ارائه الگو خط مشی های محیط زیستی در ورزش براساس مدل پارادایمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22084/smms.2020.21371.2552

چکیده

امروزه بحران های محیط زیستی افزایش یافته وتلاش های گسترده ای رامی طلبد.ورزش به دلیل ارتباط نزدیک با محیط زیست صدمات فراوانی به آن وارد کرده وضرورت دارد تا در این زمینه برنامه ریزی و پژوهش صورت گیرد. این پژوهش با بهره گیری ازروش نظریه داده بنیاد به دنبال تدوین مدل پارادایمی خط مشی های محیط زیستی در ورزش کشور بر اساس مدل استراوس و کوربین است.بدین منظور15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان محیط زیست درورزش انجام شد. ازداده های خام1303نکته کلیدی ودرکدگذاری باز250مفهوم انتزاعی درقالب61مقوله اصلی.و در کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط داده شدند.و درادامه5قضیه درنتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. نتایج نشان داد شرایط علی (بازیگران محیط زیست در ورزش):متولیان، ذینفعان وکاربران محیط زیست در ورزش.عوامل زمینه ای(رفتار زیست محیطی):دین مبین اسلام و الگو پذیری. راهبردها(ملاحظات محیط زیستی):مدیریت زباله ،مدیریت انرژی ، مدیریت آلودگی، مدیریت تنوع زیستی. پیامدها(بسترهای محیط زیست در ورزش): رویدادهای ورزشی، ساخت اماکن ورزشی،گردشگری ورزشی ووسایل و تجهیزات ورزشی. شرایط مداخله گر: اسناد،تجربیات و سیاست های محیط زیستی داخلی و بین المللی ، عمومی و ورزشی.ودر نهایت مدل پارادایمی ترسیم شد. در بخشی دیگر پرسشنامه تهیه شده از مقوله های از طریق روش دلفی درسه مرحله به خبرگان داده شد.نتایج نشان داد تفاوت انحراف معیارهای دور دوم و سوم کمتر از 1 بدست امده که می توان به این نتیجه رسید که این مقوله ها تاییدوبه عنوان شاخص های نهایی تحقیق پذیرفته شدند.نتایج این پزوهش می تواند مسیرسیاست گذاری،برنامه ریزی وآموزش محیط زیست در ورزش راتسهیل بخشد.

کلیدواژه‌ها


- قرآن کریم، سوره هود، آیه 61 و سوره نساء، آیه 119.
- اختیاری، نرگس؛ عبدی، حسین؛ شعبانی‌مقدم، کیوان (1396). تبیین مدل عوامل اثرگذار بر توسعه‌ی فرهنگ محیط زیست در ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه.
- اصلی‌پور، حسین؛ شریف‌زاده، فتاح؛ قربانی زاده، وجه‌اله (1393). تعبین الگوی بومی تدوین خط و مشی‌های زیست محیطی، رساله دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
- امانی طهرانی، محمود؛ کلانتری،کیومرث؛ آرتا، فاطمه (1396). انسان و محیط زیست، پایه یازدهم دوره دوم متوسطه، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (چاپ و نشر کتب درسی)، تهران.
- بهمن‌پور، هومن (1394). ورزش و محیط زیست ویژه ورزشکاران و مدیران ورزشی، دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان.
- بهمن‌پور، هومن؛ شجیع، رضا (1396). پایداری از طریق ورزش، اجرای دستور کار 21 جنبش المپیک، انتشارات شورآفرین، تهران.
- پاداش، دنیا؛ پاداش، امین؛ نادریان، مسعود؛ سلطان‌حسینی، محمد (1390). «بررسی اثرات محیط زیستی اماکن ورزشی بر محیط شهری»، محیط زیست و توسعه، سال 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390: 31 - 36.
- جهانگیری، منصور (1397). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دوران، تهران.
- حجتی‌پور، علیرضا؛ اسدی دستجردی، حسن (1396). «تحلیل وضعیت بهداشتی- زیست محیطی اماکن ورزشی و رابطه‌ی آن با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان استان‌های خراسان»، دوره 9، شماره 1.
- رضایی، شمس‌الدین (1396). طراحی مدل درآمدزایی باشگاه فوتبال ایران با رویکرد گرندد تئوری، پژوهش‌های کاربردی مدیریت.
- روحانی، افسانه؛ طیبی‌ثانی، سیدمصطفی؛ بهمن‌پور، هومن؛ مرسل، باقر (1398). «ارزیابی ریسک فضاهای ورزشی روباز شمشیرانات تهران در ارتباط با آلاینده‌های هوا و ارائه راهکارهای مدیریت حفظ محیط زیست»، فصل‌نامه علمی پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال یازدهم، شماره دوم، بهار 98.
- سالاری محمدآباد، محمد؛ آذریان سوسهاب، محمد مازیاری، مهران (1398). «تأثیر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی فضای باز بر دانش و رفتار زیست محیطی»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 11، بهار، شماره 1: 102 -91.
- طالب‌پور؛ مهدی، تجاری، فرشاد؛ جباری نوقابی، هادی؛ طیبی، مصطفی (1390). «بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی»، اولین همایش ملی مدیزیت و توسعه گردشگری ورزشی، 3 و 4 اسفند 1390، شاهرود.
- طاهری، بهرام؛ سهرابی، امیرحسین؛ ابطحی، مجتبی (1395). «ارایه مدل کاربردی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ویژه اماکن تفریحی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی»، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست، 2 شهریور ماه 1359، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
- فرهانی‌فرد، سعید؛ محمدی، یوسف (1390). «قرآن، چالش‌های زیست محیطی و مثانی نظام محیط زیست دراسلام»، پژوهش‌های اخلاقی، سال دوم، شماره دوم، زمستان.
- قدیمی، نگار (1395). مقدمه‌ای بر پایداری از دیدگاه محیط زیستی، تهران. انتشارات شورآفرین.
- قره، محمدعلی؛ احمدی، علیرضا (1395). «بررسی وضعیت زیست محیطی اماکن ورزشی بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری تهران)»، دومین همایش ملی دستاوردهای نوین. دانشگاه بین‌المللی چابهار.
- گزارش راهبردی، وزارت ورزش و جوانان (1394). عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار، دبیرخانه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان.
- نامنی، احمد؛ طیبی، سیدمصطفی؛ فهیمی‌نژاد، علی؛ مرسل، باقر (1398). «ارزیابی زیست محیطی مجموعه‌های ورزشی با آلاینده‌های هوا (مطالعه موردی شمال شرق تهران»، فصل‌نامه علمی پژوهشی، نگرش‌های نو درجغرافیای انسانی، سال یازدهم، شماره دوم، بهار 98.
- هادی‌پور، مهرداد؛ پورابراهیم، شراره؛ هاشمی، امین (۱۳۹۳). «طراحی اماکن ورزشی براساس الگوی محیط زیستی»، اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه، شبکه محیط زیست استان مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک.
- یوسفی، غلامحسین (1393). بوستان سعدی، نشر خوارزمی.
-  Arnout G. (2016). It’s Not That Easy Being Green: The Environmental Dimension of the European Union’s Sports Policy. Journal of Sport and Social Issues. Vol. 40(1) 62–81.
-  Brian P. (2015) McCullougha, Michael E. Pfahlb and Shelia Nguyenc. The green waves of environmental sustainability in sport. Sport in Society.
-  Brian P. M. (2016). Timothy B. K.Go Green for the Home Team: Sense of Place and Environmental Sustainability in Sport. Journal of Sustainability Education. Vol. 11, February.
-  Chard, Chris. (2013). Cheryl Mallen1 & Cheri Bradish1. Journal of Management and Sustainability; Vol. 3, No. 1. Published by Canadian Center of Science and Education  
Chery,  Mallen .Chris, Chard (2011). A framework for debating the future of environmental sustainability in the sport academy. Sport Management Review, Vol 14, Issue 4, November 2011: 424. https://doi.org/10.1016/j.smr.2010.
-  EPI. (2018). Yale Center for Environmental Law &Policy, Yale University. https://epi.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf
-  Gina Warren (2019). Mega Sports Events Have Mega Environmental and Social Consequences Missouri Law Review, Vol. 85, No. 2, 2020 38 Pages Posted: 15 Oct 2019 University of Houston Law Center
-  Joanna, W.T weedie, S. N. Nguyen. (2016). Is the Grass Greener on the Other Side? A Review of the Asia- Pacific Sport Industry’s Environmental Sustainability Practices. Received: 7 November 2015 / Accepted: 29 August2016. Springer Science+Business Media Dordrecht.
-  Michael E., Pfahl. (2010). International Journal of Sport Management Recreation & Tourism, Vol.6, 37-61http://dx.doi.org/
-  Strauss, A. & Corbin J. (1990). “Basics of qualitative research: Grounded Theory Procedures and Techniques”, Newbury Park, CA: Sage Publications.
-  Sylvia Trendafilova & Brian P. McCullough. (2018). Environmental sustainabilityscholarship and the efforts of the sport sector: A rapid review of literature Cogent Social Sciences, 4:1, 1467256