آیا طول عضلات همسترینگ دختران با میزان کایفوز آنان رابطه دارد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه طب ورزش دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

چکیده

کوتاهی همسترینگ می‌تواند بر میزان قوس‌های ستون فقرات مؤثر باشد، ولی هنوز رابطة دقیقی بین انعطاف‌پذیری همسترینگ و انحناهای ستون مهره‌ها به ویژه انحنای پشتی در‌دست نمی‌باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط طول عضلات همسترینگ در دو گروه دختران دارای کایفوز طبیعی و افزایش‌ یافته می‌باشد. در این تحقیق100 دانشجوی دختر (50 کایفوز طبیعی، 50 کایفوز افزایش‌یافته) که علایم بیماری یا سابقة جراحی ستون مهره‌ها و صدمات عضلات همسترینگ نداشتند، شرکت کردند. انعطاف‌پذیری همسترینگ به وسیلة تست ولز و اندازه‌گیری زاویة پوپلیته و میزان کایفوز به وسیلة خط‌کش منعطف اندازه‌گیری شد. برای بررسی ارتباط متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و برای مقایسة اختلاف متغیرهای تحقیق بین دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد(05/0P<). نتایج حاکی از اختلاف معنی‌دار میانگین طول همسترینگ در دوگروه بود (05/0P<). همچنین، بین طول همسترینگ و زاویة کایفوز درگروه دختران دارای کایفوز طبیعی رابطة معنی‌داری دیده نشد، ولی در دختران دارای کایفوز افزایش ‌یافته همبستگی منفی دیده‌ شد(05/0P<). بر‌اساس یافته‌های تحقیق حاضر، گروه‌ دارای کایفوز افزایش‌ یافته طول همسترینگ کمتری داشته است. لذا می‌توان نتیجه گرفت بین افزایش بیش‌ از ‌حد کایفوز پوسچرال و کاهش طول همسترینگ در دختران رابطة وجود دارد. پیشنهاد می‌شود در اصلاح عارضة کایفوز افزایش یافته (پوسچرال) به طول عضلات همسترینگ افراد مبتلا نیز به عنوان یک متغیر مرتبط با عارضه توجه کرده و علاوه بر استفاده از تمرینات اصلاحی معمول و رایج نسبت به افزایش طول این عضله و بهبود انعطاف آن نیز اهتمام ورزید.

کلیدواژه‌ها


 1. دانشمندی حسن، علیزاده محمدحسین، قراخانلو رضا،)1383(، کتاب حرکات اصلاحی، چاپ دوم، انتشارات سمت.
 2. روستایی محمد محسن، رحیمی عباس، صالحی اعظم، احمدی فاطمه،(1382)، بررسی مقایسه­ای بین تمرینات کششی دینامیک باوبدون فیدبک حسی–شنوایی و تمرینات کششی استاتیک بر انعطاف­پذیری عضلات همسترینگ دختران دانشجوی 25-18. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان٬ جلددوم شماره سوم و چهارم تابستان و پاییز.
  1. Watkins J. (2009), structure and function of the musculoskeletal system (Human Kinetics, Champaign, IL).
  2. Green D P, Roberts S L. (1999), Kinesiology movement in the context of activity, Mosby, P 62.
  3. Bandy W D, Irion J M, Briggler M. (1998), The effect of static stretch and dynamic range of motion training on the flexibility of the hamstring muscles. Journal Orthop Sports physTher, 27(4), 295-300
  4. Teruo.U, Fumio O. (1993), Sagittal configuration of spinal curvature line in sport men using Moire technique. Okajimas Folia Anat.Jpn, 70(2-3), 91-104.
 3. بلوم فیلد جی، آکلندتی آر، الویتبیسی،(1383)، بیومکانیک و آناتومی کاربردی در ورزش. ترجمه: ارشم سعید، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی.
  1. AvanziO, ChihLY, MevesR,Caffaro MFS, Pellegrini JH. (2007), Thoracic kyphosis and hamstring: an aesthetic-functional correlation.ActaOrtop Bras, Department of Orthopaedics and Traumatology, Medical Science College, Santa Casa de São Paulo.
  2. Murray PM, Weinstein SL, Spratt KF. (1993), The natural history and long-term follow-up of Scheuermann kyphosis. J Bone Joint Surg Am, 75, 236-248.
  3. Hosman AJ, de Kleuver M, Anderson PG, Van Limbeek J, Langeloo DD, Veth RP, Slot GH, Scheuermann kyphosis, (2003), The importance of tight hamstrings in the surgical correction. Spine. Spine,  28(19), 2252-2259.
  4. Gajdosik, RL. (2001), Passive extensibility of skeletal muscle: review of literature with clinical implications. ClinBiomeh, 16,(2):87-101.
  5. Noubakhsh MR, Moussavi SJ, Salavati M. (2001), Effect of life style and work – related physical activity on the degree of lumbar lordosis and chronic low back pain in a Middle East population. J spinal Disord, 14, 283-292.
  6. Rajabi R, Seidi F, Mohammadi F. (2008), Which method is accurate when using the flexible ruler to measure the lumbar curvature angle? Deep point or mid point of arch? WJSS, 4 (6), 849-852.

14. شریفیان اسماعیل. (1378)، بررسی و مقایسه ارتباط انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و میزان انحنای مهره­های کمری در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

15. علیزاده محمدحسین، شریفیان اسماعیل. (1379). بررسی و مقایسه ارتباط میان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و میزان انحنای مهره های کمری ورزشکار و غیرورزشکار. المپیک، 8(2)، 78-73 .

16. کاپانچی ابراهیم آدالبرت. (1384)، حرکت شناسی مفاصل تنه و ستون فقرات. ترجمه علی قلی سبحانی، حسن آذری. انتشارات دنیای هنر، چاپ سوم.

17. کریمی محمد. (1380)، بررسی ارتباط بین میزان شیوع ناهنجاری­های وضعیتی بالا تنه و عملکرد عضلات ضد جاذبه در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی استان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.