دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، دی 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی آمادگی استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.10518.1866

محسن وحدانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست


مدل رفتار مصرف کننده ورزش همگانی

صفحه 29-41

10.22084/smms.2018.13908.2070

خاطره جماعت؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری


ارایه مدل پیش بینی حضورمجدد تماشاگران در مسابقات فوتبال

صفحه 65-78

10.22084/smms.2017.15010.2123

حامد عبدی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان