تعیین اثر عوامل آموزشی بر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاههای دولتی و غیر دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،تعیین اثر عوامل آموزشی بر اشتغال فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌باشد. پژوهش حاضرتوصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی است.جامعة آماری تحقیق شامل کلیه فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه دولتی و غیردولتی در سال‌های 1385 لغایت 1390 می‌باشد که از مجموع 7500 نفر تعداد 360 نفر طبق فرمول کوکران به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونة تحقیق انتخاب و جهت بالابردن میزان تعمیم و اعتبار تا 421 نفر افزایش یافت. نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای خوشه‌ای و به‌صورت تصادفی انجام شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامة مورد تأیید اساتید و اعضای هیأت علمی گروه تربیت بدنی و مدیریت رسید. برای بررسی روایی سازة پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که روایی ساختاری قابل قبولی نشان داده شد (بار عاملی، 748/0)  و میزان پایایی پرسشنامه برابر 97/0 (آلفای کرونباخ) گزارش شد. عوامل مؤثر بر اشتغال فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی با استفاده از نرم‌افزار آماری لیزرل از دیدگاه فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی دو گروه  دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی اولویت‌بندی شدند.
به‌طور کلی، عامل تقویت برنامه‌های خوداشتغالی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان دانشگاه دولتی با بار عاملی 807/0 و عامل جذب دانشجو بر اساس نیازهای آموزشی واقعی جامعه با بار عاملی 778/0 از نظر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های غیردولتی در اولویت اول قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات