ها