تحلیل کارآیی و اولویت بندی اداره های ورزش و جوانان استان لرستان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، دبیر آموزش و پرورش

چکیده

ر این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تحلیلی می‌باشد، به بررسی کارایی و اولویت-بندی اداره‌های ورزش و جوانان استان لرستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته شده است. جامعه آماری شامل 9 اداره ورزش و جوانان استان لرستان و ابزار جمع‌آوری پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، TOPSIS و نرم افزار DEA Excel Solver استفاده شده است. به منظور ارزیابی همه جانبه از عملکرد ادارات، شاخص‌های ورودی و خروجی به تفکیک حوزه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، آموزش و عمران تعیین گردیده‌اند. مدل DEA منتخب در این پژوهش، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، مدل BCC خروجی محور بوده است. در روند پژوهش، پس از محاسبه میزان کارایی اداره‌های کارا و ناکارا تعیین و نوع بازده به مقیاس هر اداره، مجموعه‌های مرجع محاسبه شد. سپس اداره‌ها با استفاده از روش رتبه-بندی DEA و TOPSIS به تفکیک رویکردها رتبه‌بندی شدند. به منظور یکپارچه‌سازی چهار رتبه بدست آمده از چهار حوزه، از روش میانگین رتبه‌ها استفاده گردیده است. بیشترین امتیاز کارایی اداره-های ورزش و جوانان مربوط به حوزه ورزش قهرمانی و کمترین میانگین امتیاز کارایی مربوط به حوزه-های عمران و ورزش همگانی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  حیدری نژاد، صدیقه (1382). تبیین و تعیین شاخص‌های بهره‌وری در دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی و طراحی الگوی بهبود عملکرد. رساله دوره دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران: 45-44.
-  خدایاری، عباس؛ امیرتاش، علی محمد؛ مظفری، امیر احمد (1388). کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها برای تعیین بهره وری و رتبه بندی دانشکده و گروه های آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی. نشریه مدیریت ورزشی، 2 (12): 132-117.
-  شیرعلی، محسن (1383). بهترین تعریف علمی از تربیت بدنی و ورزش. مجله ورزش و ارزش، معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش. 7 (173): 36-37.
-  عزیزی، بهروز (1383). ارزیابی کارایی مراکز 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران جهت تخصیص بهبنه امکانات با استفاده از .DEA پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، 89-88.
-  عیسی زاده، یوسف؛ خسروی، بهزاد (1390). رتبه‌بندی مخابرات استان‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها. مجله تحقیق در عملیات. 3 (8): 52-41.
-  محمدحسینی، صدیقه؛ فناطی رشیدی، سارا؛ مظفری، محمدرضا (1391). ارزیابی کارایی نمایندگی‌های بیمه توسعه یاسوج با استفاده از رویکرد تلفیقی AHP/DEA. چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها، بابلسر، دانشگاه مازندران. کتاب همایش: 132-124.
-  مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور (1384). برنامه پنج ساله ادارات تربیت بدنی استان‌های کشور (برنامه چهارم توسعه). چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت برنامه‌ریزی راهبردی مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور: 207-203.
-  میرفخرالدینی، حیدر (1387). کارایی 15 انجمن ورزشی در جذب افراد به ورزش در استان یزد را با استفاده از .DEA پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه یزد: 32-29.
-  نیکوکار، سهیل (1389). ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌های وابسته به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش تحلیل پوششی داده‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد: 122-118.
-  Joo, S.J., Billington, P.J., Stoberl, P, A. (2012). Labor management for a restaurant using data envelopment analysis, International Journal of services and operational Management (11)1. 1-12.
-  Mathieu, J. (2009). Efficiency of French football clubs and its dynamics, Munich Personal RePEe Archive (MPRA), 1982, 1-18.
-  Simonovic, S. P., Verma, R. (2008). A new methodology for water resources multicriteria decision making under uncertainty. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. (33)5. 322-329
-  Tsou, C. S. (2008). Multi-objective inventory planning using MOPSO and TOPSIS. Expert Systems with Applications, (35)1. 136-142.
-  Wang, T. C., Lee, H.D., Wu, C. C. (2007). A fuzzy TOPSIS approach with subjective weights and objective weights. Paper presented at the Proceedings of the 6th Conference on WSEAS International Conference on Applied Computer Science. Hangzhou, China. (6)2. 11-17.
-  Xiang, S., Li, Z., Qi-gang, L. (2012). An approach for evaluating journals of universities or colleges based upon multi-layer efficiency DEA. Physics procedural. (25)1. 678-686.