راهکارهای توسعه اخلاق جوانمردی در بین ورزشکاران بخش قهرمانی استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق شناسایی راهکارهای توسعه اخلاق جوانمردی در بین ورزشکاران بخش قهرمانی استان همدان بود. روش تحقیق زمینه‌یابی بود. جامعه آماری شامل مربیان و داوران فعال در بخش ورزش قهرمانی هیئت‌های ورزشی، ورزشکاران بخش قهرمانی، مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان، روسا و نواب رئیس بانوان هیئت‌های ورزشی، مسئولین سالن-ها و اماکن ورزشی برگزار کننده مسابقات ورزش قهرمانی، متخصصان و اساتید امر، و تماشاگران مسابقات ورزشی در استان همدان، در سال 1394 به تعداد 719 نفر بودند و حجم نمونه بر مبنای حجم جامعه به وسیله فرمول کوکران، 186 نفر مشخص شد که به صورت طبقه‌ای تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق ساخته‌ بود که به روش دلفی، طراحی و روایی صوری آن به تایید متخصصین رسید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری از جدول، نمودار، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، بررسی مقادیر پرت و انتهایی و برای وارسی نرمال بودن توزیع داده‌ها در جامـعه آماری از p-p plot استفاده شد و سپس از آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای، تی دو نمونه‌ای همبسته، با استفاده از نرم‌افزر SPSS استفاده گردید. یافته‌ها نشان دادند، وضعیت موجود در تمامی مولفه‌های رفتاری (شناختی، عاطفی و حرکتی) بنجامین بلوم، مورد رضایت شرکت‌کنندگان نبوده و راهکارهایی از جمله، تدوین مرام‌نامه اخلاقی، ترویج فرهنگ پهلوانی و ارریابی قهرمانان در زمینه اخلاق جوانمردی و ... پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- فرج­زاده، شهروز؛ کاشف، سیدمحمد؛ آقاپور، سیدمهدی (1394). شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ پذیری ورزش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه، سال پنجم، بهار و تابستان، شماره 9: 11-22.

- احمدی­پور، زهرا؛ جنیدی، زهرا؛ بویه، چمران؛ حسینی­دمابی، سیدسعادت (1392). «مفهوم­سازی ژئوپلیتیک ورزش، فصلنامه ژئوپلیتیک»، سال نهم، شماره 2: 48 -1.

- حاجی زاده، یدالله (1392). «اخلاق ورزش و مسئله دوپینگ با تأکید بر آموزه­های اسلامی، پژوهش­نامه اخلاق»، سال ششم، شماره 20: 48-25.

- حسینی، محمد سلطان؛ سلیمی، مهدی؛ قاسمی، حمید؛ ترکیان ولاشانی، سمانه (1392). «بکارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت­بندی موانع رشد اخلاق حرفه­ای در رسانه­های ورزشی»، مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 3: 137-159.

- حیدری­چروده، مجید (1390). نیازسنجیشهروندانتهرانیبهورزشهمگانیبهتفکیکسن،جنس، منطقه،فضاوزمان، ورزش همگانیوشهروندانتهرانی، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ،  123-207.

- خلجی، حسن (1375). اصولومبانیتربیتبدنی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.

- دی­سن­سی، جوی­تی؛ روزنبرگ، تونی (1996). اخلاقدرمدیریتورزشی، ترجمه‌ی سید محمد حسین رضوی، محسن بلوریان (1382)، آمل: نشر شمال پایدار، دانشگاه شمال.

- سلطان­حیسنی، محمد؛ موسوی، زهره؛ عابدی، احمد؛ صیاد طلایی، اعظم (1390). «بررسی رابطه اخلاق ورزشی با اعتقادات به عنوان یکی از مؤلفه­های هوش معنوی»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال 5، شماره 8 : 99-110.

- سیار، پرویز (1381). ضوابط اخلاقی از دیدگاه داوران، خلاصه‌ی مقالات اولین سمینار ملی اخلاق در ورزش، کمیته‌ی ملی‌المپیک.

- شجیع، رضا؛ کوزه چیان،‌هاشم؛ احسانى، محمد؛ امیرى، مجتبى (1392). «تأثیر محیط‌هاى فردى، سیاسى، قانونى و اقتصادى فوتبال ایران بر تصمیم‌گیرى اخلاقى بازیکنان حرفه‌اى»، پژوهش­هاى کاربردى مدیریت و علوم زیستى در ورزش، شماره3: 19-26.

- صدیق سروستانی، رحمت اله (۱۳۷۶). مدیریت و رهبری در ورزش، کمیسیون المپیک سولیداریتی، کمیته ملی المپیک، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی.

- ضامنی، لیلا؛ فرخی، احمد؛ جابری مقدم، علی­اکبر (1390). «ارتباط بین جو اخلاقی تیم و تمایلات پرخاشگری ورزشی در بازیکنان نوجوان بسکتبال»، مدیریت ورزشی، 39: 79-92.

- طالبیان نیا، حسین؛ مظفری، امیراحمد؛ مرتضائی، بهزاد (1387). «بررسی وضعیت توسعه‌ی رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائه‌ی راهکار»، حرکت، شماره 37: 171-191.

- عباسی بختیاری، رضا (1390). «بررسی اثرات متقابل ورزش و فرهنگ، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 32 و 39 اسفند 90: 3.

- کاشف، سیدمحمد (1390). «عوامل مؤثر بر فرهنگ­پذیری ورزش از دیدگاه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ارومیه»، طرح تحقیقاتی دانشگاه ارومیه.

- محمودی، سیدامید (1386). جایگاه تربیت­بدنی و ورزش در تعلیم و تربیت اسلامی، انتشارات نازلی، چاپ اول، 25-30

- معلمی، حسن (1385). «فلسفه اخلاق»، قبستات، سال یازدهم، نوبت بهار و تابستان، 93-108.

- ملامحمد، محمدرضا (1379). کلیدهای تربیتی ورزش در کلام امام علی (ع)، انتشارات سازمان تربیت بدنی.

- مورگان، ویلیلام جی؛ میر، کلاوی وی؛ اشنایدر، آنجلا جی (2001). اخلاق در ورزش، ترجمه سیدمحمد حسین رضوی، محسن بلوریان (1387)، تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک، چاپ اول: 28.

- ندایی، طاهره؛ علوی، خلیل (1387). «اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه، پژوهش­های فلسفی- کلامی»، نوبت زمستان، دوره 10، شماره 2 (38): 187-220.

- یوسفی، بهرام؛ بهرامی، فرید (1390). «رابطه جهت­گیری هدفی و فضای انگیزشی ادراک شده با اخلاق ورزشکاری، پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش»، شمارة 8: 73-81.

- Barbu, Razvan.  Cracum, Liviu. (2012). Considerations on managerial ethics in sports organizations, Management & Marketing, volume X, issue 1: 59-68.

- Caswell, S.V., Gould, T.E. (2008). Individual moral philosophies and ethical-decision making of undergraduate athletic training education students and educators, J Athl Train, 43: 205-214.

- fattahpour Marandi, Morteza. Kashef, Seyed Mohammad. Seyed Ameri, Mir Hassan. Fattahpour Marandi, Mostafa. 2012. The effect of moral education on ethical decision making of athletic trainers. Life Science Journal; 9(2s) pp 21-25. http://www.lifesciencesite.com.

- Miller, B.W., Roberts, G.C., Ommundsen. (2004). Effect of motivational climate on portspersonship among competitive youth male and female football players. Scand j Med Sci Sports, 14: 193-202.

- Păunescu, Mihaela. Gageab, Gabriela. Păunescuc, Cătălin. Piţigoic, Gabriel. (2013). The Moral Dimension of Fair Play in High-Performance Sport. Procedia-Social and Behavioral Sciences 92. 692-696. Available online at www.sciencedirect.com

- Pop, Cristiana. (2013). The Modern Olympic Games - a Globalised Cultural and Sporting Event. Procedia Social and Behavioral Sciences 92 (2013) 728 - 734. Available online at www.sclencedlrect.com