امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش و جایگاه عامل امنیت در بین مجموعة عوامل مؤثر بر توسعة جهانگردی ورزشی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب می­باشد. جامعة آماری پژوهش در بر گیرندة 62 متخصص ورزشی متشکل از اساتید و دانشجویان دکتری تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی می­باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه­ای محقق ساخته است که پس از تأیید روایی و پایایی (83/0=α) توزیع گردید. در این پژوهش، پس از توصیف داده­ها از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل و آزمون ویل کاکسون برای تعین اختلاف میانگین رتبه­های عوامل استفاده شده است. از بین دوازده عامل مؤثر بر جهانگردی ورزشی، عامل امنیت در وضعیت موجود رتبه دوم را به خود اختصاص داد. این در حالی است که برای توسعة جهانگردی ورزشی و نیل به وضعیت مطلوب طبق یافته­های پژوهش عامل امنیت رتبه نخست را به خود اختصاص می­دهد. پس از امنیت، عامل رویدادهای ورزشی قابل توجه است که در وضعیت موجود رتبه اول و در وضعیت مطلوب رتبه پنجم را به خود اختصاص می­دهد. رتبه بندی کلیه عوامل در مقاله ارائه گردیده است.

 

کلیدواژه‌ها


 1. شورای عالی ایرانگردی و جانگردی (دیماه 1381)، برنامه ملی گردشگری، ساختار نظارت بر اجرای استراتژی­های برنامه توسعه.
 2. خسروی، عزت الله (1388)، امنیت، مهم­ترین مؤلفه در جذب توریست، ویژه نامة اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، اصفهان، صص 73-78.
 3. قادری، زاهد، www.articles.ir/article604.aspxhttp://www.articles.ir/article604.aspx   
 4. نصیریان، جلال، الگوهای رفتاری در کشورهای باستانی ایران، نشریه گردشگری، شمارة 20، ص 22.
 5. ضرغام، حمید (1375) مدل برنامه ریزی استراتژیک ایران، پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ص30 .
  1. Chalip, L., Green, B.C., & Hill, B. (2003). Effects of sport event media on destination image and intention to visit. Journal of Sport Management, 17, 214-234.
  2. Daniel C. Funk & Tennille J. Bruun (2007) The role of socio psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism: A cross-cultural perspective. Tourism management. Elsevier, 28,806-819.
  3. Gibson, H., Attle, S., & Yiannakis, A. (1998). Segmenting the sport tourist market: A lifespan perspective. Journal of Vacation Marketing, 4, 52–64.
  4. Gibson, H. (Ed.) (2006). Sport tourism: Concepts and theories. Oxon: Rout ledge
  5. Higam. J & Hinch. T (2006) Sport and Tourism Research: A Geographic Approach. Journal of Sport & Tourism, pp.31-49.
  6. Simon Hudson, PhD, 2003, Sport and Adventure Tourism.
  7. Solberg.H. & Preuss. H (2007)Major sport events and long-term tourism impacts. Journal of sport Management, 21,213-234.
  8. Sport Business Assosiated, The Business of Sport Tourism, http://www.sportbusinessassociates.com/ sports_reports/business_sports_tourism.htm