بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

10.22084/smms.2020.20201.2465

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان ایران بود. این پژوهش از نوع کیفی است که به شیوه تحلیل محتوای مستقیم و با استفاده از ادبیات موجود و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان منتخب (به روش نمونه‌گیری هدفمند) اجرا شد. تحلیل ادبیات موجود، سه دسته عوامل زیرساختی، فنی-ورزشی و بستر اجتماعی مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی زنان را آشکار کرد که در مرحله بعد از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، بسط داده و تکمیل شد. حاصل تحلیل ها، استخراج 43 کد و 11 مقوله فرعی بود. عوامل زیرساختی چهار مقولۀ امکانات عمومیِ ورزش قهرمانی، امکانات اختصاصی بانوان، منابع درآمدی و ساختار مدیریتی را در بر گرفت؛ سه مقولۀ توسعه حرفه ای، مدیریت استعداد و آماده‌سازی عمومی، عوامل فنی-ورزشی را تشکیل دادند؛ و دسترسی به منابع انسانی، شایستگی ها، حمایت ها و محدودیت های عرفی نیز در دستۀ بستر اجتماعی قرار گرفتند. بنابراین، توسعه ورزش قهرمانی زنان نیازمند بهبود وضعیت اجتماعی، زیرساخت های اولیه و عوامل فنی است که به نظر می رسد موضوعات اجتماعی عواملی زیربنایی تر هستند. از اینرو، لازم است برای تسریع روند توسعه ورزش زنان، تعاملات با گروه های ذی نفوذ داخلی و نهادهای بین المللی و سپس همکاری های بین بخشی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها