شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

10.22084/smms.2020.20907.2513

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، کاوش عوامل موثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی بود. روش تحقیق مورد استفاده به لحاظ هدف، توسعه‌ای؛ و از نظر روش انجام کیفی، که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و مسئولین کمیته ملی پاراالمپیک، فدراسیون ورزش معلولین، متخصصین و اساتید دانشگاهی کشور در حوزههای اجرایی، علمی و پژوهشی بود. روش نمونه‌گیری به صورت نظری بود و ابزار تحقیق پروتکل مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری بود (16مصاحبه). در مجموع، تعداد 16 عامل بر مشارکت معلولین در ورزش شناسایی شد، که این عوامل در قالب فرعی ۶ مقوله اصلی بدست آمد. این مقوله‌ها شامل؛ تفکر مدیریتی و برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارتباطات بین سازمانی، توسعه زیرساخت‌ها، رسانه و مطبوعات، توسعه منابع انسانی و فرهنگ و آموزش دسته بندی شدند. با توجه به یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد توجه به عوامل فوق موجب گسترش مشارکت معلولین در ورزش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها