انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از چالش ­های مهم سازمان­دهندگان رویدادهای ورزشی، حفظ و نگهداری داوطلبانی است که در رویدادهای ورزشی فعالیت می­ کنند. بر این اساس، بیشتر مطالعات در حیطۀ مدیریت داوطلبان ورزشی بر ارتباط میان انگیزه و مدیریت جذب و نگهداری افراد داوطلب متمرکز شده است؛ لذا هدف از این مطالعه، بررسی انگیزش و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی در ورزش به­ منظور جذب و نگهداری نیروهای داوطلب رویدادی است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ نیروهای داوطلب شرکت­ کننده در دهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­ های سراسر کشور بودند. به ­دلیل پایین بودن حجم جامعۀ آماری، نمونه به­ صورت تمام­ شمار به ­دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است؛ براین اساس، تعداد 120 نفر به ­عنوان نمونۀ آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه انگیزش داوطلبان (اندام و همکاران، 1387) با 37 سؤال و پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی (آلن و می­یر،1997) با 18 سؤال جمع­ آوری گردید.روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ­ها توسط گروهی از استادان صاحب ­نظر دانشگاهی تأیید شد و در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای پرسشنامه­ های انگیزش و تعهد سازمانی به ترتیب 912/0 و 917/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه توزیع داده­ ها نرمال نبود، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته­ های تحقیق نشان داد، بیشترین میزان انگیزه به عامل هدفمندی (57/0± 02/4) و کم­ترین میزان انگیزه به عامل مادی اختصاص داشت (75/0± 02/3)؛ و نیز بیشترین و کم­ترین میزان تعهد به ترتیب به تعهد هنجاری و تعهد مستمر اختصاص داشت. همچنین بین اغلب ابعاد انگیزشی با ابعاد تعهد داوطلبان ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد (05/0p<). بنابراین، مدیران رویدادهای ورزشی برای ایجاد و اجرای هر چه بهتر استراتژی ­های جذب، حفظ و نگهداری نیروهای داوطلب، باید به اولویت عوامل انگیزشی و تعهد سازمانی نیروهای داوطلب توجه ویژه­ای داشته باشند و میزان ارتباط موجود بین این عوامل را در طراحی فعالیت­ های خود مد­نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها