سیاستگذاری ورزشی در ایران با تاکید بر مرجعیت های چندگانه تصمیم گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی وروابط بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

موضوع سیاست‌گذاری ورزشی در ایران با وجود نهادهای موازی و همچنین تعدد مرجعیت‌های تصمیم‌گیری در ابعاد مختلف ورزشی باعث اتلاف منابع مادی و معنوی و نیرو، منابع و استعدادهای انسانی در کشور گردیده است. مقاله حاضر با مفروض وجود مشکل در سیاست‌گذاری ورزشی ایران با تأکید بر مرجعیت‌های چندگانه تصمیم‌گیری به دنبال تمرکز بر عمده‌ترین مشکل مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری در ساختار ورزش کشور در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی بر مدل مرجعیت تصمیم‌گیری پیر مولر است.
جامعه آماری این تحقیق بر پایه بررسی میزان تحقق برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین میزان موفقیت ورزش قهرمانی در مسابقات آسیایی و المپیک پرداخته است . این پژوهش با بکار گیری روش توصیفی از نوع روش فرا تحلیل کیفی و ابزار گردآوری داده با توجه به نوع تحقیق بصورت کتابخانه ای و بررسی سایت های مختلف ورزشی صورت پذیرفته است . نتایج این تحقیق نشان داد که روند ناپایدار ورزش قهرمانی و حرفه ای با توجه به تعدد نهادهای تصمیم گیرنده در ورزش کشور می باشد .

کلیدواژه‌ها


- اخوان کاظمی، مسعود (1378). «ورزش و سیاست بین‌المللی»، مجله المپیک، (پیاپی 13). بهار و تابستان 1378.
- الوانی، مهدی (1371). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
-  الوانی، مهدی؛ شریف‌زاده، فتاح (1383). خط‌مشی سیاست‌گذاری عمومی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
- بدری آذین، یعقوب (1385). بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، دانشگاه تهران.
- پورکیانی، محمد (1387). بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور و میزان بهره‌گیری از آنها، دانشگاه تهران.
- پیمان‌فر، محمدحسن (1391). «موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی»، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال اول، شماره سوم.
- جوادی پور، محمد؛ رهبری، سمیه (1396). «شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر سیاست‌گذاری ورزش همگانی ایران»، فصلنامه علمی و ترویجی سیاست‌نامه علم و فناوری، دوره 7، شماره 2.
- جوادی‌پور، محمد؛ روحی‌دهکردی، میترا؛ رهبری، سمیه؛ طایفی، حلیمه (1397). «آسیب‌شناسی فرآیند موجود سیاست‌گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائه الگو»، مطالعه مدیریت ورزشی، شماره 52.
- حمیدی، مهرزاد؛ حمیدی، محسن (1390). «کاربرد تکنیک‌های نوین مدیریت عملکرد در اجرای استراتژی»، چکیده مقالات دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود.
- رمضانی‌نژاد، رحیم؛ هژبری، کاظم؛ عیدی، حسین؛ ریحانی، محمد؛ عسگری، بهمن (1396). «مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران»، مجلس و راهبرد، دوره 24، شماره 91.
- دانایی‌فرد، حسن (1378)، چالش‌های مدیریت دولتی، تهران: انتشارات سمت.
- سازمان برنامه ‌و بودجه کشور (1395). گزارش عملکرد برنامه قانون پنجم توسعه، تهران.
- سازمان برنامه‌وبودجه کشور (1396). گزارش عملکرد برنامه قانون ششم توسعه، تهران.
-  سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران (1381). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور، مؤلفه توسعه ورزش قهرمانی.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1382). نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور، تهران.
- سجادی، سیدنصراالله؛ محمودی، احمد؛ ساعتچیان، وحید؛ حاجی آخوندزاده، مسعود (1390). «بررسی اولویت و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور از دیدگاه صاحب‌نظران، نشریه مدیریت ورزشی، دوره‌ی 6، شماره2.
- شعبانی‌بهار، غلامرضا؛ عرفانی، نصراله؛ گودرزی، محمود؛ منصف، علی (1393). «کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین شاخص‌های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم‌های ایران در رویدادهای بین‌المللی»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3.
-  قراخانلو، رضا؛ قراخانلو، احسان (1387). سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی در توسعه ورزش قهرمانی، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.
- کاشف، محمد (1379). «بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه‌هایی برای توسعه آن»، چهارمین همایش تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران.
- کمالی، یحیی (1391). «مرجعیت سیاست‌ها و توسعه صنعت گردشگری ایران با تأکید بر برنامه سوم و چهارم توسعه»، مجله فرآیند مدیریت توسعه، دوره 27، شماره 1.
- کمالی، یحیی (1393). «توسعه پایدار به‌مثابه مرجعیت سیاست‌گذاری و مدیریت توسعه»، بیستمین همایش ملی منطقه‌ای انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران.
- کردزاده کرمانی، محمد (1380). اقتصاد سیاسی ج.ا.ا، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی.
- مصلی‌نژاد، غلام عباس (1384). آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران، تهران: انتشارات قومس.
- مظفری، امیرمحمد و همکاران (1389). «توصیف اجرای تربیت‌بدنی در سه پایه مدارس کشور»، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال هفتم، جلد دوم، شماره 14.
- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (1391). گزارش اقتصادی سال 1389، تهران.
- ملک‌محمدی، حمیدرضا (1384). بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از منظر سیاست‌گذاری عمومی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ملک‌محمدی، حمیدرضا؛ کمالی، یحیی (1395). «بررسی مفاهیم پارادایم، مرجعیت و ائتلاف‌ حامی در تحلیل سیاست‌گذاری عمومی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 46، شماره 1.
- مولر، پیر (1383). سیاست‌گذاری عمومی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران: انتشارات دادگستر.
- مهتابی شیراز، محمداسماعیل؛ داداش‌پور، مهرانگیز؛ محمدی‌خراجو، علی (2015). «آسیب‌شناسی مدیریت ورزش ایران از دیدگاه متخصصان ورزش»، همایش ملی علوم ورزشی، اردبیل.
- وحید، مجید (1383). سیاست‌گذاری عمومی، تهران: میزان.                    
- وحید، مجید (1383). «نگرشی بر سازمان و منطق حاکم بر آن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
- وحید، مجید (1384). «نگاهی به مشکل سیاست‌گذاری عمومی در ایران در قالب جامعه‌شناسی سازمان‌ها و با بهره‌گیری از مفهوم مرجعیت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
-  Houlihan, B. (2005). “Public sector sport policy. Developing a framework for analysis international”, Review for the Sociology of Sport, 40(2), 163-85.
-  Jackson, E.L (2000). Will research on leisure constraints still be relevant in the twenty – first century? Journal of leisure Research 32, 62 – 68.
-  Jobert, Bruno, Muller, Pierre, (1987), L'Etat en action, Politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF.
-  Josef, F. & Cecilia, S. (2015). “Sport policy in Sweden”, International Journal of Sport Policy and Politics, 8(3), 515-31.
-  Kim, B.C. (2008). “Professional Baseball in Korea: Origins, Causes, Consequences and Implications”, the International Journal of the History of Sport, 25(3): 370-85.
-  Muller, Pierre, (1994). Les Politiques publiques, Paris, Pdf.
-  Peters, Gay (2004). American Public Policy: Promise and Performance (7 Ed.) New York's Press.
-  Sabatier, Paul (1998). “The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe”, Journal of European Public Policy, No. 5: 98-130.
-  Sabatier, Paul, and Jenkins-Smith, II. (1999). the advocacy coalition framework: An assessment. In P. Sabatier (ed.), Theories of the Policy Process, 117–166.
-  Sapkota, S. Bowles, H.R. Ham, S.A. (2006). “Adult Participation in Recommended Levels of Physical Activity: United States, 2001-2003”. Journal of American Medical Association, (295) 9, 27-29.
-  Sargit, S. (2017). Sport Malaysia: Policies and development strategies for the populace. Paper presented at the Second International Sport for all Conference, Tehran.