تأثیر دوستان، موقعیت اجتماعی و خانواده بر انگیزش جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مر کزی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

امروزه، ورزش فوتبال پدیده­ای است که یک بعد آن به مسائل اقتصادی مرتبط بوده و می­تواند یک منبع درآمدی برای باشگاه­ها گردد. مطالعة حاضر به بررسی تأثیر عوامل دوستان، موقعیت اجتماعی و خانواده بر ایجاد انگیزه تماشاگران برای حضور در مسابقات لیگ برتر ایران پرداخته است. 1067 نفر تماشاگر به روش نمونه برداری طبقه­ای در دو مرحلة پرسشنامة محقق ساخته را بعد از تأیید اعتبار صوری توسط صاحبنظران و تعیین پایایی آن در یک مطالعه آزمایشی از طریق آلفای کرونباخ (72/0) به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. پرسشنامه شامل 47 سؤال بسته است که بر اساس الگوی رفتار مصرف کننده هاوکینز تنظیم شده است. اعتبار صوری یافته­های مدل معادله ساختاری نشان داد که عامل فعالیت­های دوستان هم به صورت مستقیم و نیز با عوامل واسطه­ای دیگر بیشترین اثر گذاری را در جذب تماشاگران به مسابقات دارد و در مقابل غرور اجتماعی کمترین عامل تأثیرگذار است.
به طور کلی، نتایج نشان داد به دلیل بافت عمیق فرهنگی جامعه عواملی همچون خانواده و روابط دوستانه در گروه­های سنی مختلف نقش مهمی در جذب تماشاگران در ایران دارد که نیاز به توجه و برنامه ریزی جامع و دقیق­تری برای جذب آنان به مسابقات است. همچنین، عامل غرور اجتماعی که نقش بسیار کم رنگی در جذب تماشاگران در کشور ما دارد، به دلیل اهمیت و ارزش تعصبات و معیارهای ملی در حضور افراد در مسابقات ورزشی باید تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. ان، فرانسیس، اِم کمرر؛ دوگلاس، و نیدهام، (1999). برنامه‌ریزی آموزش مبتنی بر انگیزش، ترجمۀ عبدالحسین نفیسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مهر،ص53-71.
 2. پارکز، زانت بی‌وزنگر؛ بیورلی آرکی و کوارتومن، جروم، (2003). مدیریت معاصر در ورزش، ترجمۀ دکتر محمد احسانی؛ چاپ اول، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ص326-353.
 3. حیدرعلی، هومن، (2005). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ اول، تهران انتشارات سمت، ص8-83.
 4. میرزایی کالار، اکبر، (1388). بررسی عوامل تأثیر گذار بر انگیزش گردشگران شرکت کننده در رویدادهای ورزشی.
 5. قهفرخی، دهقان؛ خضری، عبدالرحمان، (1388). بررسی انگیزۀ حضور هواداران بازی­های تیم ملی فوتبال ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد تهران.
 6. معصومی، سیاوش. (1387). بررسی انگیزه ها و عوامل مؤثر برحضور تماشاگران در بازی فوتبال. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی تربیت مدرس.
 7. باقری،یوسف؛ اسدی،حسن. (1389). تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه داوطلبی در انجمن­های ورزشی دانشجویی
  دانشگاه­های شهر تهران. نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران،
  شماره6. ص100- 85.
 8. المیری، مجتبی؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ سلطان حسینی، محمد؛ نصراصفهانی، علیرضا؛ رحیمی، (1388). بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه­ها مدیریت ورزشی. نشریه حرکت ،(3)71-63.
  1. Abraham, L. 2004. ''The motives of sport Fans". In J. H. Golastein (Ed): Sports, games and play: 2nd (pp). (185-250).

10. 10 - Borden, Anita. 2005.'' Fan Psychology: Designing effective fans services online'': Journal of Sport Management, 24-81.

11. Chalip, L., Green, B. C., of vander velden, L. 2000. ''sources of interest in travel to the  Olympic games'': Journal of vacation  marketing , (4), 7-22.

12. Dylander, David. 2008.'' Sport Fan motivation: measuring degree of International'': Journal of sport psychology, (18), 421-463.

 1. 13.  DeSchriver, T. D. 2007.'' Much adieu about freddy: Freddy adu and attendance in major league soccer'': Journal of Sport Management, 21(3), 438-451.

14. Hyatt, craig. 2007.'' Who do I Root for Now? The Impact of Franchise Relocation on the loyal Fans Left Behind'': Sport Marketing Quarterly, 11(1), 33-43.

15. James, J.D. 2005. ''The motives of sport consumers: A comparison of major league Base Ball'': International Journal of sport management, 3(3), 180-9.

16. Jing feng. Birkbeck. 2005. ''Why do chines supporters Watch Europen football club tour Matches? An analysis of the mothvational factors Underlying attendance at commercial football Matches in China'': Journal psychology, 18(2), pp:231-239.

17. Jung – UK won and Koru Catamaran 2006.'' Motivational factors Affecting sports consumption Behavior of K – league and J –league spectators: University Japan, volt 1–16.

18. Jin moo, Kiristin Norris, 2008. ''An investigation of relationship among sport motivation, and quality of life of the fans attending professional sport: Journal voluntas. 18. pp: 55-71.

19. Lee, J.H. 2006.'' Sport Marketing strategies Through the Analysis of sport consumer Behavior and factors In Flouncing Affordance: Minnesota, Pp.5, 82-85.

20. Michele, E. Cappella. 2001."Measuring sport Fan’s involment": The Fan Behavior Question naire, pp: 17-27.

21. Sloan, L. R. 2000. ''The motives of sport fan. In j. D. Goldstein (ED)'': sport in contemporary society (zed Ed), 175 – 240.

22. Smith, Daniel. And Dolan, Thomas, J. 2005. ''In Flueence of spectators Identification on Evaluation of the past. Present, and future performance of a sport team: Sport journal, 1:14-20.

23. Tennille. J. 2007." The role of socio-Psychological and culture-education motives in marketing international sport tourism": Sport journal, vol.4, no.2, pp: 111-169.

24. Young Hoon Lee. 2006. ''The Decline of Attendance in the Korean profession
(Baseball league'': Han sung university, volt. 7, No, 2, 187 – 200).

25. Yousof Al ThiBiTi. 2006. ''A Scale Development for sport fan motivation'': Department of sport Management, 11, pp: 30-43.

Yin- feng, Betty Myers 2008. "Factors influencing Taiwanese Americans to attend professional sporting events": Sport management conference