طراحی و ساخت ابزار سنجش اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارزش های رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

اثر بخشی سازمانی موضوعی اصلی در نظریه های سازمانی است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد سازمانی به شمار می رود. هدف از این مطالعه، طراحی و ساخت ابزار سنجش اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارزش های رقابتی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ذینفعان کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران (هیئت رئیسه و کارکنان این کمیته، فدراسیون جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کم بینایان) در سال 1394 و کاروان فرهنگی ورزشی اعزامی به بازی های پاراالمپیک 2012 لندن بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. پرسشنامۀ محقق ساختۀ اثربخشی در فرآیندی اکتشافی تنظیم شد و پس از استخراج متغیرها، تعدادی از متخصصان مدیریت ورزشی در مورد روایی صوری و محتوایی آن اظهار نظر کردند. 230پرسشنامه بین نمونه های تحقیق توزیع و در نهایت،207 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 52 سوال در قالب هشت خرده مقیاس انعطاف پذیری (6 سوال)، منابع سازمانی (9 سوال)، بهره وری (6 سوال )، تعامل سازمانی (6 سوال)، ثبات سازمانی (9 سوال)، انسجام نیروی انسانی(5 سوال )،نیروی انسانی متخصص (7 سوال ) و هدف گذاری (5 سوال)شناسایی شدند.ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ(86/0r=) محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان میدهد پرسشنامۀ اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران بر اساس رویکرد ارزش های رقابتی ابزار و چارچوب تئوریک مناسب سنجش اثربخشی سازمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کاظمی، سید عباس (1375). طراحی الگوهای اثربخش سازمان با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی، رساله دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
-    Ashraf, G., & Kadir, S. B. A. (2012). A Review on the Models of Organizational Effectiveness: A Look at Cameron's Model in Higher Education, International Education Studies, 5 (2), pp. 80-87.
-    Bal duck, A. L. (2009). Management and Program Effectiveness in Belgian Sports Clubs Working paper series, Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University, pp. 1-26.
-  Chelladurai, P. Danylchuk, K. E. (1984). Operative goals of intercollegiate athletics: Perceptions of athletic administrators. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 9, 33-41
-  Chelladurai, P., Haggery, T. R. (1991). Measures of organizational effectiveness of Canadian national sport organizations. Canadian Journal of Sport Science, 16(2), 126-133.
-  Connolly, E. M. Conlon, and Deutsch, S. J. (1980). Organizational Effectiveness: A Multiple Constituency Approach, Academy of Management Review, 5, 211-217.
-  Etzioni, E. (1964). Modern Organizations, Englewood Chiffs, New Jersey: Prentic- Hall.
-  Evan, M. W. (1993). Organization Theory: Research and Design, McMillian Publishing Company.
-  Eydi, H (2013). Confirmatory Factor Analysis of the Sport Organizational Effectiveness Scale According Competing Value Framework, Universal Journal of Management Vol. 1(2), pp. 83 – 92.
-  Eydi, H (2015). Organizational Effectiveness Models: Review and Apply in Non-Profit Sporting Organizations, American Journal of Economics, Finance and Management, Vol. 1, No. 5, pp. 460-467.
-  Goodman, L. A. and Penning’s. (1977). New Perspectives on Organizational Effectiveness.San Francisco- London: Jossey- Bass Publishers, PP: 71.
-  Ibrahim A, Hamatineghad M, Ramezanineghad R, Eydi H. (2013). Organizational Effectiveness of Iraq Sport Federations, Sport management international journal, Choregia. 9 (1), pp.70-85.
-  Kalliath J., Bluedorn A. C., Gillespie, D. F. (1999). A Confirmatory Factor Analysis of the Competing Values Instrument. Educational and Psychological Measurement. 59(1), 143-58.
-  Li-Yun Sun, Zhen Zhang, Jin Qi, Zhen Xiong Chen (2012). “Empowerment and Crativity”. The Leadership Quarterly, Volume 23, Issue 1, PP: 55-65
-  Mian, Z., Hai, L., & Jun, W. (2008). Examining the relationship between organizational culture and performance: The perspectives of consistency and balance. Front Business Research China, 2(2), 256–276.
-  Papadimitriou, D., Taylor, P. (2000). Organizational effectiveness of Hellenic national sports organizations: A multiple constituency approach, Sport Management Review, 3, 23–46.
-  Quinn, R. E. and Rohraugh, J. (1983). A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, Management Science, 29(4), 363-377.
-  Quinn, R. E., Spritzer, G. M. (1991). The psychometrics of the competing values culture instrument and an analysis of the impact of organizational culture on quality of life. Research in Organizational Change and Development, 5, 115 -142.
-  Rojas, R. (2000). A Review of Models for Measuring Organizational Effectiveness among For Profit and Nonprofit Organizations, Non Profit Management and Leadership, 11(1), 97-104.
-  Shilbury, D., & Moore, K. A. (2006). A study of organizational effectiveness for National Olympic Sporting Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35 (1), 5-38.
-  Yuchtman, E. and Seashore, S. T. (1967). A System Resource Approach to Organizational Effectiveness, American Sociological Review, 32, 891-903.