نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشگاه پیام نور، واحد کرج

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی نقش میانجی‌گری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت‌اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق تعداد 349 نفر بودند که در شش ماه گذشته حداقل یک روز در هفته به فعالیت-های بدنی پرداخته بود و به صورت طبقه‌ای در دسترس انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های اطلاعات فردی، مشارکت در فعالیت‌های بدنی(محقق ساخته) ، حمایت اجتماعی(سالیس و همکاران، 1987) و خودکارآمدی(شرر و همکاران، 1982) انجام شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین حمایت‌اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی وجود داشت(73/0=r، 65/0=r، 01/0≥P). همچنین الگوی پژوهش از برازش لازم برخوردار بود و خودکارآمدی نقش میانجی‌گری در رابطه بین حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی ایفا کرد. با توجه به این‌که متغیرهای تحقیق عواملی بودند که قادر به افزایش مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان بودند توصیه می‌شود که مدیران و مسئولین ورزشی دانشگاه، تدابیر و اقدامات لازم به منظور افزایش حمایت اجتماعی و خودکارآمدی دانشجویان را به عمل آورند که در نهایت منجر به افزایش مشارکت آنها در فعالیت‌ بدنی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  عبدالهی، بیژن (1385). نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان. تهران: نشریه تدیر، سالنامه علمی و آموزشی در زمینه مدیریت، سال دوازدهم، شماره 168.
-  قاسم نژاد، مه‌پری (1389). تفاوت‌های جنسیتی در ادراک دانشجویان از حمایت‌های محیطی و اجتماعی برای مشارکت در فعالیت‌های بدنی، رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، شماره 7: 79-90.
-  Bandura, A., (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. freeman and company.http/www.merel.org/products/nate. 36: 139-140.
-  Cheng L.A., Mendonca G, Cazuza J. Júnior F., (2013). Physical activity in adolescents: analysis of the social influence of parents and friends. Sociedade Brasileira de Pediatria. Published by Elsevier  http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2013.05.006
-  DiGiandomenico M. (2010). An analysis of the relationship between social support, selected demographics, and physical activity among community college students. Kent State University College. P. 231.
-  Dishman R.K., Saunders R.P., Motl R.W., Dowda M. and Pate R.R., (2009). Self-Efficacy Moderates the Relation Between Declines in Physical Activity and Perceived Social Support in High School Girls. Journal of Pediatric Psychology 34(4) pp. 441-451.
-  Dowda, M, Dishman, R. K, Pfeiffer, K. A., Pate, R. R., (2007). Family Support for Physical Activity in Girls From 8th to 12th grade in South Carolina. Preventive Medicine. 44 (2): 153-159.
-  He, L, Ishii, K, Shibata, A, Adachi, M, Nonoue, M, Oka, K., (2013). Direct and indirect effects of multilevel factors on school-based physical activity among Japanese adolescent boys, Health, 5 (2): 245-252.
-  Hoseini, M. Sam Deliri, S. Zarei, P. Amini Sarteshnizi, Z. Motakefar, M. et al., (2013). Comparison of Students’ Perception of Environmental and Social Supports for Participation in Physical Activities Given their Gender. Switzerland Research Park Journal. Vol 102, No 11. Pp.1197- 1203.
-  Kahn, E. B, Ramsey, L. T, Brownson, R. C, et al., (2002). The effectiveness of interventions to increase physical activity. A systematic review (1,2). Am J Prev Med; 22 (4S): 73–107.
-  Peterson M.S., (2012). The role of self-efficacy as a mediator between parent social support and physical activity in male and female adolescents. University of South Carolina. p. 79.
-  Petosa, R. L., Hortz, B. V., Cardina, C. E., & Suminski, R. R., (2005). Social cognitive theory variables associated with physical activity among high school students. International Journal of Sports Medicine, 26, 158-163.
-  Roohafza H, Talaei M, Pourmoghaddas Z, Rajabi F,Sadeghi M., (2012). Association of social support and coping strategies with acute coronary syndrome: A case—control study. Journal of Cardiology. 59, pp. 154- 159.
-  Sallis, J. F, Owen, N., (1999). Physical Activity and Behavioral Medicine. Thousand Oaks, CA: Sage.
-  Sallis J. F., Grossman, R. M., Pinski, R. B., Paterson, T. L., & Nader, P. R., (1987). The development of scales to measure social support for diet and exercise behaviors. Preventive Medicine, 16, 825-836.
-  Sallis, J. F., Simons-Morton, B. G., Stone, E. J., Corbin, C. B., Epstein, L. H., Faucette, N., et al., (1992). Determinants of physical activity and interventions in youth. Medicine and Science in Sports and Exercise, 24: 248–257.
-  Sallis, J. F., Prochaska, J. J., Taylor, W. C., (2000). A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32: 963–975.
-  Santos M, Pizarro A, Ribeiro J, Mota J, Cazuza J., (2012). Social support and adolescents’ physical activity participation: The mediating effect of self-efficacy. Journal of Science and Medicine in Sport. (15). Pp: S265–S327.
-  Schunk, D. H., (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational psychology, 26, pp: 207-231.
-  Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R.W., (1982). The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51, pp: 663-671.
-  So W.Y., Swearingin B, Robbins J, Lynch P, Ahmedna M., (2012). Relationships between Body Mass Index and Social Support, Physical Activity, and Eating Habits in African American University Students. Asian Nursing Research (6).pp152-157.
-  Springer A.E., Kelder S.H., Hoelscher D.M., (2006). Social support, physical activity and sedentary behavior among 6th-grade girls: a cross-sectional study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 3:8.
-  Tamers, S. L, Beresford, S. A. A, Cheadle, A. D, Zheng, Y, Bishop, S. K, Thompson, B., (2011). The association between worksite social support, diet, physical activity and body mass index. Preventive Medicine. 53: 53–56.
-  Treiber, F. A, Baranowski, T, Braden, D. S, Strong, W. B, Levy, M, Knox, W., (1991). Social Support for Exercise: Relationship to Physical Activity in Young Adults. PREVENTIVE MEDICINE. 20: 737-750.
-  Wallace, L. S., Buckworth, J., Kirby, T. E., Sherman, W. M., (2000). Characteristics of exercise behavior among college students: Application of social cognitive theory to predicting stage of change. Preventive Medicine, 31: 494–505.