دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، آذر 1395 

مقاله پژوهشی

تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT

صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.5659.1586

رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


مدل برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک در ورزش ایران

صفحه 43-56

10.22084/smms.2017.10702.1879

وجیهه جوانی؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان