ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان بود. جامعة آماری این پژوهش را کلیه معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان تشکیل می­داد که همة 59 نفر آنها به عنوان نمونة آماری انتخاب شده و از این تعداد 53 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شد. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامة­ مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی و پرسشنامة گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد، حدود 85 درصد افراد (45 نفر) متأهل بودند. بیشتر معلمان در سنین بین 40 تا 49 سال بوده (45 درصد)، اغلب دارای مدرک کارشناسی (58 درصد)، و دارای سابقه بیشتر از 20 سال (51 درصد) بودند.
نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد شخصیت (برون­گرایی، گشودگی به تجربه، وظیفه شناسی، همسازی و پایداری هیجانی) و مؤلفه­های تحلیل رفتگی (فرسودگی هیجانی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی) نشان داد، بین فرسودگی هیجانی و گشودگی به تجربه (001/0=P)، همچنین بین مسخ شخصیت و برونگرایی (008/0=P) و بین مسخ شخصیت و گشودگی به تجربه (019/0=P) ارتباط معناداری وجود داشت. در سایر موارد، ارتباط معناداری مشاهده نشد(05/0≤P).
با توجه به اینکه بیشترین مقدار تحلیل رفتگی شغلی در این معلمان در بعد فقدان موفقیت فردی بود، پیشنهاد می­شود برنامه­هایی برای ارتقای موفقیت فردی معلمان تربیت بدنی مرد، در گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. بختیاری، عاطفه، (1387). ارتباط عوامل انگیزشی- بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی مرد و زن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
 2. زارعیان جهرمی، زهرا، (1385). بررسی میزان تحلیل رفتگی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
 3. شمالی­اسکویی، آرزو، (1384)، بررسی میزان موفقیت در درمان افراد وابسته به مواد افیونی بر حسب ابعاد شخصیتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 4. طلایی، علی؛ محمدنژاد، مریم؛ ثمری، علی اکبر، (1386)، فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مشهد. فصلنامه اصول بهداشت روانی،  سال نهم،  شماره 35 و 36، ص 144-136.
 5. فیلیان، عماد، (1371). بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتیاط آن با روشهای مقابله ای پرستاران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.
 6. لارنس ا. جان، الیور، پی، (1381). شخصیت، نظریه­ها و پژوهش. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: انتشارات آییژ.  
 7. محمدی، شهناز، (1386). "مقایسه مکانیسم های مقابله ، فرسودگی شغلی و سلامت روان در بین دبیران ایران و هند". فصلنامه نوآوری های آموزشی ، سال پنجم، شماره 16، ص 96-59.
 8. مرادی بانیاری، آسیه، (1384). رابطة سبک­های یادگیری (مطابق نظریه کلب و فرای) و ابعاد شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

 

 1. Bakker, A.B., Vanderzee, K., Lewig, K. A., Dollard, M.F. (2006), The relationship between the big five personality factors and burnout: A study among volunteer counselors. The Journal of psychology, 146(1):31-50.
 2. Barsade, S. G., Ramarajan, L., Burack, O. (2008), The influence of organizational respect on emotional exhaustion in the human services. The Journal of Positive Psychology, 3: 4-18.
 3. Bulik, N. (2003), Perceived job stress, personality traits and burnout syndrome in police officers. Institute of psychology, Łodź: University Press, 91–106.
 4. Erddem, R., Rahman, S., Goktas, B., Senoglu, B., Firat, G. (2008), Investigation Job satisfaction and burnout levels of person working for the hospitals at city center of Elazig Turkey, Journal of applied sciences Research, 4(2): 188-201.
 5. Garcia, F. J., Munoz, E. M., Pandoritz, M.A. (2005), personality and contextual variables in teacher burnout, personality and individual differences. 38:929-940.
 6. Ghorpade, J., Lackritz, J., Singh, G. (2007), Burnout and personality: Evidence from Academia, Journal of Career Assessment, 15(2): 240-256.
 7. Goldberg. L. R. (1993), The structure of phenotypic personality Triats. American psyc. 48(1):26-34.
 8. Howard, S., Johnson, B. (2004). Resilient teacher: Resisting stress and burnout. Social psychology of education. 7: 399-420.
 9. Huebner, E.S., Gilligan, T.D. & Cobb, H. (2002). Best practices in preventing and managing stress and burnout. In A. Thomas & J. Grimes (Eds.) Best Practices in School Psychology IV (P: 173-182). Bethesda, MD: NASP Publications.
 10. Ioannouu, I & Kyriakides, L. (2007). Structuring a model for the determinants of vocational teacher burnout. Department of Education, University of Cyrus.  http://www.topkinisis.com/conference/CCEAM/wib/index/outline/PDF/IOANNOU%20Ioannis.pdf
 11. Kim, K. H., Shin, H. K., Swanger, N. (2008), Burnout and engagement: A comparative analysis using the big five personality dimension, International Journal of hospitality Management, 28(1): 96-104.
 12. Langelaan, S., Bakker, A.B., Van Doornen, L.J.P. & Schaufeli, W.B. (2006). Burnout and work engagement: Do individual differences make a difference? Personality and Individual Differences, 40: 521-532.
 13. Maslach, C., Jackson, S. E. (1986), The Maslach Burnout Inventory. Palo Alto: Manual Consulting Psychologists Press.
 14. Storm, K., Rothmann, S. (2003). The relationship between burnout, personality traits and coping strategies in corporate pharmaceutical group. South African Journal of industrial psychology, 29:35-42.
 15. Tsigilis, N., Zacho, P. E., Grammati, k. V. (2006), job satisfaction and burnout among Greek early educators. Educational Research and Review. 1(18):250-261.
 16. Zhang, L. F. (2003), Does the big five predict learning approaches?  Personality and individual differences, 34:1431-1446.