دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 1-112