طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که به همین منظور از بین مسئولین و مطلعین برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، 14 نفر از آن‌ها به شیوه‌ی نمونه‌گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبه شد. تحلیل و کدگذاری با استفاده از نرم‌افزار مکس کودا نسخه پرو انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مضامین مربوط به مضمون اصلی مشتری عبارتند از: «کیفیت امکانات»، «کیفیت خدمات» و «نیازسنجی برنامه‌ها». مضامین مربوط به رشد و یادگیری عبارتنداز: «مدیریت منابع انسانی»، «تحقیق و توسعه»، «مربیان»، «ترویج ورزش همگانی» «بهبود فناوری»، «ساختار سازمانی» و«قوانین». مضامین مربوط به مالی عبارتند از: «منابع مالی» و «وضعیت اقتصادی» و نهایتاً مضامین مربوط به فرایندهای داخلی، عبارتند از: «رسانه»، «برنامه‌ریزی»، «ارتباطات برون‌سازمانی» و «نظام اداری».
نتیجه‌گیری: بنابراین پیشنهاد می‌شود که مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور، از فاکتورهای استخراج شده در این پژوهش به عنوان معیاری برای ارزیابی برنامه‌های خود در حوزه ورزش همگانی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


- اتقیا، ناهید (1386). «نیاز سنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینه ورزش‌های همگانی»، پژوهش در علوم ورزشی، 5 (17): 31-15.
- آصفی، احمدعلی (1397). «شناسایی و اولویت‌بندی گروه‌های مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران»، پژوهش در ورزش تربیتی، 15: 270-247.
- بابایی، محمد؛ فتاحی مسرور، فروغ؛ شاکری، نادر (1397). «شناسایی وضعیت موجود و موانع توسعه ورزش همگانی در کشور»، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 41: 332-319.
- جوادی­پور، محمد؛ رهبری، سمیه (1396). «شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر سیاست‌گذاری ورزش همگانی ایران»، سیاست­نامه علم و فناوری، 20: 87-78.
- جوادی­پور، محمد؛ روحی دهکردی، میترا؛ رهبری، سمیه؛ طایفی، حلیمه (1397). «در پژوهشی با عنوان آسیب­شناسی فرآیند موجود سیاست­گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائه‌ی الگو»، مطالعات مدیریت ورزشی، 52: 42-17.
- خانمرادی، سعید؛ زردشتیان، شیرین، عباسی، همایون (1394). «ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بر اساس مدل EFQM»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 7: 78-69.
- رضوی، سیدمحمدحسین؛ قره، محمدعلی؛ حسینی، سیدعماد؛ طلایی، رضا (1397). «تحلیل عوامل رفتاری برنامه­های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 5(2): 100-91.
- سلیمانی دامنه، جهانگیر؛ نژادسجادی، سیداحمد؛ سلیمی، مهدی (1396). «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان‌های کشور»، مدیریت و توسعه ورزش، 10: 66-53.
- عبدوی، فاطمه؛ فریدفتحی، مریم (1395). «رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی»، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، 11: 76-66.
- عیدی، حسین؛ آزادی، رسول؛ خسروی، جواد (1393). «مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت‌کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه‌های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی»، مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی، 5: 40-42.
- فتحی، فریبرز؛ صیادی، محمدامین؛ سیدعامری، میرحسن (1394). «نیازسنجی شهروندان ارومیه­ای به ورزش همگانی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4(2): 74-63.
- محمدی، لیلا؛ هنری، حبیب؛ افشاری، مصطفی (1395). «ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی بر اساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعه‌ی موردی فدراسیون قایق‌رانی»، مطالعات مدیریت ورزشی، 36: 182-163.
- معماری، ژاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ سیف، طاهره (1392). «مطالعه­ی برنامه­ی آموزش، ارزیابی و ارتقای مربیان ورزش کشورهای منتخب و ارائه پیشنهادها»، پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(2): 112-99.
- ملاجعفری، ابوالفضل؛ تجاری، فرشاد؛ اسمعیلی، محمدرضا (1396). «توصیف و تحلیل سیر تحولات مدیریت ورزش همگانی (1393- 1357) با تأکید بر برنامه‌های اول تا پنجم توسعه»، نشریه مطالعات ورزش و جوانان، 36: 36-21.
