مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

چکیده

اگرچه مراحل تأمین نیروی انسانی در بخش داوطلبی و کارکنان رسمی تقریباً مشابه است، با این­حال در برخی از موارد تفاوت­ هایی مشاهده می­شود. هدف از این مطالعه، طراحی مدل مدیریت داوطلبان در ورزش است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق، کلیۀ مدیران و کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران (118 نفر) بودند. تعداد نمونه در تحقیق حاضر برابر با جامعه N=n)) در نظر گرفته شد. ابزار جمع ­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت ه­ای شامل 8 بعد بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید صاحب نظر دانشگاهی، بررسی و تأیید شد. برای محاسبۀ پایائی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (88/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت در پیوستاری از 1 (کاملاً مخالفم) تا 5 (کاملاً موافقم) میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه آزمودنی­ ها بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که بعد برنامه ­ریزی69%، انتخاب38%، آشنایی58%، جذب48%، آموزش52%، قدرشناسی71% و ارزیابی 75% بر حفظ و نگهداری داوطلبان مؤثر بود. بنابراین، پیشنهاد می­ شود جهت حفظ داوطلبان به فرایند مدیریت داوطلبان و میزان اثرات هر بعد خصوصاً ارزیابی عملکرد و قدرشناسی از داوطلبان توجه ویژه­ ای شود.

کلیدواژه‌ها