تحلیل محتوای ورزشی پایگاههای خبری مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تحلیل محتوای ورزشی پنج سایت خبری مجازی بود. روش تحقیق از نوع کمی بود که بصورت تحلیل محتوا انجام شد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘـﮋوﻫﺶ، سایت های مجازی بودند . نمونه ، آرﺷـﻴﻮ پنج سایت‌ خبری مجازی آفتاب، ایسنا، تابناک، تسنیم وفارس بودند که اخبار صفحه اول آنها در تمام طول سال 1395 بصورت روزانه و از طریق برگه‌های کدگزاری شده جمع‌آ وری شدند .در کل 34768 خبرورزشی از پنج خبرگزاری اخذ شدند. روایی برگه ها به تایید متخصصین رسید. ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مؤلفه، رشته‌های ورزشی، تیم ورزشی، جنسیت، موضوع بحث، شخصیت، عکس ونوع ورزش بودند.
داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون غیر پارامتریک کای اسکوئر و از طریق نرم افزار اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اکثریت اخبار به رشته فوتبال(71/74درصد) و دو تیم استقلال و پرسپولیس اختصاص داشت، پوشش خبری ورزش زنان(3/8درصد) ، در مقایسه با مردان (96/9درصد)بسیار ناچیز بود، به ورزش حرفه ای درمقابل سایر موضوعات ورزشی، بیشتر توجه شده است، به ورزش‌های انفرادی که مدال‌های بیشتری دارند ، اخبار بسیار کمتری نسبت به ورزش های اجتماعی اختصاص یافته است ( 86/63 درصد ورزش اجتماعی درمقابل 13/36درصد ورزش انفرادی ). شخصیت پردازی و عکسهای زنان بسیار کمتر از مردان بود. همچنین نتایج آزمون خی دو که بین تمام متغیرهای پایگاههای خبری مجازی مورد تحقیق انجام شد، تفاوت معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


- ابوالقاسمی، مهتاب و همکاران (1388). «گزارش تحلیل محتوای نشریات ورزشی»، گروه تحلیل محتوای سازمان تربیت‌بدنی.
- افچنگی، محمود (1381). «تصویر ورزش در روزنامه‌های ایران، تجزیه و تحلیل مطالب ورزشی روزنامه‌های سال‌های 74-75» پایان‌نامه ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
- بابایی، محمود و فهیمی‌فر (1391). «ویژگی‌های رسانه‌های نوین و الگوهای ارتباطی»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ و کتابداری، شماره 96.
- بارفروش، احمد (1386). تحلیل محتوای نشریات ورزشی در سه ماهه چهارم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات،
- پیشنمازی، بهاره (1391). نگاهی به وضعیت رسانه‌های الکترونیک و روزنامه نگاری آنلاین در ایران و چشم انداز آتی آن.
- توکلی و همکاران (1392). «بررسی رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش»، پیشرفت‌های کتابخانه پلاگنیا تحقیقات علوم کاربردی، 1352: 49-54.
- تیه رشی، گیتی و همکاران (1392). «تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی»، مجله علمی پژوهشی گیتی.
- رضایی، مونا (1387). «تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی منتخب سال‌های 1383 تا 1386 با رویکرد ورزش زنان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
- رضوی­زاده، علی (1381)، تحلیل محتوای مهم‌ترین روزنامه­های سراسری در سال 1380، تهران: مرکز مطالعات رسانه­ها.
- زرکی، پرستو و همکاران (1385). تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمار و پر مخاطب بر خط با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های سند طرح جامع توسعه ورزش کشور.
- شارع‌پور، محمود (1388). «نقش رسانه‌ها در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
- شریفیان، اسماعیل (1393). تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان کشور با تأکید بر موضوعات ورزشی.
- ظریفی، و همکاران (۱۳۸۷). رسانه ملی و توسعه ورزش‌های عمومی، فصلنامه تحقیقات ارتباطات 1 (۶۹): 134- 119.
- عسکری، بهمن و همکاران (1390). «بررسی محتوای کمی برنامه‌های ورزشی شبکه ورزشی (شبکه 3)»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطات تغییر مسیر سال، شماره 4: 135-151.
- فسنقری، جواد (1396). «بررسی ارتباط هویت برند با هویت تیمی هواداران در تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران»، رویکردهای ورزشی نوین در مدیریت، دوره 5، شماره 16، بهار: 35- 47.
- قاسمی ، حمید (1390) "تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های ورزشی در نیمه آخر سال 1388»، فصلنامه علمی پژوهشی.
- قاسمی، حمید (1388). «تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی با تاکید بر پوشش اجزای ورزشی در نیمه نهایی سال1387". فصلنامه سال دوم شماره 8 صفحه 21-30. فارسی
- قلی‌زاده ، سمیه و همکاران (1390). «تجزیه و تحلیل محتوا از مطبوعات ورزشی با رویکرد به ورزش‌های عمومی، جانبازان و غیر فعال»، اولین کنفرانس علمی، ورزشی تخصصی جانبازان و معلولین.
- کبیری‌مقدم، محمد رضا (1384). تحلیل محتوای خبرهای چاپ شده در روزنامه‌های ورزشی شش ماهه دوم سال 1383.
- کردی، محمدرضا (1383). «بررسی وضعیت نشریات  ورزشی کشور»، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
- کرمی، عبدالله (1391).  تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی شبکه‌های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان.
- کریمی فیروزخانی، علی (1397). «بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقلال از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی»، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی سال پنجم، شماره پیاپی27.  
- کشتگر، سارا و همکاران (1395). تحلیل محتوای عکس‌های روزنامه‌های ایران ورزشی با تأکید بر متغیرهای اجتماعی سال 1394.
- ملایی، مینا و امامی (1392). «تحلیل محتوای اختبار ورزشی شبکه 3 سیما»، مطالعه موردی، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی    سال اول شماره سوم، 21 – 12.
- مهدی‌زاده تالشی، سید محمد (1394). مقایسه بازتاب ورزش مردان و زنان در روزنامه‌های ورزشی ایران، تحلیل محتوای ورزشی اخبار ورزشی و نود، دومین کنفرانس مدیریت رسانه‌ها.
- نظرویسی، حامد (1392). رویکرد برنامه‌های ورزشی شبکه‌های تلویزیونی استان‌های منتخب به پوشش ورزشی زنان.
- نقیب السادات، سیدرضا و کهنسال، محمد (1389). تحلیل محتوای روزنامه جام جم از منظر اصول حرفه ای روزنامه نگاری.
-  نگین تاجی، فهیمه و همکاران (1391). تحلیل محتوای روزنامه‌های ورزشی بر اساس مؤلفه پرخاشگری ورزشی.
-  Crossman Jane (1989). A Content Analysis of the Sports Section of Canada’s National Newspaper with Respect to Gender and Professional/Amateur Statu.
-  Dowling, C. (2000). The Frailty Myth: Women Approaching Physical Equality. New York: Random House.
-  Fahad. S. alolayan and Kiran Karande )2000.( A content analysis of magazine advertisements from the united states and the arab world.
-  Final, S. & Faulkner, G. (2004). Institute of Communication and Culture the University of Torento at Mississauge. Torento, on Canada. L5L available online 22 October.
-  Home, John (2005). sport and mass Media in Jpan. sociology of  Volume, 22, number 4.
-  Malik. R. Margo (2016). A Content Analysis of Gender-Specific Media Coverage of Sport.
-  Martin, Adam (2012). covering woman sport?an analysis of sport illustrated covers from 1987-2009 and Espn the magazine from 1998-2009 introduction.
-  Messner M, A, & Cooky, C(2010). Gender in televised sport news and highlights shows 1989- 2009 ,center feminist research, university, southern California.
-  Muray, Britney (2017). A content analysis of sports illustrated's Portrayal of female Athletes and its impact on society, master thesis.
-  Pitts, E.G., & Pedersen, P.M. (2005). Examining the body of scholarship in sport management: A content analysis of the Journal of Sport Management. Sport Management and Related Topics Journal, 2(I), 33-52.
-  Raif, Daniel et al., (2002). Analysis of media messages, application of research content analysis of the study, translation of Mahdokht Boroujerdi Alavi, Tehran, Soroush publications.
-  Sueem, Morgan (2017). A Content Analysis of sport illastrated,s portrayal of female athlets and its impact on society department school of education.
-  Trolan, Eoin (2013). the impact of media on gender inequality within sport. Hankuk University Fore in students of Seoul. Korea.