مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. جامعة آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی تشکیل می دادند (253 نفر) که از میان آنان 163 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. به‌منظور تحلیل داده‌های پژوهش و استنباط آماری، از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SPSS 19  و LISREL 8.8 استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عدالت سازمانی به میزان 53/0 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می‌کند. همچنین، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به میزان 60/0 واریانس سرمایة اجتماعی کارکنان را تبیین می‌کنند. علاوه‌بر این نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که عدالت سازمانی هم به‌طور مستقیم  و هم به‌طور غیرمستقیم و از طریق رفتار شهروندی سازمانی، بر سرمایة اجتماعی کارکنان تأثیر دارد، خروجی‌های نرم‌افزار (NFI= 0.98  ,GFI = 0.94 ,RMSEA=0.062) نشان­دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته منطبق بر مدل مفهومی پژوهش می‌باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گام برداشتن در راستای افزایش رعایت عدالت در سازمان‌ها یکی از مهم‌ترین راه‌هایی است که سازمان‌ها را یاری می‌دهد، علاوه‌بر بهره­مندی از مزایای عدالت سازمانی، بتوانند محیطی آکنده از رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة اجتماعی فراهم آورده، به دستاوردهای مهمی در این خصوص دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات