رابطه سرمایه اقتصادی و اهداف پیشرفت با موفقیت ورزشی کشتی گیران آزاد و فرنگی تیم ملی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استاد فیزولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اقتصادی و اهداف پیشرفت با موفقیت ورزشی کشتی‌گیران آزاد و فرنگی تیم ملی جوانان بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کشتی گیران آزاد و فرنگی تیم ملی جوانان بودند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، ۳۳ نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار تحقیق شامل، پرسشنامه سرمایه اقتصادی سفیری و آراسته (1386)، اهداف پیشرفت کنروی و همکاران (2003) و موفقیت ورزشی موسوی و واعظ موسوی (1392) بود که روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان و ضریب پایایی آن به ترتیب ۷۲/0، ۷۰/0 و ۹۳/0 مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار PLS3 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین اهداف پیشرفت و موفقیت ورزشی رابطه معنی‌داری وجود دارد(3.196 t=)، اما بین سرمایه اقتصادی و موفقیت ورزشی کشتی‌گیران در مدل مفهومی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد(1.446 t=). نتیجه گیری می شود در موفقیت ورزشی ورزشکاران نخبه کشتی داشتن هدف پیشرفت نقش تعیین کننده ای دارد و سرمایه اقتصادی عامل اصلی و کافی در موفقیت ورزشی آن‌ها نیست. پیشنهاد می‌شود مربیان و روانشناسان تیم به جنبه های پیشرفت گرایی و ایجاد هدف در ورزشکاران توجه جدی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  خداداد کاشی، فرهاد؛ کریم‌نیا، الهام (1394). «بررسی تأثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها دربازی‌های المپیک (1996 -2012)». فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 2 : 44-66.
-  زارعیان، حسین؛ الهی، علیرضا؛ سجادی، سید نصرالله؛ پدرام، میرمحسن (1393). «مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کننده موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک»، مطالعات مدیریت ورزشی، 35: 137-162.
-  سجادی، سید نصرالله؛ صفری، حمیدرضا؛ ساعت چیان، وحید؛ رسولی، سید مهدی (1392). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی‌های آسیایی 2010 گوانجو»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 3(5): 1-14.‎
-  سجادی، سید نصرالله؛ محمودی، احمد؛ ساعتچیان، وحید؛ حاجی آخوندزاده، مسعود (۱۳۹۰). «بررسی اولویت راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور از دیدگاه صاحب‌نظران»، نشریه مدیریت ورزشی، 6 (2): 231-246.
-  ضمیری کامل، علی؛ سلیمانی، مجید؛ ایزدی مهر، اعظم (1394). «اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه‌یابی به تیم‌های ملی»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 4 (8): 103-112.‎
-  فخری، فرناز؛ رضوی، سید محمدحسین؛  خادم، امیررضا  (1394). «فرا تحلیل رابطه بین عوامل اقتصادی و عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهای ورزشی»، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 28.
-  فرزی، حامد؛ عباسی، همایون؛ سوری، ابوذر؛ نظری، فرهاد (1392). «تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌های ایران و عراق»، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 2(3): 75-87.‎
-  موسوی، سیده افروزه؛ واعظ موسوی، سید محمد کاظم؛ یعقوبی، حمید (1394). «نقش کمال‌گرایی ورزشی در ابعاد سلامت روان‌شناختی و موفقیت ورزشی ورزشکاران نخبه»، مطالعات روان‌شناختی ورزشی، 12: 31-42.
-  واعظ موسوی، سید محمدکاظم.، و مسیبی، فتح اله (1390). روانشناسیورزش، تهران: انتشارات سمت. چاپ سوم: 123.
-  Barnicle, S. P., & Burton, D. (2016). Enhancing Collegiate Women’s Soccer Psychosocial and Performance Outcomes by Promoting Intrinsic Sources of Sport Enjoyment. Journal of sports science & medicine, 15(4), 678.‏
-  Bouchard, C., & Malina, R. M. (1984)." Genetics and Olympic athletes: A discussion of methods and issues. In J. E. L. Carter (Ed.)", Kinanthropology of Olympic athletes (28–38). Basel, Switzerland: Karger.
-  Conroy DE, Elliot AJ, Hofer SM. A. (2003). "Achievement goals questionnaire for sport: Evidence for factorial invariance, temporal stability, and external validity". J Sport Exer Psy, 25: 456–476.
-  Cote, J., Salmela, J. H., Trudel, P., Baria, A., & Russell, S. J. (1995). "The coaching model: A grounded assessment of expertise gymnastic coaches’ knowledge". Journal of Sport & Exercise Psychology, 17, 1–17.
-  Chittle, L., Horton, S., Weir, P., & Dixon, J. C. (2017). Exploring the relationship between the relative age effect and youth development among male house league ice hockey players. Journal of Amateur Sport, 3(1).‏
-  Csikszentmihalyi, M., Rathunde, K., & Whalen, S. (1993). "Talented teenagers: The roots of success and failure. New York": Cambridge University Press.
-  De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S., Bingham, J. (2009). "explaining international sporting success: An International comparison of elite sport systems and policies in six countries". Sport Management Review, 6, 2, 185-215.
-  Durand-Bush, N., Salmela, J. H. (2002). "The Development and Maintenance of Expert Athletic Performance: Perceptions of World and Olympic Champion". JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY. 14:154-171. 
-  Eppler, Marion A., Catherine, Carsen-Plentl., and Harju, Beverly L. (2000)."Achievement Goals, Failure Attributions, and Academic Performance in Nontraditional and Traditional College Students". Journal of Social Behavior and Personality, 15, 3, 353-372.
-  Rohde, M., & Breuer, C. (2016). Europe’s Elite Football: Financial Growth, Sporting Success, Transfer Investment, and Private Majority Investors. International Journal of Financial Studies, 4(2), 12
-  Huxley, D. J., O’Connor, D., & Larkin, P. (2017). The pathway to the top: Key factors and influences in the development of Australian Olympic and World Championship Track and Field athletes. International Journal of Sports Science & Coaching, 12(2), 264-275.‏
-  Krampe, R. Th., & Ericsson, K. A. (1996). "Maintaining excellence: Deliberate practice and elite performance in young and older pianists". Journal of Experimental Psychology: General, 125(4), 331–341.
-  Lavan, W., Gill, D.L. (2000). "Psychological Dynamic of Sport and Exercise", Human Kinetics Second Edition Chapter, 8. 103-125.
-  Malmberg, Lars- Erik. (2008). "Student teachers achievement goal orientations during teacher studies: Antecedents, correlates and outcomes". Learning and Instruction, 18, 5, 438-452.
-  Starkes, J.L. & Ericsson, K.A., eds., (2003). "Expert performance in sports: advances in research on sport expertise". Champaign, IL: Human Kinetics 359.