عوامل درون سازمانی اثرگذار بر کارآفرینی سازمانهای ورزشی: یک فراتحلیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی عوامل درون سازمانی اثرگذار بر کارآفرینی سازمان‌های ورزشی ایران بود. کارآفرینی سازمانی به یکی از راهکارهای قابل توجه مدیران برای ارتقای منابع سازمانی تبدیل شده است. بنابراین مطالعات تلفیقی و ترکیبی از نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه کارآفرینی سازمانی، می تواند رویکرد جدیدی برای شناسایی راهکارهای جامع، فرا روی پژوهشگران قرار دهد. جامعه آماری پژوهش تمامی پژوهش های انجام یافته در رابطه با کارآفرینی سازمانی در سازمان های ورزشی طی ده سال گذشته (از سال 1383 تاکنون) بود. در این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2)، ضرایب همبستگی و نمونه های آماری تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اندازه اثر متغیرهای خلاقیت و جو سازمانی در حد متوسط و ساختار سازمانی، مدیریت و فرهنگ سازمانی در حد کم و ضعیف بوده است. در تبیین این نتایج میتوان گفت توجه به کارآفرینی امری پویا بوده، نیازمند چیدمان مناسبی از عوامل، چون نیروی انسانی خلاق، فرایندها و زیربنای ساختاری سازمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اسکوییان، سنجر؛ حسینی گوهری، مریم (1391). بررسی عوامل درون سازمانی موثر برکارآفرینی سازمانی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، آبان ماه: 1-16.

- سلاجقه، سنجر؛ حسینی گوهری، مریم (1391). مفاهیم و راهبردهای سازمان‌های کارآفرین، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، آبان ماه: 1-16.

- شریفی فر، فریده؛ محمدیان، فریبا؛ شریفی‌فر، فروزان (1393). فراتحلیل مطالعات کارافرینی در سازمان‌های ورزشی ایران، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

- علیمردانی، محمد؛ فراهانی، ابوالفضل؛ قاسمی، سید حمید (1394). «ارتباط بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره 1(13 پیاپی)، تابستان: 25-34.

- فردوسی، محمدحسن؛ فراهانی، ابوالفضل و کشاورز، لقمان (1394). «طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مؤلفه های سیستم سازمانی در وزارت ورزش و جوانان»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 5 (10) ،47-59.

- فروغی‌پور، حمید (1392). زمینه‌های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه مدیران و متخصصان تربیت بدنی کشور و ارائه راهکار، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

- فرید، داریوش (1388). «بررسی رابطه‌ی بین خلاقیت وکارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار» (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)، نشریه مدیریت ورزشی، شماره2، پاییز: 97-116.

- مقیمی، سید محمد (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-  Bratnicki, M. (2005). “Organizational entrepreneurship: Theoretical background, some empirical tests, and directions for future research”, Human Factors and Economics in Manufacturing, 15 (1): 15-33.

-  Burgelman, R. (1983). “Process Model of Internal Corporate Venturing In a Diversified Major Firm”. Administrative Science Quarterly, 28, 223-224

-  Delaware A. (2007). Theoretical and Practical Foundation of Research in the Social Science. Tehran: Roshd.

-  Engelen, A.; Christina, F. T.; Thalmann, J.; Brettel, M. (2013). “The Effect of Organiz ational Culture on Entrepreneurial Orientation: A Comparison between Germany and Thailand”. Journal of Small Business Management. Vol 51, No 4: 1-21.

-  Fry, Fred (1993). Entrepreneurship: A Planning Approach, West Publishing Company, P61.

-  Haqshenas, A. Jamshidian, M. Shaemi, A. Shahin, A. Yazdanshenas, M. (2007). “Model of Organizational Entrepreneurship in the Public Sector of Iran”, Journal of Management Sciences, Vol.2, No. 8, Pp 31-73.

-  Johnson, S. & Van de Ven, A.H. (2002). “A framework for entrepreneurial strategy”. In M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, & D.L. Sexton (Eds.), Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset (pp. 66-85). Oxford UK .Blackwell Publishers.

-  Kollermeier, T. (1992). “Entereprenurship and Transition”, In I. MacMillam & s. Birley (Eds) International perspectives on Entrepreneurial Research.

-  Kuratko. (2007). “Corporate entrepreneurship, Foundations and Trends in Entrepreneurship”, Vol 3, no 2: 1-65.

-  Kuratko. D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G., Hornsby, J. S. (2009). “Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy”. Academy of Management Executive, 16(4), 5–20.

-  Miles, M.B. & Covin, J.G. (2002). “Exploring the practice of corporate venturing: Some common forms and their organizational implications”, Entrepreneurial theory and Practice, 26(3): 21-40.

-  Mohamadkazemi, R, Ghasemi, H, Rostambakhsh, MR, (2011), “Identification and analysis of behavioral barriers to entrepreneurship In Physical Education Organization”, National Conference of Physical Education, Ghaemshahr Azad University, Page 980-992.

-  Morris, M. H., Kuratko, D. F., &Covin, J. (2008).”Corporate entrepreneurship and innovation”. Mason, OH: Thomson Southwestern.

-  Morris. & Cornwall. (2009). “Properties of balance: A pendulum effect incorporate entrepreneurship”. Business Horizons .52, 429-440.

-  Ratten, Vanessa (2010). “Sport-Based Entrepreneurship: Towards A New Theory of Entrepreneurship and Sport Management”, International Entrepreneurship Management Journal, Doi 10.1007/S11365-010-0138-Z Springer Science Business Media, Llc.

-  Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). “A Paradigm of Entrepreneurship: Entreprenurial Management”. Strategic Management Journal, Special Issue 11: 17-27.

-  Urquhart, C. 2010. “Systematic Reviewing, Meta-Analysis and Meta-Synthesis for Evidence-Based Library and Information Science”, Information Research, 15(3) Colis 708. Http://Informationr.Net/Ir/15-3/ Colis7/Colis708. Html, (Accessed 22 Feb, 2013).