تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر

10.22084/smms.2020.20702.2498

چکیده

شناسایی عواملی که می توانند ورزش قهرمانی زنان را در مسیر درست توسعه قرار دهند می تواند نقشه راه مناسبی برای حرکت رو به جلوی این بخش مهم از ورزش کشور باشد. هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان بود. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی است. جامعۀ آماری کلیه مدیران ارشد فدراسیون، ورزشکاران، مربیان و نایب رئیسان هیئت‌های چهار رشتۀ منتخب تکواندو، تیراندازی با کمان، کاراته و ووشو (110 نفر) بود که از بین آن‌ها براساس روش هدفمند 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان که از دل مصاحبه به دست آمد، از تحلیل میک مک برای مدلسازی تحلیلی ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان دارای سه سطح می باشد. همچنین بر اساس تحلیل میک مک «حمایت مالی»، «ساختار و سیاست‌گذاری ورزش» در منطقه نفوذی، «رقابت‌های ملی (بین‌المللی)» در منطقه پیوندی، «اماکن و تسهیلات آموزشی»، «حمایت شغلی» و «سیستم مربیگری» در منطقه خومختار و «محیط قهرمانی» و «مشارکت ورزشی» در منطقه وابسته قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به نتایج محیط قهرمانی، استعدادیابی و حمایت مالی بیشترین وزن را در توسعه ورزش بانوان دارند. بنابراین می توان گفت که بدون توجه به عوامل توسعه مانند حمایت مالی از ورزش زنان نمی توان انتظار توسعه پایدار ورزش قهرمانی زنان را داشت.

کلیدواژه‌ها