ارائه مدل علی روابط عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی با ﺗﺄکید بر نقش واسطه ای اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه‏ای اعتماد سازمانی در رابطه ی بین عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی به روش تحلیل مسیر می‏باشد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۵۰ نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس انتخاب و به پرسشنامه‏های متشکل از ابعادعدالت سازمانی، یادگیری سازمانی واعتماد سازمانی پاسخ دادند. نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد که رابطه ی عدالت سازمانی و یادگیری سازمانی، تحت ﺗﺄثیر ابعاد اعتماد سازمانی است. ابعاد(عدالت تعاملی، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی)عدالت سازمانی بر یادگیری سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و مثبت می باشند. نتایج همچنین نشان داد از میان ابعاد اعتماد سازمانی(شایستگی، یکپارچگی و حسن نیت) حسن نیت بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر روی یادگیری سازمانی دارد. از میان ابعاد عدالت سازمانی(عدالت تعاملی، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی)عدالت تعاملی بیشترین اثر غیر مستقیم و مثبت را بر روی یادگیری سازمانی دارد. همچنین در بررسی مدل برازش شده پژوهش می‏‏‏بینیم که میزان واریانس تبیین شده یادگیری سازمانی، برابر با ٣٢/٠ می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  احمدی، محسن؛ کوزه چیان، هاشم؛ الهی، شعبان؛ امیری، مجتبی (1391). بررسی پایایی و روایی ابعاد عدالت ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 4، شماره 16: 142 – 131.

-  اشجع، آرزو؛ نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا؛ سماواتیان، حسین (١٣٨٨). رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان و سرپرست درکارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان. ماهنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، (٤٠) : ٤٠-٢١.

-  خورشید، صدیقه؛ پاشازاده، عاطفه (١۳۹١). تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت‌های عاطفی و یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت،  شماره ۶۹: ۵۸-۲۵.

-  سلیمانی، نادر؛ زحمتکش، محبوبه؛ فائض، علی (١۳۹٠). رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در ادارات آموزش و پرورش. نشریه علوم تربیتی، دوره ٤، شماره ١۵: ١٠۵-۸۹.

-  طاهری لاری، مسعود؛ خیاط مقدم، سعید؛ عنایتی، غلامرضا؛ زواری، محمدابراهیم (١۳۹٠). بررسی رابطه اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی با کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک. کنفرانس ملی کارآفرینی تعاون؛ جهاد اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، ۱٧-۱.    

-  فرهنگ، ابوالقاسم؛ سیادت، سیدعلی؛ مولوی، حسین؛ هویدا، رضا (١٣٨٩). بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه ﻣﺆلفه‌های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاه‌های دولتی جنوب شرق کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (۵۵): ١٣٠-١١١.

-  فرهنگ، ابوالقاسم؛ سیادت، سیدعلی؛ مولوی، حسین؛ هویدا، رضا (١٣٩٠). بررسی رابطۀ ساده و چندگانه یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی در سازمان با توسعه‌ی کارکنان دانشگاه‌های دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور. جامعه شناسی کاربردی، (٤١): ١٨٢-١۵٩.   

-  کلیدبری رضایی، حمیدرضا؛ باقر سلیمی، سعید (١٣٨٧). نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی. اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: ١۵–١.

-  نادی، محمد علی؛ بختیار، نصرآبادی؛ فرهمند، مریم (١۳۹٠). تحلیل رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی۸۹-۸۸. نشریه علوم تربیتی، دوره ٤، شماره ١۳: ١٤۶-١۲۳.

-  سازانی، حمید؛ صفانیا، علی محمد؛ رضوی، محمد حسین (1393). بررسی تأثیر ابعاد عدالت و اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال 10، شماره 19: 159.

-  Alegre, J., & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning Capability on product information performance: an empirical test Tehcnovation. 28, 315-326.

-  Amiri, A., Jandaghi, Gh., Alvani, M., Hosnavi, R., & Ramezan, M. (2010). Increasing the Intellectual Capital in Organization: Examining the Role of Organizational Learning. European Journal of Social Sciences, 14(1).

-  Argyris, C., & Schon, D.A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, MA: Addison Wesley.

-  Crossan, M.M. & verdrow, I. (2003). Organizational learning and strategic renewal. Strategic Management Journal, 24(11), 1087-1105.

-  Demir, M. (2011). Effect of organizational justice, trust and commitment on employees deviant behavior. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22(2), 204-221.

-  Gomez, P.J., Lorente, J.J.C, & Cabrera, R. (2005). Organizational learning capability: a proposal of measurement. Journal of Business Research, 58, 715-725.

-  Hoy, W.K. & Tarter, C.J. (2004). Organizational justice in schools: no justice without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.

-  Joo, B., & Shim, J. (2010). Psychological empowerment and organizational commitment: the moderating effect of organizational learning culture. Human Resource Development International, 13(4), 425–441.

-  Karen Yuan, W., & D.N. (2009). Procedural justice, participation and power distance: Information sharing in Chinese firms. Management Research Review, 33(1), 66-78.

-  Killen, C., & Hunt, R. (2002). Strategic Alliances for World Competitvensess.    Journal of Technology Management, 24, 79-85.

-  Korsgaard, M.A., Schweiger, D., & Sapienza, H. (1995). Building commitment, attachment, and trust in strategic decision making teams: The role of procedural justice.  Academy of Management Journal, 38, 60-84.

-  Kuppelwieser, V.G., Grafrath, R., & Dziuk, A. (2011).A classification of Brand pride using trust and commitment. International Journal of Business and Social Science, 2(3), 36-45.

-  Lahteenmaki, S., & Mattila. M. (2001).Critical Aspects of rganization Learning Research and Proposal for its Measurement. British Journal of Management, 12, 113-129.

-  Marshall, E.M. (2000).Building Trust at the Speed of Change: The Power of the Relationship-Based Corporration, New York: AMACON.

-  McNeilly, K., & Ronald, E.G. (1991). The Moderating Effects of Gender and Performance on Job Satisfaction and Intentions to Leave in the Sales Force. Journal of Business Research, 22(3), 219-32.

-  Neefe. D.O. (2001).Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non-traditional. Academic quality improvement project accreditation processes.

-  Niehoff, B.P., Moorman, R.H., & Organ, D.W. (1993). Treating employees fairly and organizational citizenship behavior: Sorting the effects ofjob satisfaction, organizational commitment and procedural justice.Employees Responsibilities and Rights Journal, 6, 209-225.

-  Rawlins, B.L. (2008). Measuring the Relationship between Organizational    Transparency and Employee Trust. Public Relations Journal, 2(2), 1-17.

-  Ryan, K.D., & Oestreich, D.K. (1998). Driving Fear Out of the Workplace: Creating the High-Trust, High-Performance Organization. SanFrancisco: Jossey-Bass.

-  Staub, R. (1994). Trust: The Taproot of Innovation. Executive Excellence, 11(11).

-  Yilmaz, L. (2011). Toward Multi-Level, Multi Theoretical Model Portfolios for Scientic Enterprise Workforce Dynamics, in the Special Issue on Simulating the Social Processes. The Journal of Articial Societies and Social Simulation, 14(4).