ارائه الگو خط مشی های محیط زیستی در ورزش براساس مدل پارادایمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

10.22084/smms.2020.21371.2552

چکیده

امروزه بحران های محیط زیستی افزایش یافته وتلاش های گسترده ای رامی طلبد.ورزش به دلیل ارتباط نزدیک با محیط زیست صدمات فراوانی به آن وارد کرده وضرورت دارد تا در این زمینه برنامه ریزی و پژوهش صورت گیرد. این پژوهش با بهره گیری ازروش نظریه داده بنیاد به دنبال تدوین مدل پارادایمی خط مشی های محیط زیستی در ورزش کشور بر اساس مدل استراوس و کوربین است.بدین منظور15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان محیط زیست درورزش انجام شد. ازداده های خام1303نکته کلیدی ودرکدگذاری باز250مفهوم انتزاعی درقالب61مقوله اصلی.و در کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط داده شدند.و درادامه5قضیه درنتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. نتایج نشان داد شرایط علی (بازیگران محیط زیست در ورزش):متولیان، ذینفعان وکاربران محیط زیست در ورزش.عوامل زمینه ای(رفتار زیست محیطی):دین مبین اسلام و الگو پذیری. راهبردها(ملاحظات محیط زیستی):مدیریت زباله ،مدیریت انرژی ، مدیریت آلودگی، مدیریت تنوع زیستی. پیامدها(بسترهای محیط زیست در ورزش): رویدادهای ورزشی، ساخت اماکن ورزشی،گردشگری ورزشی ووسایل و تجهیزات ورزشی. شرایط مداخله گر: اسناد،تجربیات و سیاست های محیط زیستی داخلی و بین المللی ، عمومی و ورزشی.ودر نهایت مدل پارادایمی ترسیم شد. در بخشی دیگر پرسشنامه تهیه شده از مقوله های از طریق روش دلفی درسه مرحله به خبرگان داده شد.نتایج نشان داد تفاوت انحراف معیارهای دور دوم و سوم کمتر از 1 بدست امده که می توان به این نتیجه رسید که این مقوله ها تاییدوبه عنوان شاخص های نهایی تحقیق پذیرفته شدند.نتایج این پزوهش می تواند مسیرسیاست گذاری،برنامه ریزی وآموزش محیط زیست در ورزش راتسهیل بخشد.

کلیدواژه‌ها