طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مفهوم سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود . دانش سازمانی هر آن چیزی است که افراد سازمان دربارة فرایندها، محصولات، خدمات، مشتریان، بازار، و رقبای سازمان می دانند. روش تحقیق، همبستگی است. جامعة آماری تحقیق، مجموع کارکنان و واحدهای سازمانی سازمان های ورزشی اعم از سازمان تربیت بدنی، فدراسیون های ورزشی، ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب و آکادمی ملی المپیک می باشد و حجم نمونه 164 نفر به دست آمد. روش نمونه­گیری به صورت طبقه­ای تصادفی بوده است. به منظور تحلیل داده های پژوهش و استنباط آماری، از تحلیل های گوناگونی استفاده گردیده است. ابتدا به منظور شناخت وضعیت سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش، از آزمونt  تک نمونه ای استفاده گردید. سپس برای شناختن متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و فن تحلیل مسیر معناداری روابط به دست آمده آزمون گردید تا نهایتاً مدل مفهومی پژوهش به درستی به دست آید. در ادامه، از آزمون معنی داری ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد .نهایتاً به منظور آزمون فرضیه­های تحقیق از تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS وLISREL  استفاده شده است.
در بررسی ارتباط سرمایة اجتماعی و فعالیت کسب دانش با استفاده از مدل معادلات ساختاری، اولاً خروجی نرم افزار نشان دهندة مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه می­باشد (نسبت 2χ به df زیر 1 می­باشد بنابراین، میزان 2χ مقدار مناسب و پایینی است. میزان RMSEA=0.000 ،95 GFI=0.، AGFI=0.91 نیز نشان دهندة مناسب بودن برازش مدل ساختاری است. به عبارت دیگر، داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است.
در بررسی ارتباط سرمایة اجتماعی و بکارگیری دانش با استفاده از مدل معادلات ساختاری، اولاً خروجی نرم افزار نشان دهندة مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه می­باشد (نسبت 2χ به df زیر1می­باشد. بنابراین، میزان 2χ مقدار مناسب و پایینی است. میزان RMSEA=0.042 ،94 GFI=0.، AGFI=0.92 نیز نشان دهندة مناسب بودن برازش مدل ساختاری است. به عبارت دیگر، داده های مشاهده شده به میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور مدیریت و توسعة مناسب دانش سازمانی در سازمان های ورزشی مورد تحقیق، فراهم آوردن جوی در سازمان مملو از اعتماد متقابل، ارتباطات اثربخش و تعاملات مناسب میان اعضا به گونه ای که تسهیل کنندة تضارب ایده­ها و افکار میان کارکنان، و تشویق کنندة نوآوری در سازمان باشد، توسط مدیریت سازمان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


 1. ایزدیار، لاله، (1388). بررسی رابطة بین مارت­های سازمان مدیریت زمان و خلاقیت مدیران آموزشگاههای شهرستان فرامه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طبطابیی . دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
 2. بیکر، و این، (1382). مدیریت و سرمایه اجتماعی، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و د کتر محمد رضا ربیعی مندجین، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، صنعتی، چاپ اول، 1382.
 3. داونپورت، تامس اچ؛ و پروساک، لارنس، ترجمه: رحمان سرشت؛ حسین،(1379). مدیریت دانش، واحد آموزشی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو.
 4. رندال ای. شوماخر؛ ریچارد جی، لومکس، ترجمه: قاسمی، وحید، (1388). مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 5. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه،(1380). « روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم، تهران: انتشارات آگاه.
 6. صیف، محمد حسن؛ کرمیغ، مقداد،(1382)، "مدیریت دانش رویکردی استراتژیک". مجله تدبیر، شر 153، تهران : انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 7. گانت. دی بات، (1379)، "مدیریت دانش در سازمان ها، بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان." علوم و اطلاع رسانی . دورة 18، شماره 1و2.
 8. هومن، حیدر علی، (1387). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران. انتشارات سازمان سمت
 9. الوانی، سید مهدی؛ سید نقوی، میرعلی، (1381)، "نظریه ها و مفاهیم سرمایه اجتماعی." فصلنامه مطالعات مدیریت. شماره 33 و 34. ص: 26-3.
  1. 10.  Adler, PauL. S&Seok-woo kwon, (2002)."Social Capital: Prospects for a new Concept"; Academy of management Review; Vol. 27. No1; pp: 17-40.
  2. Anli, srivatara Raj Karan, Gapta, (2007). Leveraging Knowledge Management for Organizational Innovation and Creativity. Conference on global competition.
  3. Batt, R. (2002).” Managing customer services: Human resource practices, Quit rate, and Sales growth.” Academy of management journal, vol 45, no 3, pp 587-598.
  4. Baudreau, J., & Rynes, S. (1985). Role of recruitment in staffing utility analysis. Journal of Applied Psychology , 51, 354-366.
  5. 14.  Bolino, Mark C, William H. Turnley & James M. Blood good, (2002)." citizenship behavior and the creation of social capital in organizations", Academy of management reviewVol. 27, N. 4, 505-522.
  6. 15.  Burt, R. S. (2000). “The network structure of social capital” Research in Organizational Behavior, 22. Capital And Employment Practices"; Academy of management Review.
  7. Chinying Lang, J. (2004). "Social context and social capital enablers of Knowledge integration", Journal of Knowledge Management, Vol. 8 No. 3 pp. 89-105.
  8. Cowan, Robin, (2009). Knowledge portfolios and the Organizationa of innovation Networks, Academy of Management. The Academy of Management Review. Briarcliff Manor. Vol.34, Iss. 2.
  9. Garavan, T.N., Morley, M., Gunnigle, P. & Collins, E. (2001). “Human capital accumulation: the role of human resource development.” Journal of European Industrial Training, 25:48-68.
  10. Hoffman, D T.Novak, (2005). A New Marketing Paradigm for Electronic Commerce .the information Society, Spaol issue for Electronic Commerce p.540.
  11. 20.  Howell, D. C. (1997). Statistical Methods for Pschology. (4th ed) Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
  12. Jackson, S., Hitt, M. and DeNisi, A. (Eds) (2004), Managing Knowledge for Sustained Competitive Advantage: Designing Strategies for Effective HRM, Jossey Bass, and San Franscisco, CA.
  13. Kogut, B. (1997). ‘The evolutionary theory of the multinational corporation: within and across-country options’, in B. Toyne and D. Nigh (eds.) International Business: An Emerging Vision, University of South Carolina Press: Columbia, SC, pp: 470–488.
  14. 23.  Kogut, B. and Zander, U. (1993). ‘Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation’, Journal of International Business Studies 24: 625–645.
  15. 24.  Koka, B. R. and Prescott, J. E. (2002). "Strategic alliance as social capital: a multidimentional view", Strategic Management Journal, Vol. 23, pp. 795-816.
  16. Kristof, A. (2010). Person-organization fit: An integrative review of its conceptualization, measurements, and implications. Personnel Psychology , 49, 1-50.
  17. Li, Yuan. (2009). How Entrepreneurial orientation Moderates the effects of knowledge management on innovation, systems research and behavioral science. Vol.26, Iss.6; pg.645.
  18. Lim, II, K and Dallimore, P. (2004). “International capital: management attitudes in service industries”, journal of intellectual capital, vol 5, no 1, pp 181-194.
  19. Liu, C., & Wang, H. (2007). Developing measures of digital capital and virtual value chain construction in job search websites. International Journal of Management and Enterprise Development , 4 (1), 66-81.
  20. Lwin, M., Wirtz, J., & Williams, J. (2007). Consumer online privacy concerns and responses: A power-responsibility equiliberium perspective. Journal of Academy of Marketing Science , 35 (4), 572-585.
  21. 30.  Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). "Social Capital, Intellectual capital & the organizational advantage"; Academy of management Review , 23(2), 242-260.
  22. 31.  Nonaka, I. (1991). “The knowledge-creating company”, Harvard Business Review, Vol. 69 No. 6, pp. 96-104.
  23. Putnam, Robert D. (ED), (2002). “Democracies in flux, the evolution of social capital in contemporary society”, Oxford University Press.
  24. 33.  Stewart- Weeks, M. and Richardson, C. (1998). "Social capital stories: How Australian household live their lives", Policy Monograph 42, The Center for Independent Studies, Sydney.
  25. Teo, T. (2001). Demographic and motivation variables associated with internet usage activities. Internet research: Electronic Networking Applications and Policy , 11 (2), 125-137.
  26. 35.          Tymon, W. G and Stumpf, S. A. (2003). "Social Capital in the success of Knowledge workers", Career Development Turner International, pp. 12-20.