ابعاد‌ ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور ارائۀ مقیاس اندازه گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تبیین مدل تأییدی و مقیاس ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور بود.
این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. برای تهیه این مقیاس که برای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور در فدراسیون‌های رتبۀ 1 و 2 طراحی شده، فهرستی از متغیرهای اثرگذار بر عملکرد مربیان تهیه و با انجام یک مطالعۀ تأییدی بر روی مطالعۀ اکتشافی تهیه شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌ای در 35 سؤال پاسخ بسته بود که اساتید دانشگاه روایی آن را تأئید و ضریب پایایی آن به‌ روش آلفای کرونباخ معادل974/0تعیین شد(01/0P<). پرسشنامه در اختیار 450 تن از مربیان نخبه، مدیران، ورزشکاران ملی، اساتید دانشگاه و کارشناسان ورزش کشور قرار گرفت و تعداد 407 پرسشنامه تحلیل‌ و سپس مدل تأییدی و مقیاس ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور به‌دست آمد.
مقیاس ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور متشکل از پنج عامل بود. در مدل تأییدی، روابط بین هر یک از عامل‌ها، بارهای‌عاملی اثرگذار بین عوامل و معادلات ساختاری مدل به‌دست آمدند. ساختار حاصل از تحلیل‌عاملی اکتشافی تأیید و مسیر بین عامل‌ها به دست آمد. اعتبار مدل با شاخص‌های نیکویی برازش آن تأیید شد. در این مدل، سه عامل توانایی‌های فنی، مهارت‌های رهبری و مهارت‌های ویژه به ‌عنوان عامل‌های مستقل ظاهر شدند که بر مهارت‌های ارتباطی مربیان اثر گذاشته و نهایتاً بر توان ‌عملیاتی مربیان اثر می‌گذارند. معادلۀ مهارت‌های ارتباطی از سه عامل مهارت‌های رهبری، مهارت‌های ویژه و مهارت‌های فنی تشکیل شده که ضریب مهارت‌های ویژه منفی است. در معادلۀ مهارت‌های عملیاتی مربیان تنها عاملی که نقش‌آفرینی می‌نماید، مهارت‌های ارتباطی است. در معادلات ساختاری، نقش منفی مهارت‌های ویژه نشانگر ضعف عملکرد مربیان در این حوزه داشته و لازم است در دوره‌های آموزشی و استخدام مربیان مد نظر قرار گیرد.
از مقیاس ارائه شده می‌توان برای ارزیابی عملکرد مربیان ملی استفاده نمود. لیکن باید به بارهای‌ عاملی هر متغیر و نقش روابط بین عامل‌ها در داخل مدل توجه نمود. نقش مهارتهای ارتباطی به‌ عنوان مرکز ثقل مدل، حائز اهمیتی ویژه است. مناسب است مدیران برای ارتقای این مهارتِ مربیان، کلاس‌های بازآموزی در ارتباط با مهارت‌های رهبری و مهارت‌های ویژه برگزار نمایند. همچنین، نقش منفی مهارت‌های ویژه در مدل نشان از ضعف مربیان در این حوزه دارد که لازم است در انتخاب مربیان مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. دباغیان،ا. (1375). مدیریت ورزشی وزارت آموزش و پرورش.
 2. شفیعی،م. (1386). طراحی و تبیین الگوی انتخاب مربیان تیم‌های ملی شنا، شیرجه، واترپلو. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 3. فراهانی، ا. گ. م. (1382). ارزشیابی عملکرد. نشریه تدبیر 142.
 4. نصیری،خ. (1387). طراحی مدل ارزیابی و انتخاب مربیان لیگ برتر هندبال، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
  1. Astin, A. (1964).criteion-centered research. Educational and psychological measurement, 24(4), 807-822.
  2. Barber, H. E., Jen (1998). Methods and criteria employed in the evaluation of intercollegiate coaches. Journal of sport Management 12, 201-322.
  3. Bloom,G.A.,Durand-Bush,N.,&Salmela,J.H.(1997).Pre-and post-competition routines of expert coaches of team sports.The sport Psychologist,11,127-141.
  4. 8- r, J. (1999). An exploratory Campbell, J. P., Mccloy, R. A., Oppler, S.H., & Sager, C.E.(1993). A theory of performance. In N.Schmitt, w.C.Borman and Associates (Eds.), Personnel selection in organizations (pp.35-70). San Francisco: Jossey-Bass.
  5. Carrol,S.J.,&Schneier,C.E.(1982).performance appraisal and review system:The identification ,measurement,and development of performance in organizations. GlenviewIL: scot, Foresman.
  6. Cote, J., Salmela, J.H., Trudel,p. , Baria,A.,&Russell,S.(1995).The coaching model: A grounded assessment of expert gymnastics coaches’knowledge. Journal of Sport & Exercise Psychology, 17,1-17.
  7. Cote’,J.,Yardeley, J., Hay, J., Sedgwick, W., & Baker, J. (1999). An exploratory examination of the Coaching Behavior Scale for sport.Avante, 5, 89-92.
  8. d’Arripe -Longueville,F., Fornier,J.F. &Dubois,A.(1998).The perceived effectiveness of interactions between expert French judo coaches and their athletes.The Sport Psychologist,12,317-332.
  9. Donnal Pastor, W. M. (1994). Employement Process for NCAA female Coaches. Journal of Sport Management 8, 115-128.
  10. Fleishman, E, & Quaintance, m.(1984).Taxonomies of human performance: The description of human tasks. New York: Academic press.
  11. G.Maetzo, M. (2004). The professional preparation of coaches for Olympic sports from www.athleticinsight.com/Vol9Iss4/FourYearPrep.htm
  12. George B.Cunningham, & Marlene A.Dixon.(2003). New perspectives Concerning performance Appraisals of Intercollegiate Coaches.
  13. Gilbert, w.D., &Trudel, P.(2000). Validation of the coaching Model (CM) in a team sport contest.International Sport Journal,4, 120-128.
  14.  Goundi. (1998). Coach Assessment form from http://: www.vemp-learning.org
  15. Lioyd, B. (2000). Coach evaluation form from http://www.dakotareview.org
  16. Martens R. (2004).Successful coaching (Third edition ed.): Human kinetic.
  17. Maclean, J.C.(1993).coaching evaluation: A guid for establishing job-specific criteria.Applied Research in coaching and athletics Annual-1993,pp.44-60.
  18. Maclean,J.c.(1994). Personnel evaluation in education : A model for job – specific criteria.The clearing House,68(1),47-51.
  19. Maclean, J.c, &Zakrajsek,D.(1996). Factors Considered Important for Evaluaing Canadian University Athletic Coaches.
  20. Murphy,K.R,&Cleveland,J.N.(1991). Performance appraisal: An organizational perspective. Boston: Allyn and Bacon.
  21. Pluschke, G. M. H. M. (2005).criteria for evaluating high school coaches IAA, 32(1).Post-Season Assistant Coach’s Evaluation from www.pueblocityschools.us
  22. Redmond. (2000). Coach evaluation form from http:// www.lwsya.org
  23. Salvendy,G.&Seymour.W.(1973).prediction and development of industrial work performance,NewYork:Wiley.
  24. Sabock, R. J. (1985).The coach.Champaign, IL: Human Kinetics
  25. Tinsley, H.E.A. and Brown, S.D.)2000(.Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling. Academic Press.