رابطه سبک رهبری و منابع قدرت مربیان با رضایتمندی بازیکنان والیبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه‌ی سبک‌ رهبری و منابع قدرت مربیان با رضایتمندی بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان بود. تعداد 120 نفر از بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان به عنوان نمونه انتخاب شدند(120=N ) و به پرسشنامه‌های استاندارد سبک‌های رهبری مربیان (LSS)، قدرت در ورزش (PSQ)، رضایتمندی ورزشکاران (ASQ) پاسخ دادند.برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظرات متخصصین و پایایی درونی پرسشنامه‌ها‌ از آلفای کرونباخ(پرسشنامه سبک رهبری 88/0= α، منابع قدرت 74/0= α و رضایتمندی 87/0= α ) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند بین سبک رهبری آموزش و تمرین(236/0=r)، سبک حمایت اجتماعی (421/0=r) و قدرت مبتنی بر تخصص (236/0=r) با رضایتمندی بازیکنان ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که از میان سبک‌های رهبری و منابع قدرت مربیان، تنها سبک حمایت اجتماعی (001/0 = P و 421/0 = )، پیش‌بینی کننده معنی‌دار رضایتمندی بازیکنان بود. با توجه به این نتایج انتظار می‌رود مربیان تخصص و دانش فنی خود را افزایش دهند و به شیوه‌های تمرینی خود همچون امری حیاتی توجه نمایند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  بهرامی، شهاب؛ زردشتیان، شیرین و نوروزی سید حسینی، رسول (1390). اثر سبک رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 2 (پیاپی 18): 101- 115.
-  تهامی، گلاره؛ سجادی، سیدنصراله؛ خبیری، محمد و الهی، علیرضا (1389). رابطۀ بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان، نشریۀ مدیریت ورزشی، شماره 7: 42- 25.
-  جباری، غلامرضا؛ کوزه چیان، هاشم و خبیری، محمد (1379). برسی سبک رهبری، توانایی‌ها و نحوه عملکرد مربیان فوتبال باشگاه‌های دسته اول و دوم کشور (جام آزادگان) ، نشریۀ حرکت، شماره 6 : 103-120.
-  خوران، هادی؛ خبیری، محمد و احسانی، شیدا (1387). رابطه بین رفتارهای مختلف مربی از دیدگاه ورزشکاران و سطح رضایتمندی ورزشکاران. پوستر در همایش ملی مدیریت ورزشی: با تأکید بر سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، تهران: آکادمی ملی المپیک.
-  دولتی، مسعود (1392). نقش سبک رهبری و منابع قدرت مربیان در رضایتمندی بازیکنان لیگ والیبال استان کردستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-  رابینز، استیفن (1998). مبانی رفتار سازمانی، ترجمۀ قاسم کبیری (1378). چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
-  رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ جرعه نوش، رضا و محدث، فاطمه (1390). مقایسۀ اولویت جنبه‌های رضایت‌مندی ورزشکاران. فصلنامه المپیک، شماره 3 (پیاپی 55): 7- 17.
-  رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ نوشین، بنار و فلاح، ماریه (1389). رابطۀ بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران زن استان مازندران. فصلنامه المپیک، شماره 1 (پیاپی 49): 45- 55.
-  کوزه چیان، هاشم؛ زارعی، جواد و طالب پور، مهدی (1382). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه های استان خراسان. مجلۀ المپیک، شمارۀ 23: 44- 45.
-  مارتنز، رینر (1942). روان‌شناسی ورزشی. راهنمای مربیان، ترجمه محمد خبیری (1387)، چاپ سوم، تهران: انتشارات بامداد کتاب.
-  مرادی، محمد رضا؛ کوزه‌چیان، هاشم؛ احسانی، محمد و جعفری، اکرم (1383). رابطۀ سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم‌های بسکتبال باشگاه‌های لیگ برتر کشور. نشریۀ حرکت، شماره 29: 16- 5.
-  مظفری، امیر احمد؛ مشرف جوادی، بتول و شهلایی باقری، جواد (1384). ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان تیم‌های ملی کشتی جهان با میزان نگرش به موفقیت آنان. نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره ٥: 101- 106.
-  Allen, J. B., & Howe, B. L. (1998). Player ability, coach feedback, and female adolescent athletesʼ perceived competence and satisfaction. Journal of Sport Exercise Psychology, 20(3): 280-299.
-  Altahayneh, Z. (2003). The Effects of couches’ behavior and burnout on the satisfaction and burnout of athletes. The Florida State University, College of Education.
-  Andrew, D. P. S. (2004). The Impact of Leadership Behavior on Satisfaction of College Tennis Players. Journal of Sport Behavior, Electronic Theses, Treatises and Dissertations. Paper 29. http://diginole.lib.fsu.edu/etd/29
-  Baker, J., Yardley, J., & Cote, J. (2003). Coach behaviors and athlete satisfaction in team and individual sports. International Journal of Sport Psychology, 34(3): 226-239. EDIZIONE L POZZI. Retrieved from http://www.queensu.ca/skhs/ContactUs-2/Faculty-1/Faculty-JeanCote/CotePublications/Cote Publications 2003/ BakeretalIJSP2003.pdf
-  Bebetsos, E., & Theodorakis, N. (2003). Athletesʼ satisfaction among team handball players in Greece. Perceptual and motor skills, 97(3 Pt 2): 1203-1208.
-  Butcher, J.P. (2003). Leadership styles of female collegiate field hockey coaches, Eugene. OR: Kinesiology Publications, University of Oregon. http://kinpubs.uoregon.edu/
-  Cakioglu, A. (2003). Leadership and Satisfaction in Soccer: Examination of congruence and players’ position. Unpublished master’s thesis, Ankara: Middle East Technical University.
-  Chelladurai, P. (1984). Discrepancy between preferences and perception of leadership behavior and satisfaction of athletes in varying sports. Journal of Sport Psychology, 6(1): 27-41.
-  Chelladurai, P. (1993). Leadership. In R.N. Singer, M. Murphy, & L.K. Tennant (Eds.), The handbook on Research on Sport Psychology (pp. 647-671). New York: McMillan.
-  Chelladurai, P., & Riemer, H. A. (1997). A classification of facets of athlete satisfaction. Journal of Sport Management, 11(2): 133-159.
-  Davis, D. J. (2002). An analysis of the perceived leadership styles and levels of satisfaction of selected junior college athletic directors and head coaches. Dissertation Abstracts International Section A Humanities and Social Sciences. ProQuest Information & Learning.
-  Dwyer, J.J.M., Fischer, D.G. (1990). Wrestlers’ perception of coaches’ leadership as predictors of satisfaction with leadership. Perceptual Motor Skills, 71: 511-517.
-  Horn, T.S. (2002). Coaching Effectiveness in the Sport Domain. In T.S. Horn (Ed.). Advances in Sport Psychology. Champing. IL: Human Kinetics. 309-355.
-  Howard-Hamilton, M.F., & Sina, J.A. (2001). How college affects student-athletes. New Directions for Student Services, 93: 35-46.
-  Koçak, S. & Çakıoğlu, A. (2005). Leadership and Satisfaction in Soccer: Examination of Congruence and Player Positions. International Council for Health Physical Education, Recreation, Sport and Dance, 41: 8-15.
-  Kolaric, B. (2004). An Examination of Coaches and Their Efforts to Maximize Team Cohesion and Team Satisfaction. Senior Theses, Saint Anselm College, http://www.anselm.edu/internet/psych/theses/2005/kolaric/web %20page.html.
-  Konter, E. (2010). Leadership power perception of amateur and professional soccer coaches and players according to their belief in good luck or not. Coll Antropol, 34(3): 1001-1008.
-  Laios, A., Theodoraki, N., & Gargalianos, D. (2003). Leadership and popwer, International Sport Journal, 71: 150-5.
-  Loughead, T. M., & Carron, A. V. (2003). The Mediating Role of Cohesion in the Leader Behavior- Satisfaction Relationship. Psychology of Sport and Exercise, Volume 5, Issue 3.
-  Myers, N. D., Vargas-Tonsing, T. M., & Feltz, D. L. (2005). Coaching efficacy in intercollegiate coaches: sources, coaching behavior, and team variables. Psychology of Sport and Exercise, 6(1): 129-143. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1469029203000669
-  Nazarudin, M. N. B. H., Fauzee, M. S. O., Jamalis, M., Geok, S. K., & Din, A. (2009). Coaching Leadership Styles and Athlete Satisfactions among Malaysian University Basketball Team. Research Journal of International Studies, (9): 4-11.
-  Riemer, H. A., & Toon, K. (2001). Leadership and satisfaction in tennis: examination of congruence, gender, and ability. Research quarterly for exercise and sport, 72(3): 243-256. Retrieved.from. http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L33527388.
-  Sermons, A. (2004). The effect of congruence of leadership behaviors on motivation: Commitment and Satisfaction of College Tennis Players. Ph.D. thesis.
-  Shu-chen, H. (2005). Perceived Leadership Styles of Coaches and the Levels of satisfaction and performance of elite female gymnasts in Taiwan. University of the Incarnate word.
-  Turman, P. D. (2006). Athletes’ perception of coach power use and the association between playing status and sport satisfaction. Communication research reports, 23(4): 273-282.
-  Wang, Y.S. (2006). The relationship between coaching leadership behaviors and Taiwanese collegiate tae Kwon Do Competitors satisfaction, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy, University of Incarnate Word.Pp: 122-125.
-  Wang, Y.S., & Henrich, T. (2007). Relationships between the Perception of Coaching Leadership Behaviors and Satisfaction among Taiwanese Collegiate Tae Kwon Do Competitors. Journal of the International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport & Dance Winter, 43, 1, 5-16.
-  Wann, D. L., & Pack, T. M. (2001). Perceptions of power in a first year collegiate varsity program. Perceptual and motor skills. 92, 834.
-  Wann, D. L., Metcalf, L. A., Brewer, K., & Whiteside, H. D. (2000). Development of the Power in Sport Questionnaire. / Le developpement de lʼautorite percu a travers un questionnaire sur le sport. Journal of Sport Behavior, 23(4): 423-443.
-  Weiss, M. R., & Friedrichs, W. D. (1986). The influence of leader behaviors, coach attributes, and institutional variables on performance and satisfaction of collegiate basketball teams. Journal of Sport Psychology, 8, 322-346.