دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 1-85 
رابطة بین کیفیت حمل و نقل و مخاطرات روانی دانشجویان ورزشکار

صفحه 27-36

اسماعیل شریفیان؛ منصور فیروزی؛ ابراهیم محمدعلی نسب؛ زینب محمدعلی نسب


ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان

صفحه 37-48

مجید جلالی فراهانی؛ سید نصرا... سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ یوسف اسلامی


شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان

صفحه 71-83

عبدالحمید زیتونلی؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی