دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395 
ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 41-50

10.22084/smms.2016.1610

ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی