رابطة بین کیفیت حمل و نقل و مخاطرات روانی دانشجویان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه مازندران

چکیده

استراتژی توسعة حمل و نقل، به منظور مدیریت حمل و نقل، در قبل، حین و بعد از مسابقات ورزشی ضروری به نظر می­رسد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین کیفیت حمل و نقل و مخاطرات روانی دانشجویان شرکت­کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر که تابستان سال 1389 در دانشگاه­های استان مازندران برگزار شد، اجرا گردید. روش اجرای این تحقیق میدانی و از نوع همبستگی می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة دو بخشی (محقق ساخته و معتبر خارجی نیاز سنجی شده) با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بوده است که با آلفای کرونباخ 85/0 مورد تأیید قرار گرفته است. جامعۀ آماری شامل 2960 دانشجوی پسر شرکت کننده در مسابقات بوده که 280 نفر به صورت تصادفی سهمیه­ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند، و از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، و نرم افزار آماری SPSS جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین کیفیت حمل و نقل و ایجاد خاطرة مثبت از شرکت در المپیاد (01/0 < p  , 0.5 r=) و بین کیفیت حمل ونقل و مدت زمان مسافرت (01/0 < p  ,  0.17 – r =) ارتباط معناداری وجود دارد. ارتباط کیفیت حمل و نقل با ایجاد خاطرة مثبت در دانشجویان و همچنین ارتباط بین مسافت طی شده با میزان نگرانی دانشجویان و کیفیت حمل و نقل از دیدگاه آنها، نشان می­دهد دانشگاه­ها و مسؤولین برگزاری رویداد­های ورزشی باید با برنامه­ریزی بهتر و بازنگری در صرف هزینه­های اعزام ورزشکاران به رقابت­های ورزشی، رهنمودهای مؤثری را برای برگزاری هر چه بهتر المپیادهای بعدی فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. آیتی، اسماعیل، (1388). هزینۀ تصادفات (تئوری و کاربرد). چاپ اول، انتشارات پژوهشکده حمل و نقل، تهران.
 2. اسمعیلی، محمدرضا، (1388). تاریخ تربیت بدنی و ورزش. انتشارات سمت، تهران.
 3. امین ناصری، محمدرضا؛ برادران، وحید، (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر زمان سفر در سیستم حمل و نقل عمومی»، پژوهشنامة حمل و نقل، سال ششم، شمارة سوم، صفحات 232-219.
 4. حمیدی، مهرزاد، (1389). مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی. چاپ ششم، انتشارات بامداد کتاب، تهران، صفحات 151 و 152.
 5. رصافی، امیرعباس؛ زرآبادی­پور، شیما، (1388)، و «بررسی توسعه پایدار حمل و نقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی»، نشریة علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورة یازدهم، شمارة 2، صفحات 44-32.
 6. شیرازیان، سید غلامرضا؛ عطرچیان، محمدجواد، (1372). طراحی سیستم پایه اطلاعاتی تصادف­های حمل و نقل جاده­ای. مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل حمل و نقل کشور. جلد دوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، صفحة 745.
 7. عامری، محمود؛ افندی زاده، شهریار؛ مقدم، محمدحسن، (1388). «مدل برآورد تعداد تصادفات برای راه­های شهری»،  پژوهشنامة حمل و نقل، سال ششم، شمارة سوم، صفحات 257- 268.
 8. گسکری، ریحانه؛ اقبالی، علیرضا؛ عیدانی، مصطفی، (1383). «برآورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 69؛ صفحات 128-109.
  1. Bodin, L., Golden, B., Assad, A., Ball, M. (1983). Routing and scheduling of vehicles and crews – The state of the art. Comput. Oper. Res. 10 (2), 63–211.
  2. FISU, handbook, 2000.
  3. Heggie. W. Travis, (2009). Traveling to Canada for the Vancouver 2010 Winter Olympic and Paralympic Games. Travel Medicine and Infectious Disease journal (2009) 7, 207e211.
  4. Lin, H.-E. and Zito., R. (2005). "A review of traveltime prediction in transport and logistics", In Proceeding of the Asia Society for Transportation Studies, Vol. 5, pp. 1433-1448.
  5. Minis, Ioannis; Keys, Eric, Athanasopoulos, Theodore, (2006). Contribution to the design of the Athletes Bus Network during the Athens 2004 Olympic Games; Transportation Research Part A 40 (2006) 776–791.
  6. Rubert, Marcela, (2010). Transportation Strategies Used During Sports Mega-Events and Their Degree of Importance. XVI Panam, July 15-18, 2010 – Lisbon, Portugal.
  7. Shaw, Marc T.M; Leggat, Peter A; Borwein, Sarah, (2007). "Travelling to China for the Beijing 2008 Olympic and Paralympic Games", Travel Medicine and Infectious Disease journal 5, 365–373.
  8. Waitt, G.,(2003). Social impacts of the Sydney Olympics. Annals of Tourism Research, 30(1), 194–215.
  9. Xiaoyi, MA. (2008). Transportation Development Strategic Plan about 2010 Guangzhou Asian Games. Journal of transportation systems engineering and information technology Volume 8, Issue 4, August 2008.
  10. Y, X. Ma, et al, (2006). Guangzhou Asian Games Strategy Plan in 2010, Transportation Planning Research Institute of Guangzhou, 2006.