شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

2 معاون پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی

3 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

تحلیل توانمندی‌ها و منابع نشان دهندة اولین گام مهم در توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی است. هدف از این پژوهش، بررسی توانمندی‌ها و منابع مهم گردشگری ورزشی استان گلستان جهت توسعة گردشگری ورزشی بود. جامعة آماری تحقیق 217 نفر(53 نفر کارشناسان گردشگری، 74 نفر گردشگر، 90 نفر کارشناسان تربیت بدنی) بود. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامة محقق ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (a=0.83) تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون خی دو)
بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان‌ داد که بین توانمندی‌های استان گلستان با توسعة گردشگری ورزشی P<0.01,X²=203/5)) و بین جاذبه‌‌های استان گلستان با توسعة گردشگری ورزشی(P<0.01,X² =186/1) رابطة معنی داری وجود دارد. داده های این تحقیق نشان داد که توانمندی‌های سواحل دریای خزر و جزیرة آشوراده برای توسعة ورزش‌های ساحلی، آبی و تابستانی با 79 درصد، توانمندی‌های دشت‌ها، جلگه‌ها، دامنه‌های سرسبز و وجود سه میدان بین المللی و ملی سوارکاری برای توسعة انواع ورزش های سوارکاری، پیاده روی، چوگان، گلف، تیراندازی، دوچرخه سواری با 77 درصد و توانمندی‌های تالاب‌های بین المللی، برکه‌ها و رودخانه‌ها، جنگل‌ها و کوه‌های البرز را برای توسعة انواع ورزش‌های شکار، صید و ماهیگیری با 71 درصد از بالاترین اهمیت جهت توسعة صنعت گردشگری ورزشی در استان گلستان برخوردار می­باشند. همچنین، تحقیق نشان داد که ورزش سنتی سوارکاری از جاذبه های مهم ورزشی برای توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان است.

کلیدواژه‌ها


 1. ادبی فیروزجاه، جواد،(1385). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس.
 2. اصفهانی، نوشین،(1387). تحلیل عوامل مؤثر برجهانگردی ورزشی و ارایه مدل برنامه ریزی استراتژیک. رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تهران.
 3. رحمانی کفشگری، حسن؛ رضوی، سید محمد حسین،(1389). "نقش ورزشهای ساحلی بر توسعه گردشگری،" مجموع مقالات اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، دانشگاه شهید بهشتی.
 4. زیتونلی، عبدالحمید،(1386). شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور تهران.
 5. عباسی، اعظم،(1389). بررسی آمیخته های بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشته علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار.
 6. کارکن، لیلا،(1390). نقش برگزاری رویداد اسبدوانی در توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور تهران.
 7. معین فرد، محمدرضا،(1387). وضعیت صنعت گردشگری ورزشی و ارائه الگوی مناسب توسعه آن. رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 8. هنرور، افشار،(1388). تدوین استراتژی بازاریابی گردشگری ورزشی ایران. رساله دکتری، رشته تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
  1. Emery.P.(2010). past, present, future major sport event management practice: the practitioner perspective. Sport management review 13,158-170. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/smrgames"vol.12.pp.5-23.
  2. Evangelia Kasimati a,b. Peter Dawson .(2009)."Assessing the impact of the 2004 Olympic Games on the Greek economy: A small macroeconometric model".economic modeling 26.139- 146. Congress: Future of Sport Management Proceeding, Firenze: Italy: E AS.
  3. Gibson, H. (Ed.) (2006). Sport tourism: Concepts and theories. Oxon: Routledge.
  4. Higam. J & Hinch. T (2006)Sport and Tourism Reserch: A Geographic Approach. Journal of Sport & Tourism.vol. 11, N. 1, pp 31-49.
  5. Higham, J.E.S.(2006). Sport tourism as an attraction for managing seasonality. In H. Gibson (Ed.), Sport tourism: Concepts and theories, pp. 106–130. Oxon: Routledge. Journal of Sport & Tourism 47.
  6. Holger Preuss, Benoit Seguin and Norm O, Reilly, (2007)." Profiling managing sport event visitors: The 2002 commonwealthgames"vol.12.pp.5-23.
  7. Icoz,O .; Gunlu, E.; & Oter,Z.(2010). Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams. 5th International congress on Business, economic and Management.
  8. Kamilla Swart and Urmilla Bob, (2007)." The eluding link: Toward developing a national sport tourism strategy in South Africa beyond 2010".Politikon.34 (3). 373-391.
   1. Matos, P. (2006). Hosting mega sports events – a brief assessment of their multidimensional impacts. Paper presented at “The Copenhagen Conference on the Economic and Social Impact of Hosting Mega Sport Events” on 01/09/2006.
   2. Mohsin, A. (2005). Tourist attitudes and destination marketing— the case of Australia’s Northern Territory and Malaysia. Tourism Management, 26, 732–733.
   3. Solberg.H.& Preuss.H. (2007). Major sport events and long-term tourism impacts. Journal of sport Management, 2007, 21, 213-234.
   4. Van der Zee, Egbert. (2011). Image improvement as a tangible legacy of Hallmark events; the case of the 2010 World Cup in South Africa, Research Master Human Geography and planning Faculty of Geosciences.
   5. Westerbeek, Han M. Turner, Paul. Ingerson, Lyneley, (2001). Key Success Factors in Bidding for Hallmark Sporting Events. International Marketing Review, Vol. 19, No. 3, 303-322.
   6. Yates, Bob, (2006). Sport Tourism Planning Template. Canadian Sport Tourism Alliance and the Ontario Ministry of Tourism and Recreation.