بررسی تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال کشورهای آسیایی درفصل 2010- 2009 میلادی و رتبه بندی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسة تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال کشورهای آسیایی در فصل 2010- 2009 و رده بندی آن هاست. در این تحقیق، لیگ­های برتر نوزده کشور آسیایی مورد بررسی قرار گرفتند. داده های این تحقیق ثانویه بوده و از جداول پایانی لیگ برتر فوتبال کشورهای منتخب به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص C5ICB استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد: پنج لیگی که بیشترین تعادل را دارند، از کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا می باشند. پنج لیگی که
کم­ترین تعادل را دارند همگی جزو کشورهای غربی آسیا هستند. در بین کشورهای غرب آسیا، لیگ برتر ایران بیشترین و پاکستان کمترین و در بین کشورهای شرق آسیا ویتنام بیشترین و مالزی کمترین تعادل را داشتند. میانگین تعادل رقابتی در شرق01/129، در غرب 80/139و در کل آسیا 25/135 بوده است. پایین بودن C5ICB در شرق نسبت به میانگین آن در غرب و کل آسیا بیانگر این نکته است که لیگ فوتبال در کشورهای آسیای شرقی دارای تعادل بیشتر و در نتیجه جذابیت بیشتری است. وقتی که یک رقابت جذابتر باشد تماشاچیان بلیط بیشتری می خرند، بر روی پخش تلویزیونی سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد و اسپانسرهای بیشتر و بهتری جذب می شوند. همة موارد بالا سبب می شوند مسابقات لیگ با کیفیت بالاتری برگزار گردند. سازمانهای برگزاری لیگ بایستی شرایطی را فراهم آورند تا بتوانند میزان رقابت بین تیم های لیگ شان را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


 1. WWW.bari91.com
 2. Albert .P, Koning .R.H. (2008). Statistical thinking in sports. New York .Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group .p. 63.
 3. Brunelli. M. (2006). The impact of UEFA Champions League upon domestic championships: the Italian serie A. Nyon, May 2nd 2006, UEFA, pp. 86-96.
 4. Dejonghe T. (2006). The evolution of Belgian football over the last decades. Nyon, May 2nd, UEFA, pp.1-16.
 5. Eckard. E. (2001). Free Agency, Competitive Balance, and Diminishing Returns to Pennant Contention. Economic Inquiry 39, pp. 430-443.
 6. Feddersen A.(2006). Economic consequences of the UEFA champion’s league for national championships; the case of Germany. Nyon, May 2nd, UEFA, pp. 51-65.
 7. Goossens. K. (2006). Competitive Balance In European Football : Comparison By Adapting Measures : National Measures Of Seasonal Imbalance And Top 3. Journal of DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT, Vol. II,Fasc. 2.
 8. Gouget J.-J. & Primault D. (2006). The economic impact of the UEFA Champions League on the French football championship. Nyon, May 2nd, UEFA, pp. 98-129.
 9. Haan, M.A., Koning. R.H. and VanWitteloostuijn, A. (2007). The effects of institutional change in European soccer. Mimeo, University of Groningen, The Netherlands.
 10. Halicioglu. F. (2008). Research on the prediction of the likely winners of the Euro 2008 football Tournament. Munich Personal RePEc Archive. p. 2
 11. Jenneth. N, (1984). Attendances, Uncertainty of Outcome and Policy in Scottish Football League. Scottish Journal of Political Economy, vol.33, 1984, pp. 176-198.
 12. Koning. R. H. (2000). .Balance in competition in Dutch soccer. The Statistician, Vol.49, No.2, pp.419-431.
 13. Michie, J. and C. Oughton. (2004). Competitive Balance in Football: Trends and Effects. London: The Sports Nexus.
 14. Michie, J. and C. Oughton. (2005). Competitive Balance in Football: An Update. London: The Sports Nexus.
 15. Mizak.D. , Stair. A. & Rossi. A. (2005). Assessing alternative competitive balance measures for sports leagues: a theoretical examination of standard deviations , gini coefficients, the index of dissimilarity. Economics Bulletin, Vol. 12, No 5. pp. 1-11.
 16. Mizak. D., Neral. J, and Stair. A. (2007). The adjusted churn: an index of competitive balance for sports leagues based on changes in team standings over time. Economics Bulletin, Vol. 26, No. 3 pp. 1-7.
 17. Novotny J.(2006). Economic trends in Czech football teams and UEFA. Nyon, May 2nd, UEFA, pp. 16-30.
 18. Quirk. J, and Fort. R. (1992). Pay Dirt: The Business of Professional Team Sports, Princeton: Princeton University Press.
 19. Szymanski. S. (2001). Income inequality, competitive balance and the attractiveness of team sports: some evidence and a natural experiment from English soccer. Economic Journal, 111, pp. 69-84.
 20. Szymanski. S. (2003). The Economic Design of Sporting Contests. Journal of Economic Literature, 41, pp. 1137-1187.
 21. Szymanski S. & Leach S. (2006). Report on the English top division 1980-2005. Nyon, May 2nd, UEFA, pp. 31-50.
 22. Tenreiro. F. (2006). Can European football David’s equal their Goliath’s? The Portuguese case assessesment. Nyon, May 2nd, UEFA pp. 66-72.
 23. Zimbalist.  A. S. (2002). Competitive Balance in Sports Leagues: An Introduction. Journal of Sports Economics, 3:2: pp. 111-121.