- میناوند، محمدقلی؛ باقری، سعید؛ قاسمی، حمید (1394). «روش‌های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق رسانه ملی از دیدگاه کارشناسان مطالعه موردی: شبکه ورزش سیما»، پژوهش­های ارتباطی، 81: 35-9.
- احمدیان، مهدی؛ علم، شهرام؛ نوذری، ولی (1398). «طراحی برنامه راهبردی اداره‌ی کل تربیت‌بدنی دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند چشم‌انداز 1404»، پژوهش در ورزش تربیتی، دوره 7، شماره 17 ، پاییز و زمستان1398، 276-253.
- ایرج‌پور، علیرضا؛ مجرد، ناهید؛ دباغ رضاییه، فرامرز (1395). «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور»، مجله مدیریت و توسعه ورزش شماره 9 ، پاییز و زمستان 1395، 35- 52.
- خاطره، جماعت؛ غلامرضا، شعبانی بهار؛ محمود، گودرزی؛ حبیب، هنری (1396)، «مدل رفتار مصرف‌کننده ورزش همگانی»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، 29-41.
- صابری، علی؛ باقری، قدرت‌الله؛ خبیری ،محمد؛ یزدانی، حمیدرضا؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم (1397).      «فهم فرآیند شکل‌‌گیری بازاریابی اجتماعی برای توسعه‌ی ورزش همگانی»، پژوهش در ورزش تربیتی. دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، 293-316.
- احسانی، محمد؛ صفاری، مرجان؛ امیری، مجتبی؛ کوزه چیان، هاشم (1393). «طراحی مدل ورزش همگانی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 6، شماره 27، بهمن و اسفند 1393، 87-108.
- صفاری، مرجان؛ احسانی، محمد؛ امیری، مجتبی (1394). «تحلیلی بر ورزش همگانی ایران با کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، بهار و تابستان 1394، شماره 25، 83 - 94.
- عرب نرمی، بتول؛ سجادی، سید نصراله؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد (1395). «تلویزیون و توسعه ورزش همگانی: یک نظریه برخاسته از داده‌ها»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 8 شماره 40 بهمن و اسفند 1395، 17-38.
- سمیع‌نیا، مونا؛ پیمانی‌زاد، حسین؛ جوادی پور، محمد (1392). «آسیب‌شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل SWOT»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 20، آذر و دی 1392، 221-228.
-  دانایی‌فر، حسن (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). تهران: اشراقی، صفار.
-  Chen, T. (2011). Using hybrid MCDM model for enhancing the participation of teacher in recreational sports. Journal of decision systems, 20(1), 33-49.
-  Dorsch, T. E., Smith, A. L., & Dotterer, A. M. (2016). Individual, relationship, and context factors associated with parent support and pressure in organized youth sport. Psychology of Sport and Exercise, 23, 132-141.
-  Fahlén, J., & Stenling, C. (2016). Sport policy in Sweden. International journal of sport policy and politics, 8(3), 515-531.
-  Guo, X., Hu, A., Dai, J., Chen, D., Zou, W., & Wang, Y. (2018). Urban–rural disparity in the satisfaction with public sports services: Survey-based evidence in China. The Social Science Journal, 55(4), 455-462.
-  Halonen, J. I., Stenholm, S., Kivimäki, M., Pentti, J., Subramanian, S., Kawachi, I., & Vahtera, J. (2015). Is change in availability of sports facilities associated with change in physical activity? A prospective cohort study. Preventive medicine, 73, 10-14.
-  Kubota, A., Matsushita, M., Smith, B. J., Sugiyama, T., & Arao, T. (2019). The impact of a new exercise facility on physical activity at the community level: a non-randomized panel study in Japan. BMC public health, 19(1), 777.
-  O’Reilly, N., Berger, I. E., Hernandez, T., Parent, M. M., & Séguin, B. (2015). Urban sportscapes: An environmental deterministic perspective on the management of youth sport participation. Sport Management Review, 18(2), 291-307.
-  Sargit, S. (2017). Sport Malaysia: Policies and development strategies for the populace. Paper Presented at the Second International Sport for all Conference Tehran.
-  Van Tuyckom, C. (2011). Sport for All: Fact or fiction? Individual and cross-national differences in sport participation from a European perspective. Ghent University.