بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

10.22084/smms.2020.20201.2465

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان ایران بود. این پژوهش از نوع کیفی است که به شیوه تحلیل محتوای مستقیم و با استفاده از ادبیات موجود و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان منتخب (به روش نمونه‌گیری هدفمند) اجرا شد. تحلیل ادبیات موجود، سه دسته عوامل زیرساختی، فنی-ورزشی و بستر اجتماعی مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی زنان را آشکار کرد که در مرحله بعد از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، بسط داده و تکمیل شد. حاصل تحلیل ها، استخراج 43 کد و 11 مقوله فرعی بود. عوامل زیرساختی چهار مقولۀ امکانات عمومیِ ورزش قهرمانی، امکانات اختصاصی بانوان، منابع درآمدی و ساختار مدیریتی را در بر گرفت؛ سه مقولۀ توسعه حرفه ای، مدیریت استعداد و آماده‌سازی عمومی، عوامل فنی-ورزشی را تشکیل دادند؛ و دسترسی به منابع انسانی، شایستگی ها، حمایت ها و محدودیت های عرفی نیز در دستۀ بستر اجتماعی قرار گرفتند. بنابراین، توسعه ورزش قهرمانی زنان نیازمند بهبود وضعیت اجتماعی، زیرساخت های اولیه و عوامل فنی است که به نظر می رسد موضوعات اجتماعی عواملی زیربنایی تر هستند. از اینرو، لازم است برای تسریع روند توسعه ورزش زنان، تعاملات با گروه های ذی نفوذ داخلی و نهادهای بین المللی و سپس همکاری های بین بخشی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


-  ابراهیمی، عبدالحسین؛ مهدی­پور، عبدالرحمن؛ ازمشا، طاهره (1395). «تأثیر زیرساخت­های ورزشی و ویژگی­های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از مدل چندسطحی HLM))»، مجله پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال پنجم، 1، 77-90.
-  ابودردا، زینب (1385). بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه­ای بانوان شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
-  احسانی، محمد؛ شتاب­بوشهری، سیده ناهید؛ کوزه­چیان، هاشم؛ مشبکی، اصغر (1387). «بررسی و رتبه­بندی عوامل بازدارنده ارتقاء زنان به پست­های مدیریتی در هیات­های ورزشی استان خوزستان»، مجله پژوهش در علوم ورزشی، 19، 171-189.
-  اکبرآبادی، حجت­الله (1391). «مدال­آوری بانوان و ارتقای جایگاه ورزش ایران»، روزنامه جام‌جم، سال سیزدهم، شماره 3454، 9-10.
-  آرین، الهام؛ یوسفی، بهرام؛ عیدی، حسین (1397). «ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از بانوان ورزشکار نخبه در ورزش قهرمانی»، مجله مدیریت ورزشی، سال دهم، 2، 257-271.
-  آزادان، مهدی؛ عسکریان، فریبا؛ رمضانی­نژاد، رحیم (1391). «بررسی راهکارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه­ای ایران»، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 13، 123-136.
-  بنار، نوشین؛ احمدی، نسرین؛ کریمی، فریبا (1392). «بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان»، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1، 11-25.
-  پورکیانی، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ گودرزی، محمود، خبیری، محمد (1396). «تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه­ای و قهرمانی بر توسعه ورزش»، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 42، 55-72.
-  حسینی، سیدهادی؛ سمیعی­پور، داوود (1394). «تحلیل تطبیقی رضایت­مندی زنان از پارک­های شهری - پارک بانوان و پارک مختلط ملت (مشهد)»، مجله مطالعات اجتماعی، روانشناختی زنان، 13، 43-76.
-  خلیلی، محسن (1386). «آسیب­شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران»، پژوهش زنان، 5 (2)، 165-186.
-  راسخ، نازنین؛ سجادی، نصرالله (1394). «استراتژی­های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP»، مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2، 99-103.
-  رشیدلمیر، امین؛ دهقان قهفرخی امین؛ رشیدلمیر، امیر (1392). «تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت­بدنی»، مجله مدیریت ورزشی، 4، 179-198.
-  رضایی صوفی، مرتضی؛ شعبانی، عباس (1393). «تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش SWOT»، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی، 1، 87-103.
-  رضایی، شمس­الدین؛ صالحی­پور، مژگان (1397). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش ایران با رویکردداده­بنیاد»، مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6 (1)، 89-107.
-  رمضانی­نژاد، رحیم؛ ملائی، مینا؛ خلیلی، سیده لیلا (1395). «شناسایی و اولویت­بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقرانی ایران». نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2، 231-144.
-  رمضانی­نژاد، رحیم؛ هژبری، کاظم؛ عیدی، حسین؛ ریحانی، محمد؛ عسگری، بهمن (1394). مدیریت ورزش نخبه، آمل: شمال پایدار.
-  ریاحی­فارسانی، لیلا؛ فرخی، احمد؛ فراهانی، ابوالفضل؛ شمسی­پور، پروانه (1392). «تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت­های روانی نوجوانان ورزشکار»، نشریه رشد و یادگیری حرکتی، 4، 25-40.
-  ریحانی، فریده (15 اردیبهشت، 1398). از حجاب تا نبودن اسپانسر، وضعیت ورزش زنان در ایران، بی­بی­سی­.
-  سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (1382). «سند راهبردی نظام جامع توسعه مدیریت تربیت بدنی و ورزش کشور»، مصوبه جلسه مورخه 9/6/1382، هیأت محترم وزیران.
-  طاهری­جامی­ابدال­آبادی، سمیرا (1397). بررسی محدودیت­ها و فرایندهای تغییر رفتار دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت­های ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
-  غفرانی، محسن؛ گودرزی، سجاد؛ جلالی‌فراهانی، سید نصرالله؛ مقرنسی، مجید؛ نقیب­طباطبائی، مهدی؛ علی‌دوست، سیدعلی؛ قهفرخی، ابراهیم (1389). «طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان»، مدیریت ورزشی، 4، 169-190.
- فراهانی، ابوالفضل؛ عبدوی­بافتانی، فاطمه (1385). «امکانات و تجهیزات پایگاه های ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور»، مجله حرکت، 29، 69-83.
-  فرشته، حبیب؛ لقایی، حسنعلی؛ جامعی­فر، محبوبه؛ موسوی فاطمی، حسین (1390). «پا‌رک­های موضوعی بانوان با رویکرد چند جانبه­گر»، نشریه معماری و شهرسازی آرمان‌شهر 4 (6)، 75-86.
-  قره­خانی، حسن؛ سیف­پناهی، جبار؛ فولادی­حیدرلو، شهرام (1394). «طراحی مدل موانع خصوصی­سازی باشگاه­های فوتبال ایران»، مجله مطالعلت راهبردی ورزش و جوانان، 14 (28)، 1-17.
-  کردی، محمدرضا؛ تجاری، فرشاد (1385). «نگرش­سنجی در خصوص فدراسیون ورزشی بانوان مسلمان با تأکید بر سومین دوره بازی­های بانوان کشورهای اسلامی»، پژوهش در علوم ورزشی، دوره چهارم، 13، 15-32.
-  گودرزی، مهدی (1393). «تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش سه­گانه با استفاده از مدل SPP»، مجله مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش، 4، 113-122.
-  مرادی، جلیل؛ واعظ موسوی، سید محمدکاظم؛ امیرتاش، علی محمد (1396). «تعامل فرد، محیط و تکلیف در یادگیری حرکتی: تاثیر فضای رقابتی و استحکام ذهنی در یادگیری مهارت های ساده و پیچیده ورزشی»، نشریه رفتار حرکتی، 27، 85-104.
-  مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1389). قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1390-1394).
-  مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1395). قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400).
-  مظفری، سیدامیراحمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ احدپور، هنگامه؛ رضایی، زین­العابدین (1391). «راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران». مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 13،  33-48.
-  منظمی، مریم؛ علم، شهرام؛ شتاب بوشهری، سیده­ناهید (1390). «تعیین عوامل موثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، 10، 151-168.
-  نادری، احمد؛ شهبازی، مهدی؛ اکبری، الهام (1393). «تحلیل انسان­شناختی ورزش زنان: مطالعه­ای بر فعالیت­های ورزشی در پارک بانوان تهران»، پژوهش­های انسان­شناسی ایران، 4 (2)، 51-68.
-  نوربخش، مهوش؛ کهندل، مهدی؛ عظیمی­شاد، سمیه (1390). «بررسی مقایسه­ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادغام»، نشریه علمی - پژوهشی فصلنامه علوم ورزش، 8، 64-79.
-  Bruening, J.E., Welty, P., Evanovich, M., Fuller, D., Coble Murty, J., Percy, E., Silverstein, A., Michael Chung (2015). “Managing sport for social change: The effects of intentional design and   structure in a sport-based service learning initiative”, Sport Management Review 18, 69–85.
Crockett, Z (2016, 5 Augest). More women will compete in Rio 2016 than in any other Olympics. https://www.vox.com/2016/8/5/12386612/rio-olympics-2016-women.
-  Diener, E (2000). “Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index”, American psychologist, 55(1), 34.
-  Dixon, M. A., Warner, S. M., & Bruening, J. E (2008). “More than just letting them play: Parental influence on women’s lifetime sport involvement”, Sociology of Sport Journal, 4, 538-559.
-  Farmer, P., & Arnaudon, S (1996). “Australian sport policy National sport policies: An international handbook”, 1-22.
-  Green, M. (2007). “Olympic glory or grassroots development? Sport policy priorities in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960 – 2006”. The International Journal of the History of Sport, 7, 921–953.
-  Haycock, D., & Smith, A. (2014). “A family affair? Exploring the influence of Chilhood sport socialisation on young adults”, leisure-sport careers in north-west England. Leisure studies, 33, 285-304.
-  Hoffman, R., ging, L. C., ramasamy, B. (2002). “Public policy and Olympic success,” applied economic leisure, 9, 545 – 548.
-  https://www.olympic.org
-  Human Development Report of United Nations. (2019). Inequalities in human development in the 21st century, Gender Inequality Index.
-  Klein, M.-L. (2018). Women’s Football Leagues in Europe: Organizational and Economic Perspectives. Female Football Players and Fans, 77–101.
-  Levermore, R. (2008). “Sport: A New Engine of Development”, Progress in Development Studies, 8, 183–190.
-  Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). “Naturalistic Inquiry. Beverly Hills”, CA: Sage.
-  O’Leary, L. (2017). Organization and Regulation of the Premier League, NBA and Rugby Union. In Employment and Labour Relations Law in the Premier League, NBA and International Rugby Union (53-86). TMC Asser Press, the Hague.‏
-  Pamela, W., Kirstin, H., Christoph, B. (2013). “Analyzing the impact of sport infrastructure on sport participation using geo-coded data: Evidence from multi-level model sneighbourhoods,” Journal of Sport Management Review, 16, 54– 67.
-  Pringle, R. (2001). “Examining the Justification for Government Investment in High Performance Sport: A Critical Review Essay”, Annul Of Leisure Research, 4, 58- 75.
-  Sebra, M. & Sedlacek, J. (2012). “Analyze of sport talent selection systems”. Comenius University in bratis lava, faculty of physical education and sports, publication lii /I, 5, 13-20.
-  Veale, J.P. (2011). “Physiological assessment in talent identification within Australian football. School of sport and exercise science institute of sport,” exercise and active living, Victoria University. Submitted in fulfilment of the requirement of the degree of doctor of philosophy, 1-260.