موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1392 اجرا گردید. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری‌ و محتوایی آن با نظر 15 نفر از خبرگان مدیریت ‌ورزشی و ‌صنعتی بررسی و پایایی درونی آن با اجرای مطالعه راهنما برروی 30 نفر و با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران واحدهای تولیدی ورزشی که شامل 220 واحد تولیدی بود. اطلاعات مربوط به این واحدها به صورت ترکیبی از کتاب بانک اطلاعات صنعت ورزش کشور و وب گاه وزارت صنعت، معدن استخراج گردید. نمونه آماری تحقیق شامل160 شرکت از جامعه فوق الذکر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیزواریانس مکرر و از نرم افزار آماری SPSS21 در سطح معنی‌داری 05/0> p استفاده شد.یافته‌های تحقیق نشان داد که بین موانع رقابت پذیری ( درون بخشی، فرابخشی داخلی، فرابخشی خارجی ) با کالاهای خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران اختلاف معنی داری وجود دارد. لذا با توجه به موانع موجود بر سر راه تولید لازم است که سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان کلان کشور با همراهی بخش خصوصی بسترهای لازم در جهت بهبود فرایند تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم نموده و با رفع مشکلات و موانع تولید راه را برای یک اقتصاد پویا هموار نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  آرمان، بهمن (1385). بررسی موانع تولید با تأکید بر بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و سهم سرمایه‌گذاری در(GDP) ، مجلس و پژوهش، 52: 168- 145.
-  امیرحسینی، خسرو (1380). حمایت از تولید داخلی یا ایجاد حیات خلوت برای لوازم خانگی قاچاق، نشریه ابرار اقتصادی، بیست سوم آبان ماه.
-  امینی روشن، زهرا (1391). بازاریابی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
-  بیات کشکولی، علی؛ فائزی پور، مهدی؛ عزیزی، مجید؛ قلی‌زاده، حیدر (1387). روند آینده شاخص بهای چوب و محصولات چوبی در ایران. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 81: 27- 19.
-  پیراسته، حسین؛ اسلامی نسب، الهام (1389). ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی صنعت پودر شوینده در ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌‌های اقتصادی، 53: 107- 76.
-  تاری، فتح اله (1385). استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید، پژوهش و مجلس، 52: 30- 10.
-  جعفری، پگاه محمود؛ تاجیک، مهدی (1390). رقابت، رقابت‎پذیری و توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی، 12- 1.
-  جنتی فرد؛ محمد؛ نیک رفتار، حامد (1389). شاخص رقابت‌پذیری و جایگاه ایران، ماهنامه بازار بین‌الملل، 8: 14-16.
-  حق شناس کاشانی، فریده؛ سعیدی، نیما (1390). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی، تحقیقات بازاریابی نوین، 1: 154- 127.
-  خدا مرادی، سعید؛ جمالی، علی؛ ابراهیمی، عباس؛ افخمی، عادل (1389). مدلی برای بررسی رقابت‌پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منطق فازی: به‌کار گیری شاخص انحصار- سنجی هریشمن- هرفیندال، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 60 : 134- 101.
-  رحمان سرشت، حسین؛ صفاییان، میترا (1390). مدل رقابت‌پذیری صنایع تولیدی در ایران، مطالعات مدیریت صنعتی، 22: 104-75.
-  رضوی، سید محمد حسین؛ نوبختی، سکینه (1391). تجاری سازی ورزش، نشر: شمال پایدار.
-  شریفیان، اسماعیل (1387). طراحی الگوی فرایندی انگیزه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی، رساله دوره دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.
-  صادقی، رضا؛ کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ کارگر، غلامعلی (1392). تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2: 21-32 .
-  صفری، سمیه؛ دهقان، محمود (1390). رقابت‌پذیری صادراتی صنعت مواد غذایی ایران، بررسی‌های بازرگانی، 46: 42- 31.
-  عباسی، محمدرضا؛ رحیمی کلور، حسین (1390). الزامات رقابت‌پذیری در بخش‌های صنعت و تجارت، ماهنامه بازار بین‌الملل، 12: 51- 48.
-  عباسی، محمد رضا؛ رحیمی کلور، حسین (1388). الزامات رقابت‌پذیری در بخش‌های صنعت و تجارت (با تأکید بر تجربیات داخل کشور)، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 267 و 268، 255- 248.
-  عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار (1386). بررسی میزان مبادلات بین‌المللی کالاهای ورزشی ایران در سال‌های 1377 و 1380، المپیک، 40: 103- 97.
-  عسکریان، فریبا؛ فرجی دانا، احمد؛ گودرزی، محمود؛ جعفری، افشار (1384). بررسی میزان مبادلات بین‌المللی کالاهای ورزشی ایران در سال‌های 1377 و 1380، حرکت، 24: 44 – 25.
-  عسکری، منصور (1388). رتبه بندی قدرت رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران، بررسی‌های بازرگانی، 38 : 31-21.
-  عسکر زاده، مریم؛ حیدری نژاد، صدیقه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در ورزش استان خوزستان، مطالعات مدیریت ورزشی، 12: 74- 61.
-  علمی، محمد (1388). توسعه فضای رقابتی و صادرات، تهران: سازمان توسعه تجارت ایران.
-  علیزاده، زینب؛ هنری، حبیب (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش، به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 2: 136- 113.
-  کمالی اردکانی، مسعود (1388). رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، الحاق به سازمان جهانی تجارت و سند چشم‌انداز 1404، بررسی‌های بازرگانی، 35: 13- 2.
-  مرادی، مرتضی؛ شفایی، رسول (1384). رقابت‌پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر، تدبیر، 164: 22- 19.
-  مند علیزاده، زینب؛ هنری، حبیب (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش، به‌عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 2: 136- 113.
-  نادریان جهرم،  مسعود (1384).  مبانی جامعه شناسی در ورزش، اصفهان: انتشارات هنرهای زیبا.
-  ناصح ، مهتاب؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ شریفیان، اسماعیل (1393). مقایسه دیدگاه کارشناسان تعاون و صاحب نظران مدیریت ورزشی در خصوص توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی در قالب تعاونی، مدیریت ورزشی، 3 ، 473- 459.
-  Chernushenko, D., (1384). Sustainable Sport Management, Tehran: N.O.C.I.R. Iran, Mehri Azadi, Issue 1.
-  Karlis, G., (2006). The  Future  of  Leisure, Recreation, and  Sport in Canada: A SWOT  for Small  Sized Enterprises, The Sport Journal, 9, 2.
-  Laszlo, S., Ulbert, J., (2009). The examination of the competitiveness in the hungarian sme sector: a firm level analysis, Faculty of Business and Economics, University of Pecs, 3, 105-123.
-  Obura. C.O., Minishi-Majanja. M.K., Ikoja-Odongo. J.R., (2008). Business activities and information needs of SMEs in northern Uganda: Prerequisites for an information system, Library Management, 29.
-  Sharma, B., Fisher, T., (2000). Functional strategies and competitiveness: an empirical analysis using data from Australian manufacturing, Benchmarking for Quality Management & Technology, 4.
-  Tesone D. V., Platt A., Alexalkis G., (2004). The Human Capital Factor: Strategies for Dealing with Performance Challenges in Business and Sport Management, The Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 3, 22-33.