اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه یابی به تیم‌های ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در مقطع کارشناسی ارشد

2 گروه تربیت بدنی، واحد ملایر،دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر،ایران.

3 کارشناس اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

چکیده

موفقیت ورزشی به‌عنوان هدف اصلی ورزش‌های قهرمانی همیشه مدنظر ورزشکاران، مربیان و پژوهشگران بوده است. هدف از انجام پژوهش تعیین و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راهیابی به تیم‌های ملی بود. با توجه به اهداف پژوهش منابع انسانی، تجهیزات، مالی و  روانی از دیدگاه مدیران هیأت‌های ورزشی، ورزشکارن، مدیران اداره ورزش و جوانان، مربیان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفتند. بدین‌منظور 116 آزمودنی پرسشنامه‌ها، را تکمیل نمودند. داده‌ها باآزمون فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی صوری و محتوای پرسشنامه با توزیع ابتدایی پرسشنامه‌ها بین تعداد 15 نفر از متخصصین رشته تربیت بدنی و اعمال نظرات اصلاحی تأیید شد. همچنین، به‌منظور بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا تعداد 30 پرسشنامه بین جامعة آماری توزیع که پس از جمع‌آوری پایایی کل پرسشنامه 91% محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که از بین عوامل تجهیزات وامکانات «توسعه تعداد اماکن تخصصی»، از بین عوامل مالی «نظام تقسیم عادلانة منابع مالی»، از عوامل انسانی «دانش و فداکاری مربیان»، و از بین عوامل روانی-انگیزشی «تأثیر پاداش بر موفقیت ورزشکاران» دارای بالاترین اولویت می‌باشند (p<0.05). همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه شرکت‌کننده‌ها بین عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران تفاوت معنادار وجود دارد و عوامل «تجهیزات، امکانات و اماکن ورزشی» در  در راهیابی ورزشکاران به تیم‌های ملی بالاترین اولویت را دارد (p<0.05). در نهایت، توصیه می‌شود که مدیران ورزشی استان در سیاست‌گذاری‌ها بیشترین توجه را به توسعه و بهبود امکانات و فضاهای ورزش معطوف کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات