بررسی نقش چابکی سازمانی در آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش چابکی سازمانی در آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری، کلیه کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز در سال 1392 بودند (115=N) که با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، نمونة آماری به‌صورت کل شمار در نظر گرفته شد (72=N). ابزار گردآوری اطلاعات برای چابکی سازمانی پرسشنامه اسپایدزر (2007) و برای آمادگی برای تغییر از پرسشنامه الوینگ (2009) بود که روایی آنها در پژوهش­ های پیشین تأیید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای چابکی(87/0=α)  و برای تغییر (90/0=α) به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، جداول فراوانی و ...) و از آمار استنباطی (کالموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه) در سطح معناداری (05/0p≤) استفاده گردید. نتایج و یافته­ های پژوهش نشان داد که بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان البرز ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (01/0p≤، 764/0r=). همچنین، از بین ابعاد چابکی، مؤلفه منابع انسانی پیش­بین قوی‌تری برای متغیر ملاک بود (29/9=t، 753/0=Beta). لذا با توجه به نتایج پژوهش، اجرای موفق برنامه تغییر در این ادارة کل نیازمند پذیرش تغییر توسط کارکنان سازمان مربوطه است که در تسهیل آن نقش عمده­ ای دارند. لذا از وظایف مدیران این اداره کل است که با توانمندسازی و توجه ویژه به نیروی انسانی، سازمان خود را در برابر هر گونه تغییر احتمالی آماده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات