تناسب حوزه نشر کتب ورزش و تربیت بدنی با نیازهای بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب و غرفه های تربیت بدنی در سال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تناسب حوزة نشر کتب ورزش و تربیت بدنی با نیازهای بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب و غرفه­ های تربیت بدنی در سال 1390 است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی اجرا شد و داده­ های آن به شکل میدانی جمع­ آوری گردید. جامعة تحقیق عبارت بود از مشتریان کتاب­ های ورزشی و نمونة 384 نفری از خریداران در نمایشگاه کتاب به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش تحقیق، پرسشنامه محقق ساخت ه­ای حاوی 44 سؤال بود که روایی و پایایی (85%) آن تأیید شد.
نتایج نشان داد که کیفیت کتاب­ ها از بعد طرح و قیمت در بین مشتریان با رشته تربیت بدنی و غیر رشته تربیت بدنی تفاوت معنی­ داری ندارد، اما میزان شهرت برند ناشران و جایگاه علمی مؤلفین کتب از دیدگاه مشتریان با رشته تربیت بدنی و غیر رشته تربیت بدنی تفاوت دارد (pلذا پیشنهاد می­ شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دانشکده­ های تربیت بدنی نسبت به برگزاری کارگاه ­های آموزشی در رابطه با بازاریابی و ارتباطات ورزشی برای هدایت مؤلفان و ناشران مبتنی بر نیاز مصرف­ کننده اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها