تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 استاد دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

10.22084/smms.2020.20702.2498

چکیده

شناسایی عواملی که می توانند ورزش قهرمانی زنان را در مسیر درست توسعه قرار دهند می تواند نقشه راه مناسبی برای حرکت رو به جلوی این بخش مهم از ورزش کشور باشد. هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان بود. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی است. جامعۀ آماری کلیه مدیران ارشد فدراسیون، ورزشکاران، مربیان و نایب رئیسان هیئت‌های چهار رشتۀ منتخب تکواندو، تیراندازی با کمان، کاراته و ووشو (110 نفر) بود که از بین آن‌ها براساس روش هدفمند 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. بعد از شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان که از دل مصاحبه به دست آمد، از تحلیل میک مک برای مدلسازی تحلیلی ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان دارای سه سطح می باشد. همچنین بر اساس تحلیل میک مک «حمایت مالی»، «ساختار و سیاست‌گذاری ورزش» در منطقه نفوذی، «رقابت‌های ملی (بین‌المللی)» در منطقه پیوندی، «اماکن و تسهیلات آموزشی»، «حمایت شغلی» و «سیستم مربیگری» در منطقه خومختار و «محیط قهرمانی» و «مشارکت ورزشی» در منطقه وابسته قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به نتایج محیط قهرمانی، استعدادیابی و حمایت مالی بیشترین وزن را در توسعه ورزش بانوان دارند. بنابراین می توان گفت که بدون توجه به عوامل توسعه مانند حمایت مالی از ورزش زنان نمی توان انتظار توسعه پایدار ورزش قهرمانی زنان را داشت.

کلیدواژه‌ها


-  Ahmadi, S. (2012). Investigate and determine the influencing factors for the success of the Iranian championship sports. (Unpublished doctoral dissertation). Tehran; Azad University Center. [Persian]
-  Augestad, P. and Bergsgard, N.A. (2007). “Toppidrettsformelen-Olympiatoppen som alkymist, preliminary manuscript”, Telemark University College, 5: 214-220.
-  Baker, J., Horton, S., Robertson Wilson, J., & Wall, M. (2003). Nurturing sport expertise: Factors influencing the development of elite athletes. Journal of Sports Science and Medicine, 11(2), 1–9.
-  Benar, N., Ahmadi, N., & Karimi, F. (2013). Analysis of the problems encountered in female championship sport in Guilan province of Iran. Human Resource Management in Sport, 1(1), 11-25. [Persian]
-  Bernard, A.B & Busse, M. R. (2000). “Who wins the Olympic games: Economies and medal totals”. Review of Economics and Estatistics. 86(1), 413-417.
-  Broom, E. F. (1991). Lifestyles of aspiring high performance athletes: A comparison of national models. Journal of Comparative Physical Education and Sport, 8(2), 24-54.
-  Clumpner, R.A. (1994). 21ste century success in international competition. In R. Wilcox (Ed.), Sport in the global village (pp.298-303). Morgantown, WV: FIT.
-  Collins, S. (2008). New Zealand. In B. Houlihan & M. Green (Eds.), Comparative Elite Sport Development (27–52). London: Elsevier.
-  De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2006). A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to international sporting success. European sport management quarterly, 6(2): 185-215.
-  De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2011). “Developing a Method for Comparing the Elite Sport Systems and [8]Policies of Nations: AMixed Research Methods Approach”. Journal of Sport Management, Vol. 24 P.567-600.
-  De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S., Bingham, J. (2009). explaining international sporting success: An International comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 6, 2, 185-215.
-  Eftekhari, O., Benar, N., Emami, M., & Mansor sadeghi, M. (2017). Presenting a Measurement Model of Barriers to Development of Iran Women's Volleyball at the Macro, Middle and Micro Levels. Sport Management Studies. 8 (40): 39-60. [Persian]
-  Ghafouri, F. Honarvar, A., Honary, H., Ali. M. (2010). Identifying indicators and factors affecting the development of athletic sports with an emphasis on structural factors. Abstract Seventh International Conference on Physical Education and Sport Science, Tehran, 51 -72. [Persian]
-  Goodarzi, M., Jalali Farahani, M., Rajabi, H., & Hamidi, M. (2017). An Analysis of Effective Behavioral Factors in Promoting Entrepreneurship in Sport Management Students. Organizational Behavioral Management Studies in Sports - Volume III, No. 11, pp. 53-45. [ Persian]
-  Gould, D., Guinan, D., Greenleaf, C., Medbery, R. & Peterson, K. (1999). “Factors influencing Olympic performance: perception of athletes and coaches from more and less successful teams”.The Sport Psychologist.13, 371-394.
-  Green, M. (2007). Olympic glory or grassroots development? Sport policy priorities in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960–2006. The international journal of the history of sport, 24(7): 921-953.
-  Greern, M., & Houlihan, B. (2005). Elite sport development: policy learning and political priorities. Routledege press, London and New York.
-  Hyde, K. Pritchard, A. (2009). “Twenty cricket: An examination of the critical success factors in the development of the competition”. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 113–136.
-    jackson, R., & Palmer, R. (2001). Sports management guide. Trans: Khabiri, M., Sajadi, S. N., Sedig Sarvestani, R,. Azizi, M., Gaeini, A., & Nawabi nejad, Sh. (2004). Publications NOC.
-  Kalliopi, D. S., & Sotiriadou, B. (2008). Christine green sport development. Systems, policies and pathways: An introduction to the special issue. Sport Management Review, 9(11), 217-23.
-  Kim, J. W. (2010). The worth of sport event sponsorship: an event study. Journal of Management and Marketing Research. 5, 1-14.
-  Monazami, M.; Alam, SH. & Shetab Booshehry, N.(2011). Factors influencing the development of physical education and sport in iranian women., Sport Management, 10:151-168. [Persian]
-  Morton, R.H. (2002). "Who won the Sydney 2000 Olympics? Anallometric approach". The Statistician, 51, 147-155.
-  Mull Richard, F. Kathryn, G. Bayless, Craig M. Ross, Lynn M. Jamieson. (2005). Recreational Sport management, Human Kinetics, 4th edition, 123.
-  Oakley, B., & Green, M. (2007). "The production of Olympic champions: International perspectives on elite sport development system". European Journal for Sport Management, Vol. 8, P.83–105.
-  Rasekh, N., Sajadi, S.N., Hamidi, M., & Khabiry, M. (2014). Strategic plan for Iranian women,s championship, sport management, 7(3), 309-334. [Persian]
-  Sajadi, S. N. (2013). Factors influencing Iranian sports caravan success in asian games-guangzhou. Sciences- research journal contemporary studies on sport management. 5, 1-14. [Persian]
-  Shabani Bahar, GH., Erfani, N., Goodarzi, M., & Monsef, A.(2015). Application of Path Analysis Model in Explaining Indicators Influence Sports Teams Success in International Events. Applied Research of Sport Management, 3 (11): 117-131.
-  Shilbury, D., Sotiriadou, K. P., & Green, B. C. (2008). Sport development. Systems, policies and pathways: An introduction to the special issue. Sport Management Review, 11(3): 217-223.
-  Sotiriadou, K. P., & Shilbury, D. (2009). Australian elite athlete development: An organizational perspective. Sport Management Review, 10(6), 98-110. 39.
-  Young H. Park. (2007). A Study of R&D Investment Framework and Success Factors. The Asian journal on quality. 9(1): 103.114.