دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 1-111 
آیا طول عضلات همسترینگ دختران با میزان کایفوز آنان رابطه دارد؟

صفحه 101-110

رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ سمیرا شهبازی؛ شهرزاد زندی