تحلیل محتوای ورزشی پایگاههای خبری مجازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دکتری تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

10.22084/smms.2020.20920.2515

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تحلیل محتوای ورزشی پنج سایت خبری مجازی بود. روش تحقیق از نوع کمی بود که بصورت تحلیل محتوا انجام شد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘـﮋوﻫﺶ، سایت های مجازی بودند . نمونه ، آرﺷـﻴﻮ پنج سایت‌ خبری مجازی آفتاب، ایسنا، تابناک، تسنیم وفارس بودند که اخبار صفحه اول آنها در تمام طول سال 1395 بصورت روزانه و از طریق برگه‌های کدگزاری شده جمع‌آ وری شدند .در کل 34768 خبرورزشی از پنج خبرگزاری اخذ شدند. روایی برگه ها به تایید متخصصین رسید. ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مؤلفه، رشته‌های ورزشی، تیم ورزشی، جنسیت، موضوع بحث، شخصیت، عکس ونوع ورزش بودند.
داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون غیر پارامتریک کای اسکوئر و از طریق نرم افزار اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اکثریت اخبار به رشته فوتبال(71/74درصد) و دو تیم استقلال و پرسپولیس اختصاص داشت، پوشش خبری ورزش زنان(3/8درصد) ، در مقایسه با مردان (96/9درصد)بسیار ناچیز بود، به ورزش حرفه ای درمقابل سایر موضوعات ورزشی، بیشتر توجه شده است، به ورزش‌های انفرادی که مدال‌های بیشتری دارند ، اخبار بسیار کمتری نسبت به ورزش های اجتماعی اختصاص یافته است ( 86/63 درصد ورزش اجتماعی درمقابل 13/36درصد ورزش انفرادی ). شخصیت پردازی و عکسهای زنان بسیار کمتر از مردان بود. همچنین نتایج آزمون خی دو که بین تمام متغیرهای پایگاههای خبری مجازی مورد تحقیق انجام شد، تفاوت معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها