ساخت و اعتبار یابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. دانشکده تربیت بدنی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.22084/smms.2020.20366.2475

چکیده

هنگامی که برنامه ریزی جهت توسعه که در نهایت برای جوامع سودمند هستند طرح ریزی می شوند،
مسائل مربوط به معلمان تربیت بدنی نادیده گرفته می شوند. پژوهش ها اهمیت معلمان را در پیشرفت دانش آموزان به رسمیت می شناسد. اما روش های سنتی ارزیابی عملکرد معلمان قادر به شناسایی عواملی که باعث افزایش عملکرد شغلی می شوند نیستند. جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شغلی در هر زمینه ای وجود یک پرسش نامه معتبر که اطمینان و اعتبار قابل قبولی داشته باشد بسیار مهم است. هدف تحقیق حاضر ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان زنجان است. با بررسی مستندات علمی و نظرات اساتید و خبرگان تربیت بدنی عوامل عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان زنجان شناسایی و داده های اصلی با استفاده از روش مولفه های اصلی به شیوه چرخش متعامد تحلیل شدند. عوامل اصلی شناسایی و ابزار مورد نظر بین300 نفر از نمونه آماری که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی در استان زنجان انتخاب شده بودند توزیع شد تا ثبات درونی و اعتبار سازه ای ابزار بررسی آماری شود. پرسش نامه نهایی با 7 عامل و 47 سؤال ساخته شد و می تواند ابزار مناسب و قابل اعتمادی برای سنجش عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی باشد. دست اندرکاران آموزش و پرورش می توانند از این ابزار استاندارد در اندازه گیری عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استفاده کنند تا منجر به توسعه استراتژی‌هایی در جهت اثربخشی تدریس آنها گردد.

کلیدواژه‌ها