شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی درسازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش) کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی- سازمانی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که سهم چشم­گیری درتوفیق و تعالی سازمان­ها دارد. کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی ها و فرصت­ها در درون سازمان از طریق ترکیب منابع جدید است کارآفرینی سازمانی می‌تواند رشد و نوآوری را در یک سازمان سنتی بهبود بخشد. امروزه بسیاری از سازمان­های بزرگ، کارآفرینی را به عنوان روشی برای کسب مزیت رقابتی در بلندمدت، استفاده می­کنند. بر این اساس این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی در سازمان تربیت بدنی مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی مبانی نظری، و بیان برخی مشکلات این سازمان، ابعاد «سبک رهبری»، «فرهنگ سازمانی»، «ویژگی های شخصیتی مدیران»، «ویژگی­های شخصیتی کارکنان» و «تضاد سازمانی» به عنوان موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل­های آماری نشان داد که موانع مورد بررسی در این سازمان موجب کاهش نوآوری شده است. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای رفع موانع کارآفرینی در سازمان تربیت بدنی کشور ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. بخشی، غلامرضا (1382)، «بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
 2. سازمان تربیت بدنی کشور(1384)، «سند تفضیلی نظام توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور»، تهران، انتشارات سبز ، صص 22-27
 3. قره، محمد علی (1383)، «وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان»، پایان نامه دکتری، ص102
 4. حق شناس، اصغر و همکاران (1386)، «الگوی کارآفرینی در بخش دولتی ایران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم،
  شمارة 8.
 5. میرزایی اهرنجانی، حسن و مقیمی، سید محمد (1382)، « ارائه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان­های غیر دولتی با استفاده از رویکرد کارآفرینی»، نشریه دانش مدیریت، شماره 62.
 6. مقیمی، سید محمد (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی(NGOs) ایران ، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. مقیمی، سید محمد (1384) ، «کارآفرینی در سازمان‌های دولتی»، تهران، نشر فراندیش.
 8. یدالهی فارسی، جهانگیر و جان نثاری، سید امیر (1387)، «بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان­­های دولتی»، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول.
  1. Adonisi Mandla,(2003),The Relationship Between Corporate Entrepreneurship, Market Orientation, Organizational Flexibility and Job Satisfaction, Thesis of Doctor of Business Administratin in the Faculty of Economics & Management Science, University of Peritoria.
  2. Antocic, Bostjan(2000) Intrapreneurship: Construct Refinement and an Integrative Model Development, Thesis of Ph.D., Case Western Reserve University, USA
  3. Antoncic, B., Hisrich, R.D (2004). "Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation", Journal of Management Development, Vol. 23 No.6, pp.518-50.
  4. Bostjan Antoncic & Hisrich Robert D (2003)."Clarifying the Intrapreneurship Concept", Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(1), 7-24.
  5. Cornwall Jeffrey &Perlman Baron (1990). " Organizational entrepreneurship", Richard Irwin, PP105-1-32
  6. Cornwall Jeffrey &Perlman Baron, “Organizational entrepreneurship”, Richard Irwin, 1990.
  7. Covin, J.G. & Slevin, D.P (1991). "A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior", Entrepreneurship Theory and Practice, 16(1), PP.7-25.
  8. Echols Ann & Neck Christopher (1998). "The Impact of behaviors and structure on corporate entrepreneurial success",  Journal of Managerial Psychology, vol .13.PP.23-35
  9. Fox ,Julie M., (2005) Organizational entrepreneurship and the Organizational performance linkage in university extension
   1. Fry, Fred (1993). "entrepreneurship: a planning approach", west publishing company,P61
   2. Hayton, James C.(2005) Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research, Human Resource Management Review , Vol 15, PP. 21–41
   3. Holt, D., Rutherford, M., & Clohessy, G (2007). "Corporate entrepreneurship: An empirical look at individual characteristics, context, and process", Journal of Leadership & Organizational Studies.
   4. Jarna, & Kaisu, Korvela  (2006) How about measuring intrapreneurship  Heinonen,
   5. Kearney, Claudine & Hisrich, Robert & Roche, Frank(2008) A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship, Int Entrep Manag J (2008) 4:295–313
   6. Khanka, S. S (2003). "Entrepreneurial Development". New Delhi: Chand & Company LTO.
   7. Kuratko  Donal & Hodgetts Richard (2001). "Entrepreneurship: A Contemporary Approach". New York: Harcourt College Publishers.
   8. Kuratko, Donald F& Goldsby, Michael G (2004). "Corporate Entrepreneurs or RogueMiddle Managers? A Framework forEthical Corporate Entrepreneurship ", Journal of Business Ethics 55: 13–30.
   9. Markoska, Monika (2008)." Interpreneurship-Way of work in organizations for improvement of working quality" 5th International Scientific Conference Business and management .
   10. Moghimi, Seyed Mohammad (2004)." Corporate Entrepreneurship:Obstacles and Alternatives ”,  Journal of Entrepreneurship Research.
   11. Ratten , Vanessa (2010). "Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management, International Entrepreneurship management Journal.
   12. Rutherford, Matthew W. & Holt, Daniel T.(2007), Corporate entrepreneurship:An empirical look at the innovativeness dimension and its antecedents, Journal of Organizational Change Management, Vol. 20 No. 3, 2007, pp. 429-446
   13. Sadler, Robert (2001)."A frame for the emergence of entrepreneurship and innovation in education",Monash University:confernce papers, PP1-8
   14. Shahhosseni, Ali, et al(2009)." Studing the Relation of Organization Entrepreneurship & Financial Funtions at Tehran Customs", European Journal of Social Science-Volume 12, Number 1.
   15. Zhao, F (2005). "Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol,11.PP76-82.