دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-111 
8. آیا طول عضلات همسترینگ دختران با میزان کایفوز آنان رابطه دارد؟

صفحه 101-110

رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ سمیرا شهبازی؛ شهرزاد زندی