عوامل محیطی و روانشناختی- اجتماعی همبسته با فعالیت جسمانی در اوقات فراغتِ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

از آنجا که نوجوانی دوره‌ای مهم از عمر است که الگوهای رفتاری مربوط به سبک زندگی در این دوره می‌تواند به مراحل بزرگسالی منتقل شود، از این‌رو، شناخت عوامل مرتبط با فعالیت جسمانی در نوجوانان برای کارآمدسازی برنامه‌های مداخله‌ای در ایجاد سبک زندگی فعال دارای اهمیت است. هدف این پژوهش، آزمون عوامل روانی- اجتماعی و محیطی در پیش‌بینی فعالیت جسمانی در یک نمونه تصادفی از دانش‌آموزان دختر مقاطع تحصیلی متوسطه شهر کرمانشاه بود. شرکت‌کنندگان شامل 307 دانش‌آموز در کلاس‌های اول تا سوم دبیرستان بودند. از چهار پرسشنامه برای اکتشاف رابطة احتمالی متغیر های محیطی، روانی و اجتماعی با فعالیت جسمانی دختران نوجوان استفاده شد. داده‌ها از طریق همبستگی و مدل معادلات ساختاری موردتحلیل قرار گرفت. نتایج مؤید آن بود که همة متغیرهای محیطی و روانی- اجتماعی، به‌طور معنی‌داری با هم همبستگی متقابل داشته و با فعالیت جسمانی رابطة معناداری دارند. کلیه شاخص‌های برازش مدل در دامنة قابل قبول بود و به‌ترتیب عوامل حمایت اجتماعی (دوستان)، خودکارآمدی فعالیت جسمانی و دسترسی به محیط ورزشی دارای ضریب تأثیر معنادار و پیش‌بینی‌کننده فعالیت جسمانی در اوقات فراغت بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات