مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزش پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور استان گیلان

3 استاد گروه تربیت بدنی پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه چالش‌های موجود در ساختار ورزش کشور بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد و از نظر هدف، از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه­ای، روش دلفی و پرسشنامة محقق‌ساخته می‌باشد. روایی پرسشنامه به‌وسیلة متخصصین تأیید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعة آماری این پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان، هیأت اجرایی و مدیران آکادمی کمیته ملی المپیک، رؤسای فدراسیون‌ها و اعضای هیأت علمی بودند. در این پژوهش، نمونة تحقیق به‌صورت تمام شمار تعیین شد که از 302 پرسشنامه ارسالی برای جامعة تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد) واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه (t تک‌نمونه) و آزمون فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش، چالش‌های درونی و بیرونی (محیطی) هر یک از چهار بخش ورزش کشور (ورزش آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای) مشخص گردید که شناسایی این نقاط قوت و ضعف‌های بر شمرده شده در این پژوهش می‌تواند به تدوین استراتژی‌ها  و برنامه‌ریزی‌های راهبردی برای توسعه بخش‌های مختلف ورزش کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات