مقایسه تاثیر آموزش با استفاده از نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی در اجرای سرویس های فورهند و بک هند تنیس روی میز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا

2 استاد دانشگاه بوعلی‌سینا

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسة تأثیر آموزش با استفاده از نرم‌افزار آموزشی و شیوة سنتی در اجرای سرویس‌های فور هند و بک هند تنیس روی میز درس تربیت بدنی دانشجویان دختر بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه‌آزمایشی بود. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی ساری سال تحصیلی91-1390 در درس تربیت بدنی (تنیس روی میز) که شامل50 نفر بودند. حجم نمونة تحقیق به تعداد 44 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. نمونه‌ها به‌طور تصادفی به دو گروه 22 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه‌های آزمایش و کنترل به‌طور جداگانه به‌مدت10 هفته به‌ترتیب با نرم‌افزار آموزشی و شیوة سنتی آموزش دیده‌اند. قبل از اجرای آموزش از دو گروه آزمون به‌عمل آمد. پس از پایان 10هفته، از هر دو گروه آزمایش و کنترل از درس مزبور پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج آزمون‌ها، از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله t مستقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه آزمایش از میانگین نمرات گروه کنترل در درس مورد نظر بیشتر بوده و تفاوت بین میانگین‌ها از نظر آماری معنادار است. به‌طور کلی، تأثیر نرم‌افزار آموزشی بر اجرای صحیح و بهتر سرویس‌های فورهند و بک هند از شیوه سنتی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات