تعیین رابطه بین سکوت سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی- گرایش مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطة بین سکوت سازمانی و تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان ادارة ورزش و جوانان استان همدان بوده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی ـ ‌همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة کارکنان ادارة ورزش و جوانان استان همدان، (نفر)150 که برحسب جدول مورگان و کرجسی 108 نفر نمونه به‌دست آمد. در این پژوهش از روش‌های آماری کلموگروف- اسمیرونوف، همبستگی پیرسون،t مستقل، دوربین‌- واتسون و رگرسیون تک‌متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین سکوت‌ سازمانی با تحلیل‌رفتگی شغلی و تمامی ابعاد آن رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سکوت سازمانی زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، نتایج رگرسیون تک متغیره نشان داد که سکوت سازمانی توان تبیین تحلیل‌رفتگی شغلی را دارد. در واقع، پدیده‌ی سکوت سازمانی می‌تواند مانعی برای ابراز ایده‌ها و نظرات افراد در سازمان باشد و موجبات تحلیل‌رفتگی شغلی افراد را فراهم آورد. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و تلاش به‌منظور رفع آن‌ها، می‌تواند شرایط ابراز عقاید، بیان ایده‌ها و ارائه نظرات کارکنان را تسهیل نموده، قدرت خلاقیت آن‌ها را افزایش داده و بالطبع سازمان‌ها با بهره‌مندی از مشارکت فعالانه و آگاهانه کارکنان، مسیر رشد و تعالی و موفقیت خود را با سرعت بیشتری طی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  افخمی‌اردکانی، مهدی؛ خلیلی‌صدرآباد، افسر (1391). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره 18: 65-83.
-  پارسامعین، کورش؛ ناظم، فتاح (1389). ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی. فصلنامۀ تازه‌های روانشناسی صنعتی/ سازمانی. سال اول، شماره 3 : 7-17.
-  پناهی، بلال؛ دانایی‌فرد، حسن (1389). تحلیل نگرش‌های شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی، تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی. پژوهش‌ نامۀ مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3: 2-19.
-  حسن پور، اکبر؛ عسگری، مهدی (1391). سکوت سازمانی و راهکارهای کاربردی برون رفت از آن. تدبیر، شماره 248: 59-68.
-  خوروش، مجید؛ احسانی، محمد؛ تندنویس، فریدون (1388). ارتباط فعالیت بدنی با تحلیل‌رفتگی شغلی و انگیزه پیشرفت در کارشناسان ورزشی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریه‌ی علوم حرکتی و ورزش، سال هفتم، جلد دوم، شماره 14: 133-143.
-  دانایی‌فرد، حسن؛ فانی، علی‌اصغر؛ براتی، الهام (1390). تبیین نقش فرهنگ‌سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 8 : 61-82.
-  رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت. سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهاردم: 396.
-  رمضانی‌نژاد، رحیم؛ پورسلطانی‌زرندی، حسین؛ حسینی‌نیا، سیدرضا (1388). ارتباط بین جو‌سازمانی مدارس و تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی. نشریۀ مدیریت ورزشی، شماره 1 : 225-235.
- زارعی‌متین، حسن؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابولقاسم (1390). سکوت‌سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره21 : 77-104.
-  سعادت، شهرزاد (1393). تأثیر اعتبار حسابرسی در جذب کمک‌های بلاعوض در مؤسسات غیرانتفاعی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 9 : 79-89.
-  شریفی، اصغر؛ اسلامیه، فاطمه (1392). تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 2 : 71-85.
-  نصر‌اصفهانی، علی؛ آقاباباپور‌دهکردی، طاهره (1391). بررسی رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان: مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان. جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره 4: 139-162.
-  وردی‌نژاد، فریدون؛ حسن‌زادی، زهرا (1385). بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان مطالعه موردی: سازمان بنادر و کشتیرانی بندر انزلی. پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شماره 23 : 130-150.
-  Cinar, O; Karcioglu, F; Aliogullari, Z.D (2013). "The relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship behavior: a Survey study in the province of ErzurumTurkey". Procedia - Social and Behavioral Sciences 99: pp 314 – 321.
-  Dan, I; Jun, W; Jiu-cheng, M (2009). "Organizational Silence; a Survey on employees working in a telecommunication company". Pp 1647-1651.
-  Deniz, N; Noyan, A; Ertosun, O, G (2013). "The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment in a Private Healthcare Company". Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, pp 691- 700.
-  Dimitris, B; Vokala, M (2007). "Organizational Silence. A New Challenge for Human Resources Management. Athense University of Economics and Business", Vol. 2, pp 1-19.
-  Fedai, M; Demir, Y (2010). The Impacts of Structural and Psychological empowerment on Burnout: a research on staff nurses in Turkish state hospitals. Canadian social science, vol. 6, no. 4, pp 63-72.
-  Flecher, D; Watson, T (2007)."Voice, Silence and Business of construction: loud and queit voices in the construction of Personal, organizational and social realities". Organazition journal, pp155-157.
-  Lambert, E; Hogan, N. L; Jiang, S (2010). A preliminary examination of the relationship between Organisational Structure and emotional burnout among correctional staff. The Howard Jornul, Vol 49, no 2, pp 125–146.
-  Lee, J; Lim, N; Yang, E; Lee, S (2011). "Antecedents and consequences of three dimensions of Burnout in psychotherapists: A meta-analysis". Min Professional Psychology: Research and Practice, Vol 42(3), pp 252-258.
-  Liu, D; Wu, J; Ma, J-ch. (2009). "Organizational Silence: A Survey on Employees Working in a Telecommunication Company", Pp 1647-1651.
-  Maslach, C; Jackson, S (1996). "Maslach Burnout Inventory Maual" (3rd Ed). Palo Alto, CA countin psychosis's press.
-  Nikmaram, S; Gharibi Yamchi, H; Shojaii, S; Ahmadi, M; Alvani, S.M (2012). "Study on relationship between organizational silence and commitment in Iran", World Applied Sciences Journal, 17 (10): 1271-1277.
-  Panahi, B; Veiseh, S.M; Divkhar, S; Kamar, F (2012). "An Empirical analysis on influencing factors on Organizational Silence and its relationship with employee’s organizational commitment". Management Science Letters, 2, pp 735–744.
-  Pinder, C.C; Harlos, K.P (2001). "Employee Silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice"’. in (ed.) Research in Personnel and Human Resources Management, Emerald Group Publishing Limited , pp 331 – 369.
-  Vakola, M; Bouradas, D (2005). "Antecedents and consequences of organizational Silence: an empirical investigation.Employee Relations", Vol. 27 Iss: 5.pp 441-458.
-  Yan, E.W; Tang, S.K (2003). The role of individual, interpersonal, and organizational factorsin mitigating burnout among elderly Chinese volunteers.international journal of geriatric psychiatryint j geriatr psychiatry ,18, pp 795–802.
-  Zarei Matin, H; Sayyed Kalali, N; Akhavan Anvari, M.R (2012). "Do DemographicVariables Moderate the Relationship Between Job Burnout and its Consequences?" Iranian Journal of Management Studies (IJMS) Vol.5, No.1, PP: 47-62.
-  Zehir, C. and Erdogan, E. (2011)."The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance", Procedia Social and Behavioral Sciences 24: pp 1389–1404.