شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، کاوش عوامل موثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی بود. روش تحقیق مورد استفاده به لحاظ هدف، توسعه‌ای؛ و از نظر روش انجام کیفی، که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و مسئولین کمیته ملی پاراالمپیک، فدراسیون ورزش معلولین، متخصصین و اساتید دانشگاهی کشور در حوزههای اجرایی، علمی و پژوهشی بود. روش نمونه‌گیری به صورت نظری بود و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بود (16مصاحبه). در مجموع، تعداد 16 عامل بر مشارکت معلولین در ورزش شناسایی شد، که این عوامل در قالب فرعی ۶ مقوله اصلی بدست آمد. این مقوله‌ها شامل؛ تفکر مدیریتی و برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی، توسعه زیرساخت‌ها، رسانه و مطبوعات، توسعه منابع انسانی و فرهنگ و آموزش دسته بندی شدند. با توجه به یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد توجه به عوامل فوق موجب گسترش مشارکت معلولین در ورزش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


-     ادبیب سرشکی، نرگس؛ صالح پور، یگانه (1384). «پذیرش همسالان از دانش آموزان دارای اختلالات حسی حرکتی در مدارس تلفیقی و غیر تلفیقی» (عادی) شهر تهران، مقالات پژوهشی، دوره ششم، شماره 21، ۳۵-29.
-     بازرگان هرندی، عباس (1397). مقدمه‌ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، انتشارات دیدار.
-     پارسامهر، مهربان (1390). «بررسی انگیزه­های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت­های ورزشی در بین دانشجویان تربیت‌بدنی (موردمطالعه دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه یزد)»، پژوهشنامه علوم ورزشی. سال 7، شماره 13.
-     پوررنجبر، محمد؛ کشاورز، لقمان؛ شریفیان، اسماعیل؛ فراهانی، ابوالفضل (1394). «بررسی موانع مشارکت در فعالیت‌های بدنی اوقات فراغت معلولین وابسته به ویلچر جنوب شرق کشور»، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 22، شماره 5، ۵۵۵-568.
-     پورسلطانی زرندی، حسین؛ قاسمی، حمید؛ حواصل، مهناز؛ مرادی، فیروزه (1396). «شناسایی موانع مشارکت جانبازان و معلولین استان البرز در ورزش»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی بدون مرز، دوره ۱، شماره ۴، ۱۶-۲.
-     حیدری، علیرضا؛ سید آسیابان، سمیرا؛ حرجی، آزاده (1392). «مقایسه میزان آسیب­های اجتماعی (سلامت عمومی، هویت ورزشی، انگیزه ورزشی و سازگاری اجتماعی فرد) در بین معلولین ورزشکار و معلولین غیر ورزشکار اداره بهزیستی شهر اهواز»، مجله روانشناسی اجتماعی، سال ۸، شماره ۲۹، ۱۷- 32.
-     سبحانی عباس؛ اندام، رضا؛ ظریفی، مجتبی (1394). «بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر و موانع مشارکت ورزشی معلولین شهر اهواز»، دوره 4، شماره 2، شماره پیاپی 6، 48-41.
-     قزل سفلو، کبری (1388). «فراگیر سازی: مزایا و معایب»، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 97، 73-68.
-     کریمیان، جهانگیر؛ موسوی نافچی، سید مرتضی؛ شکرچی زاده، پریوش؛ شریفیان نجف‌آبادی،مرضیه (1395). «بررسی نقش ورزش و فعالیت‌های بدنی بر میزان مشارکت پرستاران در تصمیم‌گیری بالینی: مطالعه موردی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان»، تحقیقات نظام سلامت، دوره  12، شماره  1، 104-108.
-     گشتاسبی، ابوالفتح (1391). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده و سوق‌دهنده مشارکت معلولین جسمی- حرکتی شهر شیراز در فعالیت‌های بدنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
-     محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 1، تهران: جامعه شناسان.
-     محمدی، ابوالفضل؛ ورزشکار، احمد (1387). «معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی»، فصلنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال 1، شماره ۱، 78-51.
-     مهدوی‌فر، بهنام؛ خوشنام، ابراهیم (1396). «بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی معلولین جسمی–حرکتی شهر کازرون»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزش بدون مرز، دوره ۲، شماره ۷، 97-107.
-      Andrade MS, Mendonca LM, Chadi G. Treadmill running protects spinal cord contusion from secondary degeneration. Brain Res 2010; 1346: 266-78.
-      Coates, J., & Vickerman, P. B. (2016). Paralympic legacy: Exploring the impact of the games on the perceptions of young people with disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 33(4), 338 -57.
-      Darcy, S., Lock, D., & Taylor, T. (2017). Enabling inclusive sport participation: Effects of disability and support needs on constraints to sport participation. Leisure Sciences, 39(1), 20-41.‏
-      DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (2005). Disability sport. Human Kinetics.
-      Devine M. A. (2016). Leisure-time physical activity: Experiences of college students with disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 33(2), 176 -94.
-      Gaskin, C. J., Andersen, M. B., & Morris, T. (2010). Sport and physical activity in the life of a man with cerebral palsy: Compensation for disability with psychosocial benefits and costs. Psychology of Sport and Exercise, 11, 197-205.
-      Han K, Choi-Kwon S, Lee SK. Leisure time physical activity in patients with epilepsy in Seoul, South Korea. Epilepsy Behav 2011; 20(2): 321-5
-      Jaarsma, E. A., Dekker, R., Koopmans, S. A., Dijkstra, P. U., & Geertzen, J. H. B. (2014). Barriers to facilitators of sports participation in people with visual impairments. Adapted Physical Activity Quarterly, 31, 240-64.
-      Jennings. David and Disney. John J. (2006). "Designing the strategic planning process: does psychological type matter?" Journal of Management Decision. 44(5): 98-614.
-      Jeong, M., Kim, S. Y., & Lee, E. (2015). Parents’ beliefs and intentions toward supporting physical activity participation for their children with disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 32, 93-105.
-      Kraus, W. E., Houmard, J. A., Duscha, B. D., Knetzger, K. J., Wharton, M. B., McCartney, J. S., ... & Kulkarni, K. R. (2002). Effects of the amount and intensity of exercise on plasma lipoproteins. New England Journal of Medicine, 347(19), 1483-1492.
-      Marid de Lourdes machado et al. (2004). "The status of strategic planning in Portuguese higher education institutions". Higher education policy Journal, 17: 383-404.
-      Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International journal of qualitative methods, 1(2), 13-22.
-      Richter, M., Erhart, M., Vereecken, C. A., Zambon, A., Boyce, W., & Gabhainn, S. N. (2009). The role of behavioural factors in explaining socio-economic differences in adolescent health: a multilevel study in 33 countries. Social science & medicine, 69(3), 396-403.
-      Robertson, J., Emerson, E., Baines, S., & Hatton, C. (2018). Self-reported participation in sport/exercise among adolescents and young adults with and without mild to moderate intellectual disability. Journal of Physical Activity and Health, 15(4), 247-254.‏
-      Soghandi, M. (2009). Examining the use of leisure time by physically disabled persons in Tehran, focusing on physical activities. (Unpublished master’s thesis). University of Tehran, Iran.
-      Stanish, H., Must, A., Phillips, S., Maslin, M., & Bandini, L. (2015). Enjoyment, barriers, and beliefs about physical activity in adolescents with and without autism spectrum disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, 32(4), 302-17.
-      Wilhite, B., & Shank, J. (2009). In praise of sport: Promoting sport participation as a mechanism of health among persons with a disability. Disability and Health Journal 2, 27-116.
-      Yazicioglu, K., Yavuz, F., Goktepe A. S., & Tan, A. K. (2012). Influence of adapted sports on quality of life and life satisfaction in sport participants and nonsport participants with physical disabilities. Disability and Health Journal, 5, 249-53.