رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان می­ باشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان می­ باشد. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 217 نفر (126 نفر دبیر مرد و 91 نفر دبیر زن) به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه­ های استاندارد سلامت عمومی GHQ28)) و فرسودگی شغلی مسلش (22 MBI) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر شاخص ­های آمار توصیفی از آزمون­ های آمار استنباطی نظیر: همبستگی پیرسون، رگرسیون و t برای گروه ­های مستقل استفاده شد.نتایج نشان داد که بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. به نحوی که افرادی که دارای فرسودگی شغلی بالایی بودند از سلامت عمومی کم­تری برخوردار بودند. همچنین، مؤلفه­ های فرسودگی عاطفی و فقدان موفقیت فردی معلمان توان تبیین و پیش بینی سلامت عمومی آن ها را دارد. همچنین، بین معلمان زن و مرد از نظر میزان فرسودگی شغلی تفاوت معنی ­داری مشاهده نمی ­شود. در حالی که بین معلمان زن و مرد از نظر میزان سلامت عمومی تفاوت معنی­ داری وجود دارد؛ به نحوی که سلامت عمومی مردان بیشتر از زنان است.

کلیدواژه‌ها