مدل رفتار مصرف کننده ورزش همگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی همدان

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رفتار مصرف کننده ورزش همگانی بر اساس مدل سیستماتیک رفتار مصرف کننده می باشد. پژوهش حاضر از انواع تحقیقات ‌‌کاربردی می‌باشد و جامعه آماری تحقیق نخبگان ورزش همگانی می باشند که با استفاده از جدول مورگان و نمونه‌گیری تصادفی 321 نفر از آنها مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از 4 پرسش‌نامۀ پژوهشگرساخته استفاده شد‌ که آمیخته بازاریابی، عوامل محیطی، عوامل روانشناختی و رفتارهای مصرف ورزش همگانی را بررسی می‌کرد. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داد که آمیخته بازاریابی، عوامل روانشناختی و عوامل محیطی تاثیر مثبت معناداری بر رفتار مصرف ورزش همگانی دارند، اما در این میان عوامل محیطی و سپس عوامل روانشناختی دارای بیشترین تاثیر می باشند و نقش واسطه ای متغیر عوامل روانشناختی تایید می شود. بنابراین نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که مدیران ورزش همگانی برای رسیدن به بیشترین مشارکت در ورزش همگانی باید آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، مکان، ترفیع) و عوامل محیطی (عوامل مدیریتی-محیطی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی) را به عنوان عوامل بیرونی در کنار عوامل روانشناختی (فردی، میان فردی، ساختاری) مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   احسانی، محمد؛ رضائی، شمس الدین (1390). مطالعه و شناخت علایق، انگیزه‌ها و تنگناهای گذران اوقات فراغت. همایش ملی تفریحات ورزشی: 40-38.
-   امرایی، مریم؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ شتاب بوشهری، سیده ناهید؛ ساءمی، اسماعیل (1390). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند دانشگاه شهید چمران اهواز. همایش ملی تفریحات ورزشی: 43-41.
-   تجاری، فرشاد؛ شیخعلی زاده هریس، محبوب؛ شفیعی، مونا (1390). تأثیر عوامل منتخب بر تنظیم رفتار ورزشی زنان شرکت کننده در برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران، همایش ملی تفریحات ورزشی: 48-47.
-   جوادی پور، محمد؛ سمیع نیا، مونا (1392). «تبیین موقعیت راهبردی و ارایه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی: 28-15.
-   جوادی پور، محمد؛ سمیع نیا، مونا (1392). «رزش همگانی در ایران و تدوین چشم‌انداز، استراتژی و برنامه‌های آینده»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی: 30-21.
-   دفت، ریچارد (1389). مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ پنجم.
-   صفاری، مرجان (1391). طراحی مدل ورزش همگانی ایران، رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
-  عظیم زاده، سید مرتضی؛ گوهر رستمی، حمیدرضا؛ دستگردی، کاظم (1390). بررسی توسعه ورزش همگانی در پارک‌های شهر تهران، همایش ملی تفریحات ورزشی: 68-65.
-   غفوری، فرزاد (1386). مطالعه انواع ورزش‌های همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل برای برنامه‌ریزی‌های آینده، دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
-   کشکر، سارا؛ خوشخو، امیر (1390). رابطه شرایط شغلی و اقتصاد خانوار با میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی تفریحی، همایش ملی تفریحات ورزشی: 16-14.
-   مختاری، علی؛ ساعت چیان، وحید؛ رسولی، سید مهدی؛ تندنویس، فریدون (1390). «عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی: تفاوت وضعیت موجود و مطلوب در ورزش شهرداری تهران»، همایش ملی تفریحات ورزشی: 54-51.
-   مددی، بهمن؛ صالحی پورمهر، حسین؛ ولایتی خواجه، سمیه (1390). «بررسی نقش عوامل ارتقاء دهنده در مشارکت در ورزش همگانی»، همایش ملی تفریحات ورزشی: 89-85.
-   مظفری، امیراحمد (1381). شناخت گرایش و نگرش مردم نسبت به تربیت بدنی و ورزش، طرح پژوهشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی.
-   Ajzen, I­. (2005). “Attitudes, personality, and behavior (2nd ed­). Milton-Keynes”, England: Open University Press/ McGraw-Hill, 1-355.
-   Atkins, M. R., Johnson, D. M., Force, E. C., & Petrie, T. A. (2015). “Peers, parents, and coaches, oh my! The relation of the motivational climate to boys’ intention to continue in sport”. Psychology of Sport and Exercise, 16, 170–180.
-   Chen, T., (2011). “Using Hybrid MCDM Model for Enhancing the Participation of Teacher in Recreational Sports”, Journal of Decision Systems, Volume 20, Issue1, 33-49.
-   Cunningham, G., & Kwon, H. (2003). “The theory of planned behavior and intentions to attend a sport event”, Sport Management Review, 6(2): 127-145.
-   Dollman, J., & Lewis, N. R. (2010). “The impact of socioeconomic position on sport participation among South Australian youth. Journal of Science and Medicine in Sport”, 13(3), 318–322.
-   Dorsch, T. E., Smith, A. L., & Dotterer, A. M. (2016). “Individual, relationship, and context factors associated with parent support and pressure in organized youth sport. Psychology of Sport and Exercise”, 23, 132–141.
-   Eggert, A., ­& Ulaga, W. (2002). “Customer perceived value: A substitute for satisfaction in business markets. Journal of Business & Industrial Marketing”, 17(2/3): 107-118.
-   Eime, R. M., Charity, M. J., Harvey, J. T., & Payne, W. R. (2015). “Participation in sport and physical activity: associations with socio-economic status and geographical remoteness”. BMC Public Health, 15(1), 1.
-   Eyre, E. L. J., Duncan, M. J., Birch, S. L., & Cox, V. M. (2014). “Low socio-economic environmental determinants of children’s physical activity in Coventry, UK: a qualitative study in parents”. Preventive Medicine Reports, 1: 32–42.
-   Ibrahim, T. O., Adebayo, T. A., Adeoye, A. S., Olaoye, A. K., & Ibrahim, M. O. (2016). “Socio-Cultural Factors Inhibiting Female Participation in Sports in Secondary Schools in Egbedore Local Government Area”, International Journal of Educational Benchmark, 1(1): 1–12.
-   Jackson, E. L., Crawford, D. W., & Godbey, G. (1993). “Negotiation of leisure constraints. Leisure Sciences”, 15(1): 1–11.
-   James, J. D., & Trail, G. T. (2008). “The relationship between team identification and sport consumption intentions. International Journal of Sport Management”, 9(1): 427-440.
-   Kahle, L. R., Kambara, K. M., & Rose, G. M. (1996). “A functional model of fan attendance motivations for college football”. Sport Marketing Quarterly, 5(4):51-60.
-   Mirsafian, H. (2016). “Perceived constraints to physical activity and sport: a cross-cultural study between Iranian and Hungarian university students. World Leisure Journal”, 57(4), 1–14.
-   Mull,R., Bayless. F, Kathryn .G, Jamieson, L. (2005). Recreational sport management, 3rd ed, Australia, Human Kinetics.
-   O’Reilly, N., Berger, I. E., Hernandez, T., Parent, M. M., & Séguin, B. (2015). “Urban sportscapes: An environmental deterministic perspective on the management of youth sport participation”. Sport Management Review, 18(2): 291–307.
-   Park, Y., Yoh, T., & Park, M. (2015). “Testing a Leisure Constraints Model in the Context of Asian International Students”. International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism, 20, 58–83. http://doi.org/10.5199/ijsmart-1791-874X-20d.
-   Pitt, B. G., & Stotlar, D. K. (1996). Fundamentals of sport marketing. Morgantown. WV: Fitness Information Technology. Inc.
-   Söderlund, M. (2006). “Measuring customer loyalty with multi-item scales: A case for caution”. International Journal of Service Industry Management, 17(1): 76-98.