طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

10.22084/smms.2020.21302.2545

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که به همین منظور از بین مسئولین و مطلعین برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، 14 نفر از آن‌ها به شیوه‌ی نمونه‌گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبه شد. تحلیل و کدگذاری با استفاده از نرم‌افزار مکس کودا نسخه پرو انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مضامین مربوط به مضمون اصلی مشتری عبارتند از: «کیفیت امکانات»، «کیفیت خدمات» و «نیازسنجی برنامه‌ها». مضامین مربوط به رشد و یادگیری عبارتنداز: «مدیریت منابع انسانی»، «تحقیق و توسعه»، «مربیان»، «ترویج ورزش همگانی» «بهبود فناوری»، «ساختار سازمانی» و«قوانین». مضامین مربوط به مالی عبارتند از: «منابع مالی» و «وضعیت اقتصادی» و نهایتاً مضامین مربوط به فرایندهای داخلی، عبارتند از: «رسانه»، «برنامه‌ریزی»، «ارتباطات برون‌سازمانی» و «نظام اداری».
نتیجه‌گیری: بنابراین پیشنهاد می‌شود که مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور، از فاکتورهای استخراج شده در این پژوهش به عنوان معیاری برای ارزیابی برنامه‌های خود در حوزه ورزش همگانی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها