بررسی آمادگی استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی/دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی/ دانشگاه تهران

3 استادیار مدیریت ورزشی/ دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی آمادگی استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش است. روش تحقیق آمیخته و توصیفی-پیمایشی است. در بخش کیفی مشارکت کنندگان شامل 16نفر از اساتید دانشگاه بودند که برای تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه از آنان مصاحبه بعمل آمد. نمونه آماری در بخش کمی نیز شامل 145 نفر از مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سطوح ستاد و استان بودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای (96/0 = α) با 43 گویه بود که آمادگی استراتژیک سازمان را در سه بعد منابع انسانی، عوامل سازمانی و رهبری و مدیریت ارزیابی می‌کند. داده‌های پژوهش با بهره گیری از آزمون های آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی تحلیل عاملی تاییدی و تی تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزارهای اطلس-تی، لیزرل و اس پی اس اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که الگوی آمادگی استراتژیک در سازمان های ورزشی در 3بعد اصلی منابع انسانی، رهبری و مدیریت و عوامل سازمانی استوار است که شاخص های مدل از برازش مناسب و معنی‌داری برخوردار بودند (08/0 RMSEA=98/0 CFI=99/0NNFI=). همچنین آمادگی معاونت تربیت بدنی و سلامت در تمامی عوامل انسانی ، بعد رهبری و مدیریت عوامل سازمانی در حد قابل قبول بود. در نهایت باید اذعان داشت فراهم سازی بسترهای لازم برای ایجاد آمادگی بیشتر در سازمان می تواند نقش حیاتی در پیاده سازی استراتژی های سازمان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- برایسون، جان ام (1390). «برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی»، ترجمه خادمی، مهدی؛ برارنیا، قربان، تهران: انتشارات آریانا قلم، چاپ دوم: 75.
- پیمان فر، محمد؛ الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد (1393). «چرا استرات‍ژی‌ها در عمل با شکست مواجه می‌شوند؟ مطالعه‌ای کیفی در نظام ورزش ایران، نشریه مطالعات مدیریت ورزش»، دوره 6، شماره 23 : 35-52.
- پیمانفر، محمد؛ الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد (1391). «موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در اجرای برنامه‌های راهبردی»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 3 : 155-145.
- حاکی، محمدکاظم (1384). ارائه مدلی برای سنجش سازمانی در انجام موفقیت‌آمیز برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: 35-22.
- رضایی، کامران؛ حسینی آشتیانی، حمیدرضا؛ هوشیار، محمد (1380). «QFD رویکردی مشتری مدار به طرح‌ریزی و بهبود کیفیت محصول»، تهران: نشر آنتا، چاپ دوم: 56.
- ساروخانی، باقر (1373). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، علمی و فرهنگی جلد اول، چاپ دوم، تهران: 85.
- غفاریان، وفا؛ تفویضی، فرین (1393). «استراتژی: نمایی 360 درجه، اصول برنامه‌ریزی استراتژیک و اصول پیاده سازی و ارزیابی استراتژیک، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی» تهران: چاپ سوم، 165-150.
- کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید (1394). «نقشه استراتژی تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود»، ترجمه اکبری، حسین؛ سلطانی، مسعود؛ ملکی، امیر، تهران: انتشارات آریاناقلم، چاپ پنجم، 145.
- کاظمی رضایی، سیده الهام؛ زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون (1396). «شناسایی و اولویتبندی موانع تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 7 (13)، 69-82.
- لشکربلوکی، مجتبی (1393). «جاری سازی استراتژی، راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی در عمل»، تهران: انتشارات آریانا قلم، چاپ سوم، 75-65.
- لگزیان، محمد؛ ملک زاده، غلامرضا؛ حسینی، زهرا (1392). طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم‌های اطلاعاتی: (مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۲۹ (۱) : ۶۱-۹۳.
- موسی‌خانی، محمدرضا؛ اجلی قشلاجوقی، مهدی؛ صفوی میرمحله، سیدرحیم (1389). «ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان‌ها در زمینه مدیریت دانش (مطالعه موردی: مرکز آمار ایران)»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره14، شماره2: 243-221.
-  Ambosie G.(2009). “vision and objectives”, publishing Business in Canada, 228.
-  Fontanella, B. J. B., Luchesi, B. M., Saidel, M. G. B., Ricas, J., Turato, E. R., & Melo.
-  Basole, R. (2007). Strategic planning for enterprise mobility: A readiness-centric approach. AMCIS 2007 Proceedings, 491.
-  Betz, F. (2015). Strategic Thinking: A Comprehensive Guide. Emerald Group Publishing.
-  D. G. (2011). “Sampling in qualitative research: a proposal for procedures to detect theoretical saturation”. Cadernos de Saúde Pública, 27(2), 388-394.
-  Gebhardt, A., & Eagles, P. F. (2014). “Factors leading to the implementation of strategic plans for parks and recreation”. Managing Leisure, 19(5), 321-344. http://dx.doi.org/10.1080/13606719.2014.895127.
-  Grant, R. M. (2015). “Contemporary Strategy Analysis” 9e Text Only. John Wiley & Sons:67.
-  Haycock, K. (2012). Strategic Thinking and Leadership. Library Leadership & Management, 26(3/4).
-  Kaplan, R. S. (2005). “How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S model”. Strategy & Leadership, 33(3), 41-46.
-  Kaplan, R., & Norton, D. P. (2015). “Balanced Scorecard Success: The Kaplan-Norton Collection
(4 Books)”. Harvard Business Review Press.
-  Koh, C. E., Prybutok, V. R., Ryan, S., & Ibragimova, B. (2006). “The importance of strategic readiness in an emerging e-government environment”. Business Process Management Journal, 12(1), 22-33.
-  Liao, P. W., Tai, C. M., Yi, C. C., & Yu, C. (2015). “Business Excellence Model for 3C Service Industry in Taiwan: A Study of Establishing Readiness Indicators of Service Science”, Management and Engineering, 34(3), 35-49.
-  Rosenberg Hansen, J., & Ferlie, E. (2014).”Applying strategic management theories in public sector organizations: Developing a typology”. Public Management Review, (ahead-of-print), 1-19.
-  Rusly, Fariza H. & James L. Corner (2012). “Positioning Change Readiness in Knowledge, Management Research”. Journal of Knowledge Management, Vol. 16, 329-355.