ارتباط ساختارسازمانی و کارآفرینی در اداره کل ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شاهرود

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی در ادارة­ کل ورزش و جوانان در استان مازندران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش حاضر، کارکنان و رؤسای هیئت‌های ورزشی اداره­ کل ورزش و جوانان استان مازندران بودند ( 125N=). نمونه­گیری به روش سرشماری بوده و کل جامعه به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد. برای جمع­ آوری داده­ ها، از پرسشنامة ساختار سازمانی استیفن پی رابینز، کارآفرینی شریفیان و ویژگی‌های فردی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با بهره‌گیری از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی، کارکنان و رؤسای هیأت‌های ورزشی به‌دست آمد و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 77/0 و 86/0 تعیین شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگراف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مؤلفة رسمیت با کارآفرینی رابطة معنادار و مثبت وجود دارد (001/0 ,P=318/0 r=). همچنین، در  نتایج تحلیل رگرسیون، خرده مقیاس رسمیت تنها پیش‌بینی کنندة قوی برای افزایش کارآفرینی شناخته شد. بنابراین، براساس نتایج این پژوهش، مسؤولان می‌بایست به این عامل به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در کارآفرینی توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